REKLAMA

SELVITA S.A.: wyniki finansowe

2020-09-10 07:00
publikacja
2020-09-10 07:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30_06_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_PAS_POL_SLV__2020_H1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_H1_2020_GK_Selvita.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selvita_PAR_SF_raport_z_badania_EY.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selvita_IFRS_SSF_raport_z_badania_EY.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody ze sprzedaży 65 149 - 14 669 -
II. Przychody z dotacji 2 284 - 514 -
III. Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D - - - -
IV. Pozostałe przychody operacyjne 240 - 54 -
V. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej 67 673 - 15 237 -
VI. Koszty operacyjne -57 706 -188 -12 993 -44
VII. Amortyzacja -5 860 - -1 319 -
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT 9 967 -188 2 244 -44
IX. Zysk (strata) brutto 9 472 -183 2 133 -43
X. Zysk (strata) netto 9 413 -183 2 119 -43
XI. EBITDA 15 827 -188 3 564 -44
XII. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej 8 697 -11 1 958 -3
XIII. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -3 194 - -719 -
XIV. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej 85 025 2 989 19 144 697
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 90 528 2 978 20 383 694
XVI. Liczba akcji (w szt.) 16 057 284 125 000 16 057 284 125 000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,55 -1,46 0,12 -0,34
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,55 -1,46 0,12 -0,34
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,63 22,44 1,93 5,27
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR) 8,63 22,44 1,93 5,27
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
XXII. Aktywa razem 203 482 2 982 45 562 701
XXIII. Należności krótkoterminowe 36 519 - 8 177 -
XXIV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 104 196 2 982 23 331 701
XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 924 177 13 642 42
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 26 633 - 5 964 -
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 34 291 177 7 678 42
XXVIII. Kapitał własny 142 558 -183 31 921 -43
XXIX. Kapitał zakładowy 14 684 100 3 288 24
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Przychody ze sprzedaży 38 114 - 8 582 -
XXXI. Przychody z dotacji 359 - 81 -
XXXII. Pozostałe przychody operacyjne 99 - 22 -
XXXIII. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej 38 572 - 8 685 -
XXXIV. Koszty operacyjne -39 483 -188 -8 890 -44
XXXV. Amortyzacja -1 548 - -349 -
XXXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT -942 -188 -212 -44
XXXVII. Zysk (strata) brutto -670 -183 -151 -43
XXXVIII. Zysk (strata) netto -589 -183 -133 -43
XXXIX. EBITDA 606 -188 136 -44
XL. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej -1 952 -11 -440 -3
XLI. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -1 627 4 -366 1
XLII. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej 88 112 2 989 19 839 697
XLIII. Przepływy pieniężne netto, razem 84 533 2 982 19 034 695
XLIV. Liczba akcji (w szt.) 16 057 284 125 000 16 057 284 125 000
XLV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,04 -1,46 -0,01 -0,34
XLVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,04 -1,46 -0,01 -0,34
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,37 22,44 1,43 5,27
XLVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR) 6,37 22,44 1,43 5,27
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
POZYCJE BILANSU
L. Aktywa razem 129 879 2 982 29 082 701
LI. Należności krótkoterminowe 22 453 - 5 028 -
LII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 87 998 2 982 19 704 701
LIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 632 3 165 6 187 744
LIV. Zobowiązania długoterminowe 1 939 - 434 -
LV. Zobowiązania krótkoterminowe 20 242 3 165 4 532 744
LVI. Kapitał własny 102 247 -183 22 895 -43
LVII. Kapitał zakładowy 14 684 100 3 288 24


Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych.Średni
kurs NBP:za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r.: 4,4413 PLN;za
okres 22.03.2019 – 30.06.2019 r.: 4,2880 PLN;na dzień 30
czerwca 2020 r.: 4,4660 PLN;na dzień 30 czerwca 2019 r.: 4,2520 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30 06 2020.pdfSkonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30 06 2020.pdf Skonsolidowane SF_MSSF_GK Selvita_H12020
SF_PAS_POL_SLV__2020 H1.pdfSF_PAS_POL_SLV__2020 H1.pdf Jednostkowe SF_PSR_Selvita SA_H12020
Raport H1 2020 GK Selvita.pdfRaport H1 2020 GK Selvita.pdf Raport H12020_Sprawozdanie Zarządu_GK Selvita
Selvita PAR_SF_raport z badania_EY.pdfSelvita PAR_SF_raport z badania_EY.pdf Raport z przeglądu jednostkowego SF Selvita SA_H12020
Selvita IFRS SSF raport z badania_EY.pdfSelvita IFRS SSF raport z badania_EY.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego SF GK Selvita_H12020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-10 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2020-09-10 Miłosz Gruca Wiceprezes Zarządu
2020-09-10 Mirosława Zydroń Członek Zarządu
2020-09-10 Edyta Jaworska Członek Zarządu
2020-09-10 Dawid Radziszewski Członek Zarządu
2020-09-10 Dariusz Kurdas Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki