REKLAMA

PROTEKTOR: Zawarcie umowy ramowej.

2022-10-03 15:29
publikacja
2022-10-03 15:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-03
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawarcie umowy ramowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2022 z 16 września 2022 roku niniejszym informuje, że w dniu 3 października 2022 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę, tj. Skarb Państwa- Komendanta Głównego Policji („Zamawiający”) umowy ramowej na produkcję i dostawę do 6 000 par trzewików służbowych („Umowa”).

Łączna wartość środków, jakie Zamawiający zamierza zgodnie z Umową przeznaczyć na realizację postępowań o realizację zamówień publicznych w oparciu o Umowę, wynosi 2.124.000,00 zł brutto (wartość maksymalna brutto przedmiotu Umowy), przy czym jest to orientacyjna kwota zobowiązań, jakie może zaciągnąć Zamawiający na podstawie Umowy.

Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku. Zgodnie z Umową Zamawiający będzie kierował do Spółki („Wykonawca”) zapytanie, określające zakres ilościowy poszczególnych zamówień, a Zamawiający w odpowiedzi będzie składał ofertę wykonania zamówienia. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy zawierana będzie umowa wykonawcza dotycząca danego zamówienia. Umowa określa także kryteria oceny i wyboru oferty, jak również kryteria jakościowe i techniczne, które musi spełniać dostarczane przez Wykonawcę obuwie.

Umowa przewiduje, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych:

(a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości maksymalnej brutto przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej;

(b) w przypadku podpisania umowy wykonawczej – w wysokości 5% wartości maksymalnej brutto przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej.

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości maksymalnej brutto przedmiotu Umowy.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

(a) niezłożenia przez Wykonawcę oferty w dwóch postępowaniach o zawarcie umowy wykonawczej;

(b) złożenia przez Wykonawcę oferty przewyższającej o ponad 30% cenę jednostkową brutto;

(c) nienależytego wykonania umowy wykonawczej;

(d) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy wykonawczej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-03 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2022-10-03 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2022-10-03 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki