Prognozowanie finansowe sposobem na większy kredyt inwestycyjny

Mariusz Wdowiak, dyrektor makroregionu południowo-zachodniego bankowości korporacyjnej w Raiffeisen Polbanku.

Banki podejmują decyzje kredytowe w szczególności na podstawie analizy finansowej. Z ich punktu widzenia idealną sytuacją jest, gdy historyczne wyniki finansowe klienta zapewniają obsługę i spłatę kredytu, o który wnioskuje. Jednak w przypadku dużych inwestycji albo projektów typu green field dotychczasowa zdolność kredytowa może być niewystarczająca po zaciągnięciu dodatkowego kredytu. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest sporządzenie realnej, opartej na logicznych założeniach prognozy finansowej, z której będzie wynikać zdolność do obsługi i spłaty kredytu inwestycyjnego.

Co jest ważne podczas przygotowywania prognozy?

Przede wszystkim prognoza musi mieć związek z wynikami historycznymi potencjalnego kredytobiorcy. Jeżeli dotychczas firma stosowała wobec swoich odbiorców 60-dniowe terminy płatności, a trendy rynkowe zmierzają raczej ku ich wydłużeniu, to nie należy zakładać w prognozie spływu należności po 30 dniach. Analogicznie należy spojrzeć na relacje z dostawcami: prognozowane terminy płatności za otrzymane towary czy prognozowane poziomy dostępnych kredytów kupieckich raczej powinny odpowiadać historycznym. Jeżeli w latach poprzednich prowadzenie działalności operacyjnej wymagało posiadania zapasów odpowiadają- cych trzymiesięcznej sprzedaży, to karkołomne jest zakładanie, że to samo można osiągnąć, znacząco ograniczając magazyny. I wreszcie, jeśli historycznie co roku firma ponosiła nakłady inwestycyjne w wysokości 1 mln zł, to nie można zakładać zaprzestania tego typu nakładów w przyszłości. Powyższy zestaw przykładów nie jest przypadkowy: to kluczowe elementy decydujące o płynności firmy. One oczywiście podlegają zmianom w czasie. Jeżeli jednak prognozujemy dużą zmianę płynności in plus, to apeluję: zachowajmy ostrożność i uprawdopodobnijmy ją przede wszystkim przed… samymi sobą.

Drugim istotnym elementem jest margines bezpieczeństwa prognozowanych wartości.

Nawet najlepiej sporządzona prognoza związana jest z prawdopodobieństwem wystąpienia odchyleń, w szczególności negatywnych. Obsługa i spłata kredytu inwestycyjnego musi być zapewniona, nawet w sytuacji, gdy rzeczywistość będzie obiegać od najrzetelniej sporządzonej prognozy. W tym celu sektor bankowy posługuje się wskaźnikiem DSCR (debt service coverage ratio), który określa stopień pokrycia przypadających do spłaty zobowiązań o charakterze kredytowym wraz z odsetkami, wypracowaną w danym okresie nadwyżką finansową pozostają- cą w dyspozycji kredytobiorcy. Wskaźnik ten oblicza się na ogół ze wzoru (zysk operacyjny + amortyzacja) / (raty kapitałowe + odsetki) i zazwyczaj za bezpieczny uznaje się poziom powyżej 1,2.

Czy prognozowanie jest trudne?

Powszechna opinia głosi, że tak. Jednak większość klientów, których znam, z prognozowaniem radzi sobie doskonale. Tym, którzy wątpią w siebie w tym względzie, polecam bliższą współpracę z doradcami bankowymi już na etapie budowania własnej prognozy. Takiego wspierania klientów wymagamy od opiekunów firm w Raiffeisen Banku Polska. Naprawdę warto skorzystać z ich kompetencji.

Źródło: Materiał partnera

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl