REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 17:37
publikacja
2022-09-30 17:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_2022_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RTSA_raport_z_przeg_jednostkowy-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKRTSA_raport_z_przeg_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane skonsolidowane
I. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 820 484 1 279 424 176 726 279 503
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 072 19 888 -2 816 4 345
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -15 570 16 960 -3 354 3 705
IV. Zysk (strata) netto -12 887 16 480 -2 776 3 600
V. Całkowite dochody (ogółem) -11 074 14 620 -2 385 3 194
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 89 536 145 017 19 285 31 680
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -396 -44 359 -85 -9 691
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 37 469 -45 533 8 071 -9 947
IX. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 126 609 55 125 27 271 12 043
X. Aktywa razem 846 458 555 045 180 844 120 678
XI. Zobowiązania długoterminowe 107 795 118 104 23 030 25 678
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 600 404 287 609 128 275 62 532
XIII. Kapitał własny 138 259 149 332 29 539 32 468
XIV. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 311 316
XV. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -0,89 1,13 -0,19 0,25
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  9,50 10,26 2,03 2,23
Dane jednostkowe
XVIII. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 809 419 1 264 295 174 342 276 198
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 566 21 062 -2 707 4 601
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -14 120 18 587 -3 041 4 061
XXI. Zysk (strata) netto -11 437 19 092 -2 463 4 171
XXII. Całkowite dochody (ogółem) -11 474 18 764 -2 471 4 099
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 415 138 387 17 321 30 232
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 299 -5 128 64 -1 120
XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 41 351 -78 496 8 907 -17 148
XXVI. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 122 065 54 763 26 292 11 964
XXVII. Aktywa razem 729 199 448 039 155 792 97 412
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 47 142 56 008 10 072 12 177
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 574 766 273 266 122 798 59 413
XXX. Kapitał własny 107 291 118 765 22 922 25 822
XXXI. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 311 316
XXXII. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -0,79 1,31 -0,17 0,29
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję  7,37 8,16 1,58 1,77
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr_2022_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdfPSr_2022_GK_Rainbow_Tours-sig-sig-sig-sig.pdf PSr 2022 GK Rainbow Tours
RTSA_raport_z_przeg_jednostkowy-sig-sig.pdfRTSA_raport_z_przeg_jednostkowy-sig-sig.pdf Raport_z_przegladu_RainbowTours
GKRTSA_raport_z_przeg_skonsolidowany.pdfGKRTSA_raport_z_przeg_skonsolidowany.pdf Raport_z_przegladu_GK_RainbowTours

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2022-09-30 Piotr Burwicz Członek Zarządu
2022-09-30 Maciej Szczechura Członek Zarządu
2022-09-30 Jakub Puchałka Członek Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki