REKLAMA

PROCHEM: wyniki finansowe

2019-09-26 08:01
publikacja
2019-09-26 08:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Prochem_S.A._wybrane_dane_finansowe__30062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_Prochem__SA_30062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Prochem_SA_Sprawozdanie_zarzadu_30062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu__SSF30062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Prochem_SA_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_Prochem.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Raport_jednost_30062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 98044 50247 22865 11852
II. Zysk brutto ze sprzedaży 8014 3264 1869 770
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1771 -1024 413 -242
IV. Zysk (strata) do opodatkowania 2922 -1592 681 -376
V. Zysk (strata) netto z tego przypisany: 2580 -1602 602 -378
VI. Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2563 -1453 598 -343
VII. Udziałom niekontrolującym 17 -149 4 -35
VIII. Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,87 -0,37 0,20 -0,09
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
IX. Srodki pieniężna netto z działalności operacyjnej 1906 -3645 444 -860
X. Srodki pieniężna netto z działalności inwestycyjnej -446 -431 -104 -102
XI. Srodki pieniężna netto z działalności finansowej 550 -22882 128 -5397
XII. Przepływy pieniężna netto , razem 2010 -26958 469 -6359
XIII. STAN NA DZIEŃ 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XIV. Suma Aktywów 190243 149778 44742 34832
XV. Atywa trwałe, razem 106583 86785 25067 20183
XVI. Aktywa obrotowe, razem 79221 62993 18631 14650
XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 86440 83940 20329 19521
XVIII. Udziały niekontrolujące 6482 6470 1524 1505
XIX. Kapitał własny, ogółem 92922 90410 21854 21026
XX. Zobowiązania długoterminowe, razem 28985 8404 6817 1954
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 68336 50964 16071 11852
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 29,45 28,60 6,93 6,65
XXIII. Srednia liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.
Jednostkowy rachunek zysków i strat
XXIV. Przychody ze sprzedaży 79391 29876 18515 7047
XXV. Zysk brutto ze sprzedaży 4806 1222 1121 288
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1331 -539 310 -127
XXVII. Zysk do opodatkowania 1152 784 269 185
XXVIII. Zysk netto 825 785 192 185
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) 0,28 0,20 0,07 0,05
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXX. Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1999 -2423 466 -572
XXXI. Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -302 875 -70 206
XXXII. Srodki pieniężne netto z działalności finansowej 158 -16530 37 -3899
XXXIII. Przepływy pieniężna netto, razem 1855 -18078 433 -4264
XXXIV. STAN NA DZIEŃ 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXXV. Suma Aktywów 121693 91053 28620 21175
XXXVI. Aktywa trwałe, razem 65783 55234 15471 12845
XXXVII. Aktywa obrotowe, razem 55910 35819 13149 8330
XXXVIII. Kapitał własny, ogółem 43647 42822 10265 9959
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe, razem 21781 12631 5123 2937
XL. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 56265 35600 13233 8279
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 14,87 14,59 3,50 3,39
XLII. Srednia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa_Prochem S.A._wybrane dane_finansowe_ 30062019.pdfGrupa_Prochem S.A._wybrane dane_finansowe_ 30062019.pdf
SSF_GK_Prochem _SA_30062019.pdfSSF_GK_Prochem _SA_30062019.pdf
Grupa_Prochem_SA_Sprawozdanie_zarzadu_30062019.pdfGrupa_Prochem_SA_Sprawozdanie_zarzadu_30062019.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF.pdf
Oswiadczenie_Zarzadu _SSF30062019.pdfOswiadczenie_Zarzadu _SSF30062019.pdf
Raport_Prochem_SA_I_polrocze_2019.pdfRaport_Prochem_SA_I_polrocze_2019.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Prochem.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Prochem.pdf
Oswiadczenie_Zarzadu_Raport_jednost_30062019.pdfOswiadczenie_Zarzadu_Raport_jednost_30062019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-26 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki