REKLAMA
PIT 2023

SANWIL HOLDING SA: wyniki finansowe

2023-09-29 17:28
publikacja
2023-09-29 17:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1H2023-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SANWIL_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_30.06.2023r-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SANWIL_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_30.06.2023r-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022
II. Przychody ze sprzedaży 17 366 13 576 3 765 2 924
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 755 21 380 5
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 841 -135 833 -29
V. Zysk (strata) netto 3 608 218 782 47
VI. Całkowite dochody 3 608 218 782 47
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 876 -641 407 -139
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 013 5 788 -653 1 247
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 56 -247 12 -53
X. Przepływy pieniężne razem -1 081 4 900 -234 1 055
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,23 0,01 0,05 0,00
XII. Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. Na 30.06.2023 Na 31.12.2022 Na 30.06.2023 Na 31.12.2022
XIII. Aktywa razem 71 098 69 357 15 976 14 789
XIV. Zobowiązania długoterminowe 4 352 4 376 978 933
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 390 11 233 2 110 2 395
XVI. Kapitał własny 57 356 53 748 12 888 11 460
XVII. Kapitał zakładowy 9 602 9 602 2 158 2 047
XVIII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 003 790 16 003 790 16 003 790
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,58 3,36 0,81 0,72
XX. Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022
XXI. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -711 -581 -154 -125
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 592 -309 345 -67
XXIV. Zysk (strata) netto 1 506 121 326 26
XXV. Całkowite dochody 1 506 121 326 26
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -350 -483 -76 -105
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 478 6 286 -320 1 354
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -46 -44 -10 -9
XXIX. Przepływy pieniężne razem -1 874 5 759 -406 1 240
XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,01 0,02 0,00
XXXI. Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd. Na 30.06.2023 Na 31.12.2022 Na 30.06.2023 Na 31.12.2022
XXXII. Aktywa razem 51 350 49 981 11 539 10 657
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 230 328 52 70
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 038 4 077 907 869
XXXV. Kapitał własny 47 082 45 576 10 580 9 718
XXXVI. Kapitał zakładowy 9 602 9 602 2 158 2 047
XXXVII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 003 790 16 003 790 16 003 790
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,94 2,85 0,66 0,61


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu - według średniego kursu
NBP obowiązującego na 30 czerwca 2023 roku: 4,4503 EUR/PLN (na 31
grudnia 2022 roku: 4,6899 EUR/PLN).


Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku z
przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca I półrocza 2023 roku: 4,6130 EUR/PLN (po I
półroczu 2022 r.: 4,6427 EUR/PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport 1H2023-sig.pdfRaport 1H2023-sig.pdf Raport za 1H2023
SANWIL_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_30.06.2023r-sig.pdfSANWIL_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_30.06.2023r-sig.pdf Raport z przegladu Sanwil Holding S.A.
SANWIL_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_30.06.2023r-sig.pdfSANWIL_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_30.06.2023r-sig.pdf Raport z przegladu GK Sanwil Holding S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki