REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.:

2022-10-21 06:41
publikacja
2022-10-21 06:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20223Q_Raport_skonsolidowany_za_3_kwartal_2022r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży usług 73 305 40 737 15 637 8 937
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 248 10 217 2 826 2 241
III. Zysk (strata) brutto 13 255 13 623 2 827 2 988
IV. Zysk (strata) netto 10 971 11 332 2 340 2 486
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 415 18 150 3 288 3 982
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 841 -25 259 606 -5 541
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 458 4 306 -5 217 945
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 202 -2 803 -1 323 -615
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) 0,19 0,19 0,04 0,04
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) 0,19 0,19 0,04 0,04
XI. Wartość księgowa na jedną akcję 1,40 1,25 0,30 0,27
XII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,40 1,25 0,30 0,27
XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
XIV. POZYCJE BILANSU 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XV. Aktywa razem 168 382 196 190 34 577 42 656
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 763 106 601 17 611 23 177
XVII. Zobowiązania długoterminowe 14 109 16 088 2 897 3 498
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 71 654 90 513 14 714 19 679
XIX. Kapitał własny 82 619 89 589 16 966 19 478
XX. Kapitał zakładowy 5 883 5 883 1 208 1 279
XXI. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu sprawozdawczego 58 834 238 58 834 238 58 834 238 58 834 238


Wybrane dane finansowe, zaprezentowane
powyżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego
przeliczono na EURO wg następujących zasad:


·        
poszczególne pozycje aktywów,
zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30
września 2022 r. w wysokości 1 EURO = 4,8698 zł, na dzień 31 grudnia
2021 r. w wysokości 1 EURO = 4,5994 zł.


·        
poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 września 2022 r. oraz
30 września 2021 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,6880 zł i 1 EURO = 4,5585
zł).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20223Q_Raport skonsolidowany za 3 kwartał 2022r.pdf20223Q_Raport skonsolidowany za 3 kwartał 2022r.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-20 Sebastian Buczek Prezes Zarządu
2022-10-20 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2022-10-20 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu
2022-10-20 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2022-10-20 Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu
2022-10-20 Maciej Klimczak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki