11,9000 zł
-0,83% -0,1000 zł
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolid_Srodroczne_skrocone_sprawoz_finansowe_RAFAMET_SA_09_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73 907 86 984 17 153 20 450
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 840 1 034 195 243
III. Zysk przed opodatkowaniem -898 -705 -208 -166
IV. Zysk (strata) netto -1 026 -826 -238 -194
V. Zysk netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -1 026 -826 -238 -194
VI. Całkowity dochód -1 013 -792 -235 -186
VII. Całkowity dochód przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -1 013 -792 -235 -186
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 969 -12 868 1 617 -3 025
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 407 4 369 -1 255 1 027
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 294 3 664 -532 861
XI. Przepływy pieniężne netto razem -732 -4 835 -170 -1 137
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0.24 -0.19 -0.06 -0.04
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0.24 -0.19 -0.06 -0.04
XIV. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XV. Aktywa razem 205 299 202 208 46 941 47 025
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112 209 108 095 25 656 25 138
XVII. Zobowiązania długoterminowe 24 074 23 307 5 504 5 420
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 88 135 84 788 20 152 19 718
XIX. Kapitał własny 93 090 94 113 21 285 21 887
XX. Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 874 10 043
XXI. Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XXII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 21.56 21.79 4.93 5.07
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21.56 21.79 4.93 5.07
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni 0.00 0.24 0.00 0.06
XXVI. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO
XXVII. okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019 okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018 okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019 okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018
XXVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 435 56 975 11 706 13 395
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 194 304 45 71
XXX. Zysk przed opodatkowaniem -752 -938 -175 -221
XXXI. Zysk (strata) netto -880 -986 -204 -232
XXXII. Całkowity dochód (strata) netto -867 -952 -201 -224
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 345 -15 170 776 -3 566
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 579 6 157 -831 1 448
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 106 4 324 -257 1 017
XXXVI. Przepływy pieniężne netto razem -1 340 -4 689 -311 -1 102
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0.20 -0.23 -0.05 -0.05
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0.20 -0.23 -0.05 -0.05
XXXIX. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XL. Aktywa razem 175 471 171 646 40 120 39 918
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 379 80 677 19 521 18 762
XLII. Zobowiązania długoterminowe 17 874 17 716 4 087 4 120
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 67 505 62 961 15 435 14 642
XLIV. Kapitał własny 90 092 90 969 20 599 21 155
XLV. Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 874 10 043
XLVI. Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XLVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 20.86 21.06 4.77 4.90
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20.86 21.06 4.77 4.90
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni 0.00 0.24 0.00 0.06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolid_Srodroczne_skrocone_sprawoz_finansowe_RAFAMET_SA_09_2019.pdfSkonsolid_Srodroczne_skrocone_sprawoz_finansowe_RAFAMET_SA_09_2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2019-11-13 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.