REKLAMA

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2020-11-26 08:07
publikacja
2020-11-26 08:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_SSF_i_JSF_-_3Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_3Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 56 615 91 107 12 745 21 145
II. Zysk/strata na sprzedaży 15 365 23 182 3 459 5 380
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 25 564 34 947 5 755 8 111
IV. Zysk/strata brutto 6 094 17 620 1 372 4 089
V. Zysk/strata netto 264 7 336 59 1 703
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 29 487 23 840 6 638 5 534
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (6 191) (14 276) (1 394) (3 313)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (11 974) (12 000) (2 696) (2 785)
IX. Przepływy pieniężne razem 11 322 (2 436) 2 549 (565)
X. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XI. Nieruchomości inwestycyjne 597 100 592 777 131 903 139 199
XII. Aktywa razem 859 441 775 032 189 856 181 996
XIII. Zobowiązania długoterminowe 318 209 313 028 70 294 73 507
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 159 624 80 698 35 262 18 950
XV. Kapitał własny 381 608 381 306 84 300 89 540
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 821 873
XVII. Liczba akcji (szt) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenia
na euro dokonano na podstawie następujących zasad:-
pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego
na dzień bilansowy tj. na dzień 30 września 2020 r. kurs 1 EUR = 4,5268
PLN, a na 31 grudnia 2019 r. kurs 1 EUR = 4,2585 PLN
- pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych oraz
sprawozdania  z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od
1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. kurs 1 EUR = 4,4420 PLN, a za
okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. kurs 1 EUR = 4,3086
PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe SSF i JSF - 3Q2020.pdfSprawozdanie finansowe SSF i JSF - 3Q2020.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i jednostkowe Rank Progress S.A.za III kw. 2020r
Sprawozdania Zarządu z działalności GK Rank Progress 3Q2020.pdfSprawozdania Zarządu z działalności GK Rank Progress 3Q2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress za III kw 2020r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki