Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_informacje_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 2 727 077 2 598 005 632 938 610 792
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 725 159 407 916 168 305 95 901
III. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 354 716 63 482 82 327 14 925
IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 284 731 50 317 66 084 11 830
V. Zysk/(strata) netto za okres 284 731 50 317 66 084 11 830
VI. Całkowity dochód za okres 280 131 50 981 65 017 11 986
VII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 286 245 51 463 66 436 12 099
VIII. Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 281 646 52 122 65 368 12 254
IX. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
X. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 14,97 2,69 3,47 0,63
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 428 738 218 770 99 507 51 433
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (648 142) (98 128) (150 430) (23 070)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (56 263) (75 351) (13 058) (17 715)
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (275 667) 45 291 (63 981) 10 648
na 30.09.2019r. na 31.12.2018r. na 30.09.2019r. na 31.12.2018r.
XV. Aktywa trwałe 3 128 544 2 800 442 715 325 651 266
XVI. Aktywa obrotowe 1 664 207 1 616 660 380 512 375 967
XVII. Aktywa razem 4 792 751 4 417 102 1 095 837 1 027 233
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 527 610 243 147 120 635 56 546
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 810 066 965 251 185 217 224 477
XX. Kapitał własny 3 455 075 3 208 704 789 985 746 210
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży 2 387 421 2 251 717 554 106 529 380
XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 669 199 362 608 155 317 85 249
XXIII. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 338 907 76 204 78 658 17 916
XXIV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 267 547 59 336 62 096 13 950
XXV. Zysk/(strata) netto za okres 267 547 59 336 62 096 13 950
XXVI. Całkowity dochód za okres 262 870 59 928 61 011 14 089
XXVII. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XXVIII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 14,00 3,10 3,25 0,73
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 436 920 241 412 101 406 56 756
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (561 901) (130 790) (130 414) (30 749)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (82 242) (86 818) (19 088) (20 411)
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (207 223) 23 804 (48 096) 5 596
na 30.09.2019r. na 31.12.2018r. na 30.09.2019r. na 31.12.2018r.
XXXIII. Aktywa trwałe 3 155 545 2 928 371 721 498 681 017
XXXIV. Aktywa obrotowe 1 433 503 1 330 090 327 763 309 323
XXXV. Aktywa razem 4 589 048 4 258 461 1 049 261 990 340
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 478 636 217 747 109 438 50 639
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 674 078 833 608 154 124 193 862
XXXVIII. Kapitał własny 3 436 334 3 207 106 785 699 745 839
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<i><font face="Times New Roman">Do przeliczenia danych w pozycjach
dotyczących:<br/>- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs
Euro,obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.:</font></i><br/><i><font face="Times New Roman">za
okres od 1 stycznia 2019r. do 30 września 2019r. - kurs 4,3086</font></i><br/><i><font face="Times New Roman">za
okres od 1 stycznia 2018r. do 30 września 2018r. - kurs 4,2535,</font></i><br/><i><font face="Times New Roman">-
sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony
przez NBP na ostatni dzień bilansowy, tj.:</font></i><br/><i><font face="Times New Roman">na
dzień 30 września 2019r. - kurs 4,3736</font></i><br/><i><font face="Times New Roman">na
dzień 31 grudnia 2018r. - kurs</font></i> <i>4,3000</i>
</p>
<p>
<font face="Times New Roman"></font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_Q3 2019.pdfSprawozdanie_finansowe_Q3 2019.pdf Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Pozostale_informacje_Q3 2019.pdfPozostale_informacje_Q3 2019.pdf Pozostałe informacje dotyczące wyników za III kwartał 2019 Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Krzysztof Bednarz Prezes Zarządu
2019-11-13 Krzysztof Homenda Wiceprezes Zarządu
2019-11-13 Izabela Świderek Wiceprezes Zarządu
2019-11-13 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu
2019-11-13 Andrzej Skwarek Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.