REKLAMA

SCO-PAK S.A.: wyniki finansowe

2020-02-28 17:55
publikacja
2020-02-28 17:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_4Q_2019.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 407 54 206 2 622 12 704
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 033 -9 760 -3 685 -2 287
III. Zysk (strata) brutto -22 229 -16 746 -5 110 -3 925
IV. Zysk (strata) netto -21 162 -17 346 -4 864 -4 065
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 1 111 -2 260
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 8 0 2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -530 -1 061 -122 -249
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -537 58 -124 13
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 79 723 94 971 18 721 22 086
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 157 287 151 373 36 935 35 203
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 143 672 140 769 33 738 32 737
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -77 564 -56 402 -18 214 -13 117
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 780 2 753
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -3,58 -2,93 -0,82 -0,69
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -3,58 -2,93 -0,82 -0,69
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -13,10 -9,53 -3,08 -2,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -13,10 -9,53 -3,08 -2,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Powyższe dane finansowe za IV kwartał 2019 i 2018 roku oraz dane na
dzień 31.12.2019 i 31.12.2018 zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i
pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019
roku - 4,2585 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR-
poszczególne pozycje rachunku zysków i styrat oraz rachunku przepływów
pieniężnych: według średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przrz Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdsgo miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do grudnia 2019 roku -
4,3505 PLN/EUR) oraz (od stycznia do grudnia 2018 roku - 4,2669 PLN/EUR).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-28 Katarzyna Hauza Zarządca Katarzyna Hauza

BILANS
w tys.
stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 73 334 74 495 79 065 80 414
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 17 22 34 39
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 70 804 72 390 77 198 78 858
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 513 2 083 1 833 1 517
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 513 2 083 1 833 1 517
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 6 389 6 393 15 906 20 131
1. Zapasy 5 180 5 180 7 221 9 525
2. Należności krótkoterminowe 1 118 1 051 8 056 10 314
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 5
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 1 118 1 051 8 056 10 309
3. Inwestycje krótkoterminowe 44 87 581 203
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 44 87 581 203
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 44 87 581 203
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44 87 581 203
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 75 48 89
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 79 723 80 888 94 971 100 545
PASYWA
I. Kapitał własny -77 564 -75 307 -56 402 -49 306
1. Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837 11 837
2. Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569 30 569
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -98 808 -98 808 -81 462 -81 462
6. Zysk (strata) netto -21 162 -18 905 -17 346 -10 250
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 157 287 156 195 151 373 149 851
1. Rezerwy na zobowiązania 12 325 12 288 8 487 7 404
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 806 6 953 7 194 6 971
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 343 433
a) długoterminowa 0 0 160 125
b) krótkoterminowa 0 0 183 308
1.3. Pozostałe rezerwy 5 519 5 335 950 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 5 519 5 335 950 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 143 672 142 410 140 769 140 122
3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 2 2 1
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 141 370 140 108 138 466 137 819
3.4. Fundusze specjalne 2 300 2 300 2 301 2 302
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 290 1 497 2 117 2 325
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 290 1 497 2 117 2 325
a) długoterminowe 463 877 1 290 1 704
b) krótkoterminowe 827 620 827 621
P a s y w a r a z e m 79 723 80 888 94 971 100 545
Wartość księgowa -77 564 -75 307 -56 402 -49 306
Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -13,10 -12,72 -9,53 -8,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -13,10 -12,72 -9,53 -8,33
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 270 316 270 316
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316 270 316
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- ustanowione hipoteki 135 158 135 158 135 158 135 158
3. Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158 135 158
- zastaw rejestrowy 135 158 135 158 135 158 135 158
Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 270 316 270 316
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 4 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 4 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 58 11 407 12 920 54 206
- od jednostek powiązanych 0 0 0 2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 58 11 307 12 919 54 197
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 100 1 9
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 10 562 11 935 45 529
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 10 463 11 933 45 525
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 99 2 4
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 58 845 985 8 677
IV. Koszty sprzedaży 0 1 022 1 179 4 835
V. Koszty ogólnego zarządu 1 628 9 969 1 734 7 189
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 570 -10 146 -1 928 -3 347
VII. Pozostałe przychody operacyjne 215 1 250 542 1 255
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 8 8
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 215 1 250 534 1 247
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 19 7 137 3 927 7 668
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 19 7 137 3 927 7 668
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 374 -16 033 -5 313 -9 760
X. Przychody finansowe 0 7 8 11
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 6 8 11
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 0 1 0 0
XI. Koszty finansowe 1 459 6 203 1 885 6 997
1. Odsetki w tym: 1 459 6 056 1 745 6 421
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 0 147 140 576
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -2 833 -22 229 -7 190 -16 746
XIV. Podatek dochodowy -576 -1 067 -94 600
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona -576 -1 067 -94 600
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -2 257 -21 162 -7 096 -17 346
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 257 -21 162 -7 096 -17 346
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,38 -3,58 -1,20 -2,93
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,38 -3,58 -1,20 -2,93
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 4 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -75 307 -56 402 -39 055 -39 055
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -75 307 -56 402 -39 055 -39 055
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837 11 837
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837 11 837
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569 30 569
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569 30 569
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -98 808 -81 462 -59 171 -59 171
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -98 808 -81 462 -59 171 -59 171
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -98 808 -81 462 -59 171 -59 171
a) zwiększenia (z tytułu) 0 -17 346 -22 290 -22 290
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 -17 346 -22 290 -22 290
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -98 808 -98 808 -81 462 -81 462
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -98 808 -98 808 -81 462 -81 462
6. Wynik netto -2 257 -21 162 -17 346 -10 250
a) zysk netto 0 0 0 0
b) strata netto -2 257 -21 162 -17 346 -10 250
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -77 564 -77 564 -56 402 -49 306
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -77 564 -77 564 -56 402 -49 306
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 4 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 4 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -2 257 -21 162 -7 096 -17 346
II. Korekty razem 2 214 21 155 7 731 18 457
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 1 591 6 411 1 665 6 666
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 3 -2 -14
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 458 6 007 1 554 6 209
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 -8 -8
6. Zmiana stanu rezerw 36 3 838 1 082 771
7. Zmiana stanu zapasów 0 2 041 2 303 638
8. Zmiana stanu należności 2 103 6 937 -465 -9 478
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 366 -2 576 2 084 14 844
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -608 -1 506 -482 -1 171
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -43 -7 635 1 111
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0 8 8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 8 8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0 0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 8 8
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 0 530 265 1 061
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 436 213 827
8. Odsetki 0 94 52 234
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -530 -265 -1 061
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -43 -537 378 58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -43 -537 378 58
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 87 581 203 523
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 44 44 581 581
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 4Q 2019.pdfInformacja dodatkowa SCO-PAK SA 4Q 2019.pdf Informacja dodatkowa SCO-PAK SA za 4Q_2019
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki