REKLAMA

Raen S.A.: wyniki finansowe

2023-05-12 18:43
publikacja
2023-05-12 18:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody ze sprzedaży - 8 - 2
II. Zysk / strata na działalności operacyjnej -518 -153 -110 -33
III. Zysk / strata przed opodatkowaniem -524 130 -115 28
IV. Zysk / strata netto -626 103 -133 22
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -308 496 -66 107
VI. Przepływy środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnej -358 -487 -76 -105
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 000 - 213 -
VIII. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 334 9 71 2
IX. średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 29 567 691 28 543 000 29 567 691 28 543 000
X. Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) -0,0212 0,0036 -0,0045 0,0008
na 31.03.2023 na 31.12.2022 na 31.03.2023 na 31.12.2022
XI. Aktywa trwałe 1 251 793 268 169
XII. Aktywa obrotowe 532 866 114 185
XIII. Aktywa, razem 1 783 1 659 381 354
XIV. Zobowiązania długoterminowe 223 142 48 30
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 87 418 19 89
XVI. Kapitał własny 1 473 1 099 315 234
XVII. Kapitał podstawowy 3 176 2 954 679 630
XVIII. Pasywa, razem 1 783 1 659 381 354
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,0498 0,0378 0,0107 0,0080


Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z
zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej
metodą przeliczania.Dane dotyczące wybranych pozycji
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski:- na dzień 31.12.2022r. - kurs 1 euro
wynosił 4,6899 zł,- na dzień 31.03.2023r. - kurs 1 euro
wynosił 4,6755 zł.Poszczególne pozycje dotyczace
sprawozdania z zysków lub strat i innych calkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujacych na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie
01-03.2022r. wynosił 1 euro = 4,6472 zł,- kurs średni w
okresie 01-03.2023r. wynosił 1 euro = 4,7005 zł.Przeliczenia
dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie
wartości wyrażonych w tsyącach zlotych przez kurs wymiany.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2023.pdfSrodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2023.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-12 Adam Guz Prezes Zarządu Adam Guz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki