REKLAMA

RAFAKO: wyniki finansowe

2021-04-29 21:03
publikacja
2021-04-29 21:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
JSF_RAFAKO_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_RAFAKO_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_RAFAKO_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_RAFAKO_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rafako_S.A._2020_BSF_MSSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rafako_S.A._2020_BSF_MSSF.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_ocena_sprawozdania_jednostkowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_wybor_audytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_Komitet_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży 869 360,00 947 061,00 195 584,00 222 393,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -279 284,00 -250 395,00 -62 832,00 -58 799,00
III. Zysk (strata) brutto -284 579,00 -284 260,00 -64 023,00 -66 751,00
IV. Zysk (strata) netto -297 523,00 -284 644,00 -66 935,00 -66 841,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 963,00 17 435,00 12 590,00 4 094,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 933,00 -377,00 210,00 -89,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 167,00 1 455,00 -7 462,00 342,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 23 729,00 18 513,00 5 338,00 4 347,00
IX. Średnia ważona liczba akcji 127 431 998,00 127 431 998,00 127 431 998,00 127 431 998,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,33 -2,23 -0,52 -0,52
XI. Aktywa razem 782 484,00 932 588,00 169 560,00 218 994,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 65 729,00 68 024,00 14 243,00 15 974,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 909 008,00 760 035,00 196 977,00 178 475,00
XIV. Kapitał własny -192 253,00 104 529,00 -41 660,00 24 546,00
XV. Kapitał zakładowy 254 864,00 254 864,00 55 228,00 59 848,00
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) -1,51 0,82 -0,33 0,19

ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP
Okres sprawozdawczy Średni arytmetyczny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu
2020 4,4449 4,6148
2019 4,2988 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF_RAFAKO_2020.xhtmlJSF_RAFAKO_2020.xhtml Sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok.
JSF_RAFAKO_2020.xhtml.xadesJSF_RAFAKO_2020.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok - podpisy.
Sprawozdanie_Zarzadu_RAFAKO_2020.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_RAFAKO_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności RAFAKO S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok.
Sprawozdanie_Zarzadu_RAFAKO_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_RAFAKO_2020.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności RAFAKO S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok - podpisy.
Rafako_S.A._2020_BSF_MSSF.xhtmlRafako_S.A._2020_BSF_MSSF.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok.
Rafako_S.A._2020_BSF_MSSF.xhtml.XAdESRafako_S.A._2020_BSF_MSSF.xhtml.XAdES Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok - podpisy.
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_ocena_sprawozdania_jednostkowego.xhtmlOswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_ocena_sprawozdania_jednostkowego.xhtml Ocena Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji dotycząca sprawozdania Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_wybor_audytora.xhtmlOswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_wybor_audytora.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami.
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_Komitet_Audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_Komitet_Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu.
Stanowisko_Zarzadu_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_2020.xhtmlStanowisko_Zarzadu_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_2020.xhtml Stanowisko organu zarządzającego RAFAKO S.A. w restrukturyzacji wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odmowy wyrażenia opinii przez podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego w raporcie z badania.
Stanowisko_Zarzadu_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_2020.xhtml.xadesStanowisko_Zarzadu_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_2020.xhtml.xades Stanowisko organu zarządzającego RAFAKO S.A. w restrukturyzacji wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odmowy wyrażenia opinii przez podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego w raporcie z badania - podpisy.
Raport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtmlRaport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtml Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.
Raport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtml.xadesRaport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtml.xades Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok - podpisy.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki