REKLAMA
WEBINAR

Rząd podał koszt 14. emerytury. Może też podwyższyć kwoty (jeśli zechce)

2023-04-28 15:48, akt.2023-04-29 08:32
publikacja
2023-04-28 15:48
aktualizacja
2023-04-29 08:32

Wpływ na sektor finansów publicznych wypłaty 14. emerytury w 2023 r. wyniesie 9,8 mld zł i 94,4 mld zł w 10 lat - podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy. W projekcie przewiduje się możliwość określenia wyższej niż bazowa kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Rząd podał koszt 14. emerytury. Może też podwyższyć kwoty (jeśli zechce)
Rząd podał koszt 14. emerytury. Może też podwyższyć kwoty (jeśli zechce)
/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Osobom uprawnionym przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie ustawy przewiduje się również możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

W związku z powyższym Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, w drodze rozporządzenia, może określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne i dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będą finansowane ze środków budżetu państwa, z zachowaniem rozwiązania przejściowego dla 2023 r., w którym utrzymuje się finansowanie dodatkowych świadczeń związanych z wypłatą tzw. 13 i 14. emerytury ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Dzień mieszkaniowy na Bankier.pl - 2 webinary

Dzień mieszkaniowy na Bankier.pl - 2 webinary

Zapraszamy na webinary o kredytach hipotecznych! Jak oszczędzić na kredycie hipotecznym i szybciej pozbyć się długu. Kredyt 2 procent - wszystko, o co boisz się zapytać Zapisz się zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Projekt ustawy wprowadzającej 14. emeryturę na stałe - trafił do uzgodnień

"Dla polityki społecznej państwa istotna jest ochrona seniorów przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane przez Rząd działania ukierunkowane są na poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w tym w szczególności najuboższych świadczeniobiorców. Stąd też Rząd proponuje od 2023 r. wprowadzenie corocznej wypłaty 14. emerytury, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku 13. emerytury" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

"Działanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe" - wskazano.

Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Zgodnie z projektem 14. emerytura będzie osobom uprawnionym przysługiwać w wysokości: 1) kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; 2) kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie ustawy przewiduje się możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, w drodze rozporządzenia, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury.

W projekcie ustawy zaproponowano, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

"Czternastka" nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu oznacza to, że do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą miały prawo osoby, których prawo do świadczenia podstawowego nie zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty będącej sumą kwoty 2900 zł i kwoty najniższej emerytury obowiązującej w roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o 50 zł (w 2023 r. to kwota 4438,44 zł).

W razie zbiegu prawa do więcej, niż jednego świadczenia przy ustalaniu prawa i wysokości do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przyjmuje się sumę tych świadczeń wypłacanych w zbiegu. Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej, niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej. W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej, niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej podlegać będzie podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby lub osób uprawnionych do renty socjalnej. Osobie lub osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej.

W projekcie proponuje się, by przyznanie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego następowało z urzędu na podstawie decyzji.

Rada Ministrów ma określić, nie później niż do dnia 31 października, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w danym roku.

14. emerytura będzie wypłacona wraz ze świadczeniem podstawowym w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów albo w innym terminie w tym miesiącu, jeżeli nie jest możliwa wypłata dodatkowego świadczenia wraz ze świadczeniem podstawowym.

Decyzje w sprawie 14. emerytury będą wydawać i wypłacać ją właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt reguluje także kwestię właściwości przyznania i wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez różne organy emerytalno-rentowe, po dniu wydania decyzji o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przez organ emerytalno-rentowy.

Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulga rehabilitacyjna). Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywać się potrąceń i egzekucji.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane będzie w kwocie pomniejszonej o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W uzasadnieniu do projektu podano, że kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne i dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będą finansowane ze środków budżetu państwa, z zachowaniem rozwiązania przejściowego dla 2023 r., w którym utrzymuje się finansowanie dodatkowych świadczeń związanych z wypłatą 13. i 14. emerytury ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

tus/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (25)

dodaj komentarz
bha
Czemu nie podacie tak chętnie ile przez 10 lat kosztuje nasz budżet spłata co roku tylko samych odsetek od stałe codziennie narastającego już ponad 1 Bilionowego długu ogólnego kraju. Niestety jakieś ponad 500 Miliardów zł tylko w ciągu 1 dekady. Cóż... Pewnie nie wygodna to jest rynkowa informacja niestety już od ponad 3 dekad!!Czemu nie podacie tak chętnie ile przez 10 lat kosztuje nasz budżet spłata co roku tylko samych odsetek od stałe codziennie narastającego już ponad 1 Bilionowego długu ogólnego kraju. Niestety jakieś ponad 500 Miliardów zł tylko w ciągu 1 dekady. Cóż... Pewnie nie wygodna to jest rynkowa informacja niestety już od ponad 3 dekad!!!!. Brak więcej słów.
bha
https://commodity.com/data/poland/debt-clock/
bha
Szkoda że media nigdy nie podają ile kosztuje co roku spłata tylko samych odsetek od codziennie narastającego długu ogólnego kraju. Co roku same odsetki od ponad już 1 Bilionowego zadłużenia kraju kosztują nas jako spo) eczeństwo od ponad 3 dekad niestety co roku dziesiątki miliardów zł, a obecnie jakieś już ponad 50 Miliardów!!!Szkoda że media nigdy nie podają ile kosztuje co roku spłata tylko samych odsetek od codziennie narastającego długu ogólnego kraju. Co roku same odsetki od ponad już 1 Bilionowego zadłużenia kraju kosztują nas jako spo) eczeństwo od ponad 3 dekad niestety co roku dziesiątki miliardów zł, a obecnie jakieś już ponad 50 Miliardów!!!!! . Widzicie i piszecie tu na portalu tylko to co wam jest wygodne takie krótkowzroczne raczej jednostronne wywody wygodne wielu nie tylko na rynkach!!!. Niestety

https://commodity.com/data/poland/debt-clock/
boris-vodka
PISowcy dosyć już tego "rozdawnictwa" za który sobie sami zapłacimy........Już płacimy za te wasze "sukcesy" podatkiem inflacyjnym
grab
Tak się kupuje emerytów-wyborców. Brawo!
lutobor
Ukraińcy na koszt Polaków dostaną 13-tą emeryturę, więc 14-tą raczej też dostaną. A wy nadal głosujcie na PiS, KO i lewaków zamiast na Polaków.
samsza
No tak, ktoś wyrobi sobie zusową emeryturę np. 1 gr/ miesiąc, czyli ma znikomy staż pracy, czy swój czy obcy (obywatel innego kraju), a podatnicy mu 13-tkę i 14-tkę fundują.
Bogaty kraj... kto wie czy od początku nie było to planowane w ten sposób, dla przyjaciół.
inwestor.pl
Za rok pomidory po 50 zł. Emeryci będą kupować na raty.
grzegorzkubik
Już niedługo będą po 5-7 zł. Przygotuj się by nie przeoczyć.
raf2004 odpowiada grzegorzkubik
Za sztukę ?

Powiązane: Rząd majstruje przy emeryturach

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki