41,74 zł
-0,67% -0,28 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Skonsolidowany_Raport_Polroczny_2018_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_PZU_SA_za_okres_zakonczony_30.06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PZU_SA_za_okres_zakonczony_30.06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PZU_za_I_polrocze_2018_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_jedn._spr_fin_PZU_SA_za_okres_od_1.01._do_30.06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_skons._spr_fin_GK_PZU_SA_za_okres_od_1.01._do_30.06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln EUR mln EUR
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 11 881 11 606 2 802 2 732
III. Składki zarobione netto 11 054 10 347 2 607 2 436
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 673 699 395 165
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 5 256 3 027 1 240 713
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (7 345) (7 214) (1 733) (1 698)
VII. Zysk brutto 3 147 2 156 742 508
VIII. Zysk netto przypisywany właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej 1 425 1 438 336 339
IX. Zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 933 267 220 63
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 442 942 863 516 697 863 442 942 863 516 697
XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 1,65 1,67 0,39 0,39
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 863) 2 971 (1 147) 699
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 951 4 840 1 640 1 140
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 098 946 259 223
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 3 213 8 757 758 2 062
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2018 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2017 r.
XVI. Aktywa 321 811 317 458 73 783 76 113
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 20 21
XVIII. Kapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującej 13 280 14 599 3 045 3 500
XIX. Udziały niekontrolujące 21 332 22 961 4 891 5 505
XX. Kapitały, razem 34 612 37 560 7 936 9 005
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 280 231 863 522 900 863 280 231 863 522 900
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 15,38 16,91 3,53 4,05
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 955 6 706 1 641 1 579
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 754 739 178 174
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 528 1 755 360 413
XXVI. Zysk netto 1 728 2 126 408 501
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,00 2,46 0,47 0,58
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2018 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2017 r.
XXIX. Aktywa 44 362 42 366 10 171 10 158
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 20 21
XXXI. Kapitały, razem 12 404 13 560 2 844 3 251
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 14,36 15,70 3,29 3,76
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Półroczny 2018 Grupy Kapitałowej PZU SA.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny 2018 Grupy Kapitałowej PZU SA.pdf Wybrane dane finansowe.
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2018.pdfSkrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2018.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2018 r.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PZU SA za okres zakończony 30.06.2018.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PZU SA za okres zakończony 30.06.2018.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za okres zakończony 30.06.2018 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU za I półrocze 2018 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU za I półrocze 2018 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w I półroczu 2018 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jedn. spr fin PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2018.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jedn. spr fin PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2018.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2018 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skons. spr fin GK PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2018.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skons. spr fin GK PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2018.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-30 Paweł Surówka Prezes Zarządu Paweł Surówka
2018-08-30 Roger Hodgkiss Członek Zarządu Roger Hodgkiss
2018-08-30 Tomasz Kulik Członek Zarządu Tomasz Kulik
2018-08-30 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz
2018-08-30 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu Małgorzata Sadurska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl