0,1170 zł
30,00% 0,0270 zł
REGNON SA (REG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Regnon_-_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RG_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019H1_20190930.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_REGNON_1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_REGNON_2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2240_Raport_z_przegladu_skroconego_SSF_Regnon_MSR_6.2019_POL_podpisany_e....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2240_Raport_z_przegladu_skroconego_JSF_Regnon_MSR_6.2019_POL_podpisany_e....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 8 0 2
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -279 -823 -65 -194
IV. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -279 -3 093 -65 -730
V. Wynik na działalności zaniechanej 0 1 012 0 239
VI. Zysk (strata) netto -279 -2 081 -65 -491
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -291 907 -68 214
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 34 0 8
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -33 0 -8
X. Przepływy pieniężne netto, razem -292 908 -68 214
XI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 356 634 84 147
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84 83 20 19
XIV. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 84 83 20 19
XVI. Kapitał własny 272 551 64 128
XVII. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 223 11 098
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 7 2 2
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -233 -672 -54 -159
XXII. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -233 -2 941 -54 -694
XXIII. Wynik na działalności zaniechanej 0 920 0 217
XXIV. Zysk (strata) netto -233 -2 021 -54 -477
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -230 1 277 -54 301
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 34 0 8
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -33 0 -8
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -232 1 278 -54 301
XXIX. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXX. Aktywa razem 348 564 82 131
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 61 18 14
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 78 61 18 14
XXXIV. Kapitał własny 270 503 63 117
XXXV. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 223 11 098
XXXVI. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Regnon - I półrocze 2019.pdfRegnon - I półrocze 2019.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku
RG Sprawozdanie z działalności 2019H1 20190930.pdfRG Sprawozdanie z działalności 2019H1 20190930.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności REGNON S.A. i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2019 roku
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU REGNON 1.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU REGNON 1.pdf Oświadczenie Zarządu nr 1
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU REGNON 2.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU REGNON 2.pdf Oświadczenie Zarządu nr 2
2240 Raport z przeglądu skróconego SSF Regnon_MSR_6.2019_POL_podpisany_e....pdf2240 Raport z przeglądu skróconego SSF Regnon_MSR_6.2019_POL_podpisany_e....pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2240 Raport z przeglądu skróconego JSF Regnon_MSR_6.2019_POL_podpisany_e....pdf2240 Raport z przeglądu skróconego JSF Regnon_MSR_6.2019_POL_podpisany_e....pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. zmian w składzie RN, rozwiązania i likwidacji spółki oraz powołania likwidatora spółki.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.