REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

RYVU THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

2023-03-24 07:55
publikacja
2023-03-24 07:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
ENG_IFRS_Ryvu_Standalone_FS_31.12.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL_Ryvu_Audit_Report_EN_Translation_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL_Ryvu_Audit_Report_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31_12_2022_Ryvu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31.12.2022_Ryvu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31.12.2022_Ryvu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL_Ryvu_Audit_Report_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL_Ryvu_Audit_Report_2022.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_to_Shareholders_from_CEO_of_Ryvu_Therapeutics.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Ryvu_Therapeutics_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ryvu_Annual_2022_Report_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ryvu_Annual_2022_Report_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ryvu_Annual_2022_Report_PL_.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ryvu_Annual_2022_Report_PL_.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RYVU_Supervisory_Board_Statement_Audit_Committee_and_Auditor_for_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RYVU_Supervisory_Board_Statement_Financial_Statements_Management's_Board_Report_for_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
I. Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales 38 946,00 11 186,00 8 307,00 2 444,00
II. Przychody z dotacji / Revenues from subsidies 29 491,00 24 226,00 6 290,00 5 292,00
III. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 2 054,00 723,00 438,00 158,00
IV. Suma przychodów z działalności operacyjnej / Revenues from operating activities 70 490,00 36 135,00 15 036,00 7 894,00
V. Koszty operacyjne / Operating expenses -148 913,00 -114 734,00 -31 763,00 -25 065,00
VI. Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów NodThera) / Operating expenses (without incentive scheme and valuation of shares in NodThera) -117 800,00 -92 021,00 -25 126,00 -20 103,00
VII. Amortyzacja / Depreciation -12 900,00 -12 561,00 -2 752,00 -2 744,00
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit (loss) from
operating activities (EBIT)
-78 422,00 -78 599,00 -16 727,00 -17 171,00
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów NodThera) / Profit (loss) from operating activities / EBIT (without incentive scheme and valuation of shares in NodThera) -47 309,00 -55 886,00 -10 091,00 -12 209,00
X. Zysk (strata) brutto / Profit (loss) before income tax -79 195,00 -78 599,00 -16 892,00 -17 171,00
XI. Zysk (strata) netto / Net profit (loss) -83 782,00 -79 078,00 -17 871,00 -17 275,00
XII. Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit (loss)
(without incentive scheme)
-61 598,00 -56 079,00 -13 139,00 -12 251,00
XIII. EBITDA -65 522,00 -66 038,00 -13 976,00 -14 427,00
XIV. EBITDA (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów NodThera) / EBITDA (without incentive scheme and valuation of shares in NodThera) -34 409,00 -43 325,00 -7 339,00 -9 465,00
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Net cash
flows from operating activities
21 319,00 -58 886,00 4 547,00 -12 864,00
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / Net cash
flows from investing activities
690,00 8 055,00 147,00 1 760,00
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Net cash
flows from financing activities
-2 455,00 -2 152,00 -524,00 -470,00
XVIII. Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow 19 554,00 -52 983,00 4 171,00 -11 575,00
XIX. Liczba akcji (średnia ważona) / Number of shares (weighted average) 18 355 474,00 18 355 474,00 18 355 474,00 18 355 474,00
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per
share (in PLN/EUR)
-4,56 -4,31 -0,97 -94,00
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) /
Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)
-4,56 -4,31 -0,97 -94,00
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per
share (in PLN/EUR)
18,71 9,23 3,99 2,01
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) /
Diluted book value per share (in PLN/EUR)
18,71 9,23 3,99 2,01
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w
PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)
0,00 0,00 0,00 0,00
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
XXV. Aktywa razem / Total assets 474 977,00 228 813,00 101 277,00 49 748,00
XXVI. Należności krótkoterminowe / Short-term receivables 16 931,00 11 741,00 3 610,00 2 553,00
XXVII. Środki pieniężne z emisji na rachunku domu maklerskiego / Cash from the issue on the account of the brokerage house 242 962,00 0,00 51 805,00 0,00
XXVIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash
equivalents
101 917,00 83 236,00 21 731,00 18 097,00
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities 131 586,00 67 512,00 28 057,00 14 678,00
XXX. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 86 772,00 31 312,00 18 502,00 6 808,00
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 44 814,00 36 200,00 9 555,00 7 871,00
XXXII. Kapitał własny / Total equity 343 900,00 161 302,00 73 219,00 35 070,00
XXXIII. Kapitał zakładowy / Share capital 7 342,00 7 342,00 1 565,00 1 596,00
Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro exchange rate used to convert selected financial data
Średni kurs NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland :
za okres 01.01.2022– 31.12.2022 r. / for the period from 01/01/2022 – 31/12/2022 : 4,6883 PLN;
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r. / for the period from 01/01/2021 – 31/12/2021 : 4,5775 PLN;
na dzień 31 grudnia 2022 r. / as of 31 December 2022: 4,6899 PLN;
na dzień 31 grudnia 2021 r. / as of 31 December 2021: 4,5994 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ENG_IFRS_Ryvu_Standalone_FS_31.12.2022.pdfENG_IFRS_Ryvu_Standalone_FS_31.12.2022.pdf FINANCIAL STATEMENTS RYVU THERAPEUTICS S.A. prepared for the year 2022
FINAL_Ryvu_Audit_Report_EN_Translation_2022.pdfFINAL_Ryvu_Audit_Report_EN_Translation_2022.pdf Independent Registered Auditor’s Report
FINAL_Ryvu_Audit Report_2022.pdfFINAL_Ryvu_Audit Report_2022.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 12 2022 Ryvu.pdfJednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 12 2022 Ryvu.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022
Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31.12.2022_Ryvu.xhtmlJednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31.12.2022_Ryvu.xhtml SPRAWOZDANIE FINANSOWE RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022 xhtml
Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31.12.2022_Ryvu.xhtml.xadesJednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31.12.2022_Ryvu.xhtml.xades SPRAWOZDANIE FINANSOWE RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022 xades
FINAL_Ryvu_Audit Report_2022.xhtmlFINAL_Ryvu_Audit Report_2022.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania xhtml
FINAL_Ryvu_Audit Report_2022.xhtml.xadesFINAL_Ryvu_Audit Report_2022.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania xades
Letter to Shareholders from CEO of Ryvu Therapeutics.pdfLetter to Shareholders from CEO of Ryvu Therapeutics.pdf Letter to Shareholders from CEO of Ryvu Therapeutics
List Prezesa Ryvu Therapeutics do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa Ryvu Therapeutics do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Ryvu Therapeutics do Akcjonariuszy
Ryvu_Annual_2022_Report_ENG.pdfRyvu_Annual_2022_Report_ENG.pdf RYVU THERAPEUTICS S.A.ANNUAL REPORT 2022
Ryvu_Annual_2022_Report_PL.pdfRyvu_Annual_2022_Report_PL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022
Ryvu_Annual_2022_Report_PL_.xhtmlRyvu_Annual_2022_Report_PL_.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022 xhtml
Ryvu_Annual_2022_Report_PL_.xhtml.xadesRyvu_Annual_2022_Report_PL_.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022 xades
RYVU_Supervisory Board Statement_Audit Committee and Auditor_for 2022.pdfRYVU_Supervisory Board Statement_Audit Committee and Auditor_for 2022.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej
RYVU_Supervisory Board Statement_Financial Statements_Management's Board Report_for 2022.pdfRYVU_Supervisory Board Statement_Financial Statements_Management's Board Report_for 2022.pdf Ocena Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Ryvu Therapeutics S.A. za rok 2022
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki