REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

PURE BIOLOGICS S.A.: wyniki finansowe

2022-03-31 17:08
publikacja
2022-03-31 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Pure_Biologics_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pure_Biologics_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pure_Biologics_SA_Jednostkowy_Raport_Roczny_za_rok_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pure_Biologics_SA_Jednostkowy_Raport_Roczny_za_rok_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PURESprawozdaniezbadaniaJSFMSSF2021B-think.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PURESprawozdaniezbadaniaJSFMSSF2021B-think.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody z działalności operacyjnej 18 033,00 16 659,00 3 939,00 3 723,00
II. Koszty działalności operacyjnej razem 28 492,00 28 315,00 6 224,00 6 329,00
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 482,00 -11 554,00 -2 290,00 -2 582,00
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -11 765,00 -11 756,00 -2 570,00 -2 627,00
V. Zysk (strata) netto -11 765,00 -11 756,00 -2 570,00 -2 627,00
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 035,00 -1 353,00 -5 251,00 -302,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 478,00 -561,00 -6 221,00 -125,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 735,00 -3 051,00 10 865,00 -682,00
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -2 778,00 -4 965,00 -607,00 -1 110,00
WYBRANE POZYCJE BILANSOWE
X. Aktywa / Pasywa razem 47 190,00 18 942,00 10 260,00 4 105,00
XI. Aktywa trwałe 4 175,00 5 904,00 908,00 1 279,00
XII. Aktywa obrotowe 43 015,00 13 038,00 9 352,00 2 825,00
XIII. Kapitał własny 39 486,00 -2 887,00 8 585,00 -626,00
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 704,00 21 829,00 1 675,00 4 730,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 2 155,00 3 828,00 468,00 830,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 549,00 18 000,00 1 206,00 3 901,00
XVII. Średnia ważona liczba akcji 2 221 123,00 1 654 000,00 2 221 123,00 1 654 000,00
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) -5,30 -7,11 -1,16 -1,59
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 2 254 000,00 1 654 000,00 2 254 000,00 1 654 000,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 17,78 -1,75 3,87 -0,38
Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

1] Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:

– za okres 01.01.2021 – 31.12.2021: 4,5775 zł
– za okres 01.01.2020 – 31.12.2020: 4,4742 zł

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (I-V) oraz rachunku przepływów pieniężnych (VI-IX) prezentowane w tys. zł i tys. EUR za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 i 31.12.2020.

2] Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:

– na dzień 31.12.2021: 4,5994 zł
– na dzień 31.12.2020: 4,6148 zł

Wybrane pozycje bilansowe (X-XX) prezentowane w tys. zł i tys. EUR wg stanu na dzień 31.12.2021 i 31.12.2020.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pure_Biologics_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2021.xhtmlPure_Biologics_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2021.xhtml Pure Biologics S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres 1.01.2021-31.12.2021
Pure_Biologics_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2021.xhtml.xadesPure_Biologics_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2021.xhtml.xades Pure Biologics S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres 1.01.2021-31.12.2021 - podpisy
Pure_Biologics_SA_Jednostkowy_Raport_Roczny_za_rok_2021.xhtmlPure_Biologics_SA_Jednostkowy_Raport_Roczny_za_rok_2021.xhtml Pure Biologics S.A. Jednostkowy Raport Roczny za okres 1.01.2021-31.12.2021
Pure_Biologics_SA_Jednostkowy_Raport_Roczny_za_rok_2021.xhtml.xadesPure_Biologics_SA_Jednostkowy_Raport_Roczny_za_rok_2021.xhtml.xades Pure Biologics S.A. Jednostkowy Raport Roczny za okres 1.01.2021-31.12.2021 - podpisy
PURESprawozdaniezbadaniaJSFMSSF2021B-think.xhtmlPURESprawozdaniezbadaniaJSFMSSF2021B-think.xhtml Pure Biologics S.A. Sprawozdanie z badania JSF MSSF 2021 Bthink
PURESprawozdaniezbadaniaJSFMSSF2021B-think.xhtml.xadesPURESprawozdaniezbadaniaJSFMSSF2021B-think.xhtml.xades Pure Biologics S.A. Sprawozdanie z badania JSF MSSF 2020 Bthink - podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki