REKLAMA
PIT 2023

PYRAMID: Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego

2023-11-01 06:17
publikacja
2023-11-01 06:17
Zarząd Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego EBI 12/2023 z dnia 06 września 2023 roku informuje o złożeniu przez Zarząd w dniu 31 października 2023 r. oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd informuje, że w wyniku emisji akcji serii G skutecznie objętych i w pełni pokrytych wkładami pieniężnymi zostało 24 620 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a zatem kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 2 462,00 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100) do kwoty 129 562,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

W związku z podwyższaniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.Kapitał zakładowy wynosi 129 562,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100) i dzieli się na 1.295.620 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
1)551.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 551.000,
2)449.000 (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 449.000,
3)81.000 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 81.000,
4)50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 00.001 do 50.000,
5)100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 100.000,
6)40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.001 do 40.000,
7)24 620 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.001 do 24.620.”

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki