REKLAMA

POLWAX S.A.: wyniki finansowe

2021-04-22 17:09
publikacja
2021-04-22 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Polwax_SBR_2020_UoR_JZP_21.04.2021.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_rocznego_sprawozdania_finansowego.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Informacja_Zarzadu_Spolki_POLWAX_S.A._dotyczaca_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
2_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
List_Prezesa.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_PWX_dot_spr_Zarzadu_oraz_SFza2020.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
WPROWADZENIE_do_SF_na_31_12_2020r.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Finansowe_na_dzien_31.12.2020r.-sig-sig.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
ESPI-Pozostale_aktywa_obrotowe.pdf  (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
Noty_objasn_do_RPP2020.pdf  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
B-Dodatkowe_noty_objas_SF2020.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 216 518 215 548 48 393 50 106
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 877 -58 502 1 314 -13 599
III. Zysk (strata) brutto 4 765 -59 664 1 065 -13 870
IV. Zysk (strata) netto 3 034 -55 578 678 -12 920
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 043 18 798 2 692 4 370
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 152 -14 624 -704 -3 400
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -594 -1 980 -133 -460
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 297 2 194 1 854 510
IX. Aktywa, razem 136 885 124 969 29 662 29 346
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 097 58 646 10 422 13 772
XI. Zobowiązania długoterminowe 237 151 51 35
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 723 52 627 9 041 12 358
XIII. Kapitał własny 88 788 66 323 19 240 15 574
XIV. Kapitał zakładowy 1 545 515 335 121
XV. Liczba akcji (w szt.) 30 900 000 10 300 000 30 900 000 10 300 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,21 -5,40 0,05 -1,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 -5,40 0,05 -1,25
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,87 6,44 0,62 1,51
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,87 6,44 0,62 1,51
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na
ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono
według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Polwax SBR 2020 UoR JZP_21.04.2021.pdfPolwax SBR 2020 UoR JZP_21.04.2021.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego SF Polwax S.A.

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.pdfOswiadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ


w Sprawozdaniu Zarządu z działalności
emitenta w punkcie 2.11 "Zdarzenia istotnie wpływające na działalność
jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym" w części zatytułowanej
"Pozostałe kluczowe zdarzenia bieżące" zamieszczono informację o wyborze
w dniu 26.08.2020 roku przez Radę Nadzorczą Polwax S.A. firmy
audytorskiej. We wskazanym terminie Rada Nadzorcza wybrała firmę
audytorską Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z
o.o., z siedzibą w Katowicach, jako
biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata
obrotowe 2020 oraz 2021 kończące się odpowiednio 31 grudnia 2020 r. oraz
31 grudnia 2021 r., a także przeglądu śródrocznych sprawozdań
finansowych za okres 01.01.2020r. do 30.06.2020r. oraz za okres
01.01.2021r. do 30.06.2021r. Dodatkowo w Sprawozdaniu Zarządu
z działalności emitenta w punkcie 5.10.3 "Komitet Audytu" znajdują się
główne założenia wyboru firmy audytorskiej oraz informacja o uchwale
Komitetu Audytu z dnia 19.08.2020 roku rekomendującą Radzie Nadzorczej
Polwax S.A. powierzenie badania sprawozdań finansowych Polwax S.A.
wskazanej powyżej firmie audytorskiej (za wskazane powyżej okresy). Ponadto
w Dodatkowych Notach Objaśniających w punkcie 11a. znajdują się
informacje o dacie zawarcia przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym
do badania sprawozdań finansowych oraz okresie, na jaki została zawarta
ta umowa i informacje na temat wynagrodzenia dla firmy audytorskiej.Plik Opis
Informacja Zarządu Spółki POLWAX S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu Spółki POLWAX S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
2 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdf2 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
List Prezesa.pdfList Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu Polwax S.A. do raportu za rok 2020

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Polwax S.A. za rok 2020

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


Oświadczenie o stosowaniu ładu
korporacyjnego w 2020 roku znajduje się w treści Sprawozdania Zarządu z
działalności w rozdziale 5


Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Ocena Rady Nadzorczej PWX dot spr_Zarzadu oraz SFza2020.pdfOcena Rady Nadzorczej PWX dot spr_Zarzadu oraz SFza2020.pdf Ocena RN dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności Polwax S.A. za rok 2020 oraz Sprawozdania Finansowego Polwax S.A. za rok 2020

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
WPROWADZENIE do SF na 31_12_2020r.pdfWPROWADZENIE do SF na 31_12_2020r.pdf Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2020r.
Sprawozdanie_Finansowe_na_dzien_31.12.2020r.-sig-sig.pdfSprawozdanie_Finansowe_na_dzien_31.12.2020r.-sig-sig.pdf Sprawozdanie Finansowe 2020 rok Polwax S.A.

BILANS
Noty w tys.
2020 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 40 329 44 910
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 1 176 1 499
- wartość firmy 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 30 052 34 690
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 9 101 8 721
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 101 8 721
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
II. Aktywa obrotowe 96 556 80 059
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 26 465 28 139
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 44 802 35 071
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 44 802 35 071
3. Inwestycje krótkoterminowe 14 515 6 194
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 14 515 6 194
a) w jednostkach powiązanych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 515 6 194
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 343 224
5. Pozostałe aktywa obrotowe 10 431 10 431
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0
A k t y w a r a z e m 136 885 124 969
PASYWA
I. Kapitał własny 88 788 66 323
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 1 545 515
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 79 109 116 286
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
6. Zysk (strata) netto 3 034 -55 578
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA> 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 097 58 646
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 4 871 4 656
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 888 476
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 983 4 180
a) długoterminowa 3 229 3 408
b) krótkoterminowa 754 772
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 237 151
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 237 151
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 41 723 52 627
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 41 486 52 392
3.4. Fundusze specjalne 237 235
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 1 266 1 212
4.1. Ujemna wartość firmy 1 066 1 212
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 200 0
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 200 0
P a s y w a r a z e m 136 885 124 969
Wartość księgowa 88 787 671 66 322 480
Liczba akcji (w szt.) 30 900 000 10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 2,87 6,44
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 900 000 10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 2,87 6,44


* wartość księgowa w zł na dzień
31.12.2020=88.787.670,88PLN i na dzień 31.12.2019=66.322.480,01PLN


Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2020 2019
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 132 156 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 132 156 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści 132 156 0
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 130 263 60 336
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 130 263 60 336
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Comercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 60 000 60 000
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 0 80
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 0 5
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 0 15
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 0 24
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 0 8
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 144 204
- weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. 48 000 0
- roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy 21 674 0
- wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank 445 0
3. Inne (z tytułu) 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 262 419 60 336

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 216 518 215 548
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 215 603 214 440
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 915 1 108
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 182 200 193 805
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 181 297 192 777
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 903 1 028
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 34 318 21 743
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 12 980 10 699
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 13 258 13 406
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 080 -2 362
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 007 21 692
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 97 1
2. Dotacje 434 277
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 278 152
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 2 198 21 262
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 210 77 832
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 365 77 474
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 845 358
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 877 -58 502
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 1 178 1 097
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 800 867
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0 229
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 378 1
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 2 290 2 259
1. Odsetki w tym: 1 690 1 701
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 600 558
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 4 765 -59 664
XIII. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 1 731 -4 086
a) część bieżąca 1 699 3 521
b) część odroczona 32 -7 607
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA> 0 0
XV. Zysk (strata) netto 3 034 -55 578
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 034 023 -55 578 084
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 296 175 10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,21 -5,40
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 296 175 10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,21 -5,40


Zysk netto zannualizowany za I-XII 2020r. =
3.034.022,84zł ; zysk (strata) netto zannualizowany za I-XII 2019 r.=
-55.578.083,76zł


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2020 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 66 323 121 901
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 66 323 121 901
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 030 0
a) zwiększenia (z tytułu) 1 030 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 1 030 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 545 515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 116 286 98 726
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -37 177 17 560
a) zwiększenia (z tytułu) 18 401 17 560
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 18 401 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 17 560
b) zmniejszenia (z tytułu) 55 578 0
- pokrycia straty 55 578 0
- wypłata dywidendy 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 79 109 116 286
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 17 560
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 17 560
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 17 560
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 17 560
- podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 17 560
- wypłata dywidendy 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 55 578 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 55 578 0
- pokrycie straty 55 578 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
6. Wynik netto 3 034 -55 578
a) zysk netto 3 034 0
b) strata netto 0 -55 578
c) odpisy z zysku 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 88 788 66 323
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 88 788 66 323

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2020 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 034 -55 578
II. Korekty razem 9 009 74 376
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 3 676 4 226
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -23 6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 575 1 651
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4 235 76 961
6. Zmiana stanu rezerw 214 53
7. Zmiana stanu zapasów 1 675 20 896
8. Zmiana stanu należności -7 820 -8 994
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 957 -12 561
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -446 -7 585
11. Inne korekty -34 -277
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 12 043 18 798
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 168 3 846
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 168 7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 3 839
II. Wydatki 3 320 18 470
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 186 14 860
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 134 3 610
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 152 -14 624
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 20 068 8 952
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 19 434 0
2. Kredyty i pożyczki 0 8 675
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 634 277
II. Wydatki 20 662 10 932
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 18 229 8 928
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 600 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 259 288
8. Odsetki 1 574 1 716
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -594 -1 980
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 297 2 194
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 320 2 188
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 23 -6
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 198 4 004
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 495 6 198
- o ograniczonej możliwości dysponowania 100 51
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2020 2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0
b) wartość firmy 0 0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 064 1 349
- oprogramowanie komputerowe 1 064 1 349
d) inne wartości niematerialne i prawne 112 150
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 1 176 1 499


Na dzień 31.12.2020r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt
Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski w dniu
26.09.2016r. był zastaw na przedsiębiorstwie składający się z innych
wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, urzadzeń technicznych,
środków transportowych oraz innych środków trwałych o wartości 35,2 mln
PLN na dzień 31.12.2020r. do wysokości 263,9 mln PLNNa
dzień 31.12.2019r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt
Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski w dniu
26.09.2016r. był zastaw na przedsiębiorstwie składający się z innych
wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, urzadzeń technicznych,
środków transportowych oraz innych środków trwałych o wartości 38,8 mln
PLN na dzień 31.12.2019r. do wysokości 263,9 mln PLN.


Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 2 140 1 853 599 0 2 739
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 2 140 1 853 599 0 2 739
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 866 504 374 0 1 240
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 210 285 113 0 323
- - zwiększenia 210 285 113 0 323
- - zmniejszenia 0 0 0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 1 076 789 487 0 1 563
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0
- zmiejszenia 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 1 064 1 064 112 0 1 1761 b  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)  2019
 


a


b


c


d


e


Wartości niematerialne              i
prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych


wartość firmy


 nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne
wartości


inne wartości niematerialne i prawne


zaliczki na wartości niematerialne i prawne
razem


w tym: oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek
okresu                         


                         -                              -                         1
087   


                       800                         599                            -                        1
686   
b) zwiększenia (z tytułu)


                         -                              -                         1
053   


                    1
053   


                         -                              -                        1
053   
   - zakup


 


 


                    1
053   


                    1
053   


 


 


                   1
053   
    - …


 


 


 


 


 


 


                         -     

c) zmniejszenia (z tytułu)


 


 


 


 


 


                         -                              -     

rozliczenie zaliczki


 


 


 


 


 


 


                         -     

    - …


 


 


 


 


 


 


                         -     

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec
okresu


                         -                              -                         2
140   


                    1
853   


                      599                            -                        2
739   
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu


                         -                              -                            753                          430                         374                            -                        1
127   
f) amortyzacja za okres (z tytułu)


                         -                              -                            113                            74                            -                              -                           113   

 - zwiększenia


 


 


                       113                            74    


 


                      113   

 - zmniejszenia


 


 


 


                          -      


 


                         -     

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu


                         -                              -                            866                          504                         374                            -                        1
240   
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu


                         -                              -                              -                               -                              -                              -                              -     

 - zwiększenia


 


 


 


 


 


 


                         -     

 - zmniejszenia


 


 


 


 


 


 


                         -     

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu


                         -                              -                              -                               -                              -                              -                              -     

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu


                         -                              -                         1
274   


                    1
349   


                      225                            -                        1
499   
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 1 176 1 499
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 1 176 1 499

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2020 2019
a) środki trwałe, w tym: 25 973 28 540
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 230 1 345
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17 216 18 017
- urządzenia techniczne i maszyny 6 590 7 924
- środki transportu 503 415
- inne środki trwałe 434 839
b) środki trwałe w budowie 3 945 4 238
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 134 1 912
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 30 052 34 690


Na dzień 31.12.2020r. ustanowiona była hipoteka umowna łączna o wartości
18,4 mln PLN (składająca się z aktywów trwałych będących gruntami,
budynkami oraz budowlami) do kwoty 263,9 mln PLN na nieruchomościach w
Jaśle (KS1J/00072881/6, KS1J / 00079718/2) oraz w
Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8, KA1P/00057291/7,
KA1P/00080652/6, KA1P/00082505/5) z tytułu Umowy Kredytowej o Kredyt
Inwestycyjny i Wieloproduktowy. Dodatkowym zabezpieczeniem Umowy
Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy był zastaw rejestrowy
na zbiorze aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi
związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn o
wartości 7,5 mln PLN na dzień 31.12.2020r. do wysokości 263,9 mln PLN.Na
dzień 31.12.2019r. ustanowiona była hipoteka umowna łączna o wartości
19,4 mln PLN (składająca się z aktywów trwałych będących gruntami,
budynkami oraz budowlami) do kwoty 263,9 mln PLN na nieruchomościach w
Jaśle (KS1J/00072881/6, KS1J / 00079718/2) oraz w
Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8, KA1P/00057291/7,
KA1P/00080652/6, KA1P/00082505/5) z tytułu Umowy Kredytowej o Kredyt
Inwestycyjny i Wieloproduktowy. Dodatkowym zabezpieczeniem Umowy
Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy był zastaw rejestrowy
na zbiorze aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi
związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn o
wartości 9,2 mln PLN na dzień 31.12.2019r. do wysokości 263,9 mln PLN.


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 299 30 720 31 455 2 268 7 248 80 140
b) zwiększenia (z tytułu) 0 295 188 336 31 5 028
- zakup 0 295 188 336 31 5 028
- nadwyżka z inwentaryzacji 0 0 0 0 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7 400 233 6 889
- sprzedaż 0 0 3 400 144 547
- likwidacja 0 0 4 0 89 270
- przekwalifikowanie do pozostałych aktywów obrotowych lub do należności dochodzonych na drodze sądowej 0 0 0 0 0 6 072
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 299 31 015 31 636 2 204 7 046 78 279
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 954 12 703 23 531 1 853 6 409 45 450
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 115 1 096 1 515 -152 203 2 777
- - zwiększenia 115 1 096 1 518 181 436 3 346
- - zmniejszenia 0 0 3 333 233 569
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 069 13 799 25 046 1 701 6 612 48 227
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenia 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 230 17 216 6 590 503 434 30 0522 b  ZMIANY ŚRODKÓW
TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  2020
 


grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)


budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej


urządzenia techniczne i maszyny


środki transportu


inne środki trwałe


środki trwałe w budowie


zaliczki na środki trwałe w budowie


Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 


2 299


30 720


31 455


2 268


7 248


4 238


1 912


80 140
b) zwiększenia (z tytułu)


0


295


188


336


31


4 044


134


5 028
   -  zakup


0


295


188


336


31


4 044


134


5 028
    - nadwyżka z inwentaryzacji


0


0


0


0


0


0


0


0
c) zmniejszenia (z tytułu)


0


0


7


400


233


4 337


1 912


6 889
   - sprzedaż


0


0


3


400


144


0


0


547
   - likwidacja


0


0


4


0


89


177


0


270
   - przekwalifikowanie do pozostałych
aktywów obrotowych lub do należności dochodzonych na drodze sądowej


0


0


0


0


0


4 160


1 912


6 072
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu


2 299


31 015


31 636


2 204


7 046


3 945


134


78 279
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu


954


12 703


23 531


1 853


6 409


0


0


45 450
f) amortyzacja za okres (z tytułu)


115


1 096


1 515


-152


203


0


0


2 777
 - zwiększenia


115


1 096


1 518


181


436


0


0


3 346
 - zmniejszenia


0


0


3


333


233


0


0


569
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu


1 069


13 799


25 046


1 701


6 612


0


0


48 227
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu


0


0


0


0


0


0


0


0
 - zwiększenia


0


0


0


0


0


0


0


0
 - zmniejszenia


0


0


0


0


0


0


0


0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu


0


0


0


0


0


0


0


0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu


1 230


17 216


6 590


503


434


3 945


134


30 052


2 b  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 
2019
 


grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)


budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej


urządzenia techniczne i maszyny


środki transportu


inne środki trwałe


środki trwałe w budowie


zaliczki na środki trwałe w budowie


Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 


2 299


30 701


31 933


2 263


7 307


82 804


2 215


159 522
b) zwiększenia (z tytułu)


0


19


216


5


9


9 060


0


9 309
   -  zakup


0


19


214


5


9


9 060


0


9 307
    - nadwyżka z inwentaryzacji


0


0


2


0


0


0


0


2
c) zmniejszenia (z tytułu)


0


0


694


0


68


87 626


303


88 691
   - sprzedaż


0


0


147


0


0


0


0


147
   - likwidacja


0


0


547


0


68


0


303


918
   - przekwalifikowanie do pozostałych
aktywów obrotowych


0


0


0


0


0


87 626


0


87 626
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu


2 299


30 720


31 455


2 268


7 248


4 238


1 912


80 140
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu


839


11 608


22 470


1 677


5 497


0


0


42 091
f) amortyzacja za okres (z tytułu)


115


1 095


1 061


176


912


0


0


3 359
 - zwiększenia


115


1 095


1 753


176


980


0


0


4 119
 - zmniejszenia


0


0


692


0


68


0


0


760
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu


954


12 703


23 531


1 853


6 409


0


0


45 450
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu


0


0


0


0


0


0


0


0
 - zwiększenia


0


0


0


0


0


0


0


0
 - zmniejszenia


0


0


0


0


0


0


0


0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu


0


0


0


0


0


0


0


0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu


1 345


18 017


7 924


415


839


4 238


1 912


34 690
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 25 563 28 133
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 410 407
- umowy leasingu finansowego- samochody 293 207
Środki trwałe bilansowe, razem 25 973 28 540

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2020 2019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 992 1 017
- leasing operacyjny * 992 1 017
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 992 1 017

*wartość środków trwałych w leasingu operacyjnym wg umowy


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0
- od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0
- od innych jednostek (z tytułu) 0 0
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0
- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0
- od innych jednostek (z tytułu) 0 0
Należności długoterminowe netto 0 0
d) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0
aa) w jednostkach zależnych 0 0
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującej 0 0
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) w jednostkach współzależnych 0 0
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bc) w innych jednostkach 0 0
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0
ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze 0 0
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkach 0 0
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2020 2019
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1. 0 0 0 0,00 0,00 04 m  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH
PODPORZĄDKOWANYCH


2019
Lp.


a


b


c


d


e


f


g


h


i


j


k


l
 


nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej


siedziba


przedmiot przedsiębiorstwa


charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna,
stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i
pośrednich)


zastosowana metoda  konsolidacji / wycena metodą
praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega
konsolidacji / wycenie metodą praw własności


data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu


wartość udziałów / akcji według ceny nabycia


korekty aktualizujące wartość (razem)


wartość bilansowa udziałów / akcji


procent posiadanego kapitału zakładowego


udział w ogólnej  liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu


wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli
/ współkontroli / znaczącego wpływu


1


 


 


 


 


 


 


0


0


0


0,00%


0,00%


0
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1. 0 0 0 0


2019r.:
4 m  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH
PODPORZĄDKOWANYCH - cd.


 
Lp.


a


m


n


o


p


r


s


t
 


nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej


kapitał własny jednostki, w tym:


zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:


należności jednostki, w tym:


aktywa jednostki, razem


przychody ze sprzedaży


nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce


otrzymane lub  należne dywidendy od jednostki za
ostatni rok obrotowy
 


kapitał zakładowy


należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)


kapitał zapasowy


pozostały kapitał własny, w tym:
 


zysk (strata) z lat ubiegłych


zysk (strata) netto


 


zobowiązania długoterminowe


zobowiązania krótkoterminowe


 


należności długoterminowe


należności krótkoterminowe
1


 


0,00


 


 


 


0,00


 


 


 


 


 


0,00


 


 


 


 


 


 
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1. 0 0 0,004 n  UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 


2019
L.p.


a


b


c


d


e


f


g


h


i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej


siedziba


przedmiot przedsię -      biorstwa


wartość bilansowa udziałów/akcji


kapitał własny jednostki, w tym:


% posiada-  nego kapitału zakłado-   
wego


udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadze-  
niu


nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji 


otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
 


kapitał zakładowy
1


 


 


 


0


0,00


 


0,00


 


 


 
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem 0 0
Wartość na początek okresu, razem 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0
Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 8 721 1 186
a) odniesionych na wynik finansowy 8 675 1 095
- - odpis aktualizujący pozostałe aktywa obrotowe 7 510 0
- - odpis aktualizujący wartość zapasów 54 30
- - rezerwa na niewykorzystane urlopy 82 54
- - rezerwa na świadczenia pracownicze 712 716
- - rezerwa na koszty usług obcych 17 8
- - rezerwa na należności od dłużników 23 22
- -prawo wieczystego użytkowania gruntu 169 150
- - niezapłacony ZUS, wynagrodz.delegacje 103 101
- - inne 5 14
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
- d) odniesione na wartość środków trwałych w budowie 46 91
- -wycena kredytu długoterminowego ( IRR, wycena walutowa) 34 79
- -odsetki/prowizje nienotyfikowane 12 12
2. Zwiększenia 874 8 008
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 456 7 962
- - odpis aktualizujący wartość zapasów 39 52
- - odpis aktualizującyo pzostałe aktywa obrotowe 0 7 510
- - rezerwa na niewykorzystane urlopy 67 80
- - rezerwa na świadczenia pracownicze 203 177
- - rezerwa na koszty usług obcych 2 14
- - rezerwa na należności od dłużników 0 1
- -prawo wieczystego użytkowania gruntu 19 19
- - niezapłacony ZUS, wynagrodz.delegacje 91 103
- - inne 35 6
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
f) odniesione na wartość środków trwałych w budowie 418 46
- -wycena kredytu długoterminowego ( IRR, wycena walutowa) 410 34
- -prowizje nienotyfikowane 8 12
3. Zmniejszenia 494 473
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 482 382
- - odpis aktualizujący wartość zapasów 52 28
- - rezerwa na niewykorzystane urlopy 81 52
- - rezerwa na świadczenia pracownicze 226 181
- - rezerwa na koszty usług obcych 15 5
- - niezapłacony ZUS, wynagrodz.delegacje 103 101
- - inne 5 15
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- f) odniesione na wartość środków trwałych w budowie 12 91
- -wycena kredytu długoterminowego ( IRR, wycena walutowa) 0 79
- - odsetki i prowizje nienotyfikowane 12 12
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 9 101 8 721
a) odniesionych na wynik finansowy 8 649 8 675
- - odpis aktualizujący pozostałe aktywa obrotowe 7 510 7 510
- - odpis aktualizujący wartość zapasów 41 54
- - rezerwa na niewykorzystane urlopy 68 82
- - rezerwa na świadczenia pracownicze 689 712
- - rezerwa na koszty usług obcych 4 17
- - rezerwa na należności od dłużników 23 23
- -prawo wieczystego użytkowania gruntu 188 169
- - niezapłacony ZUS, wynagrodz.delegacje 91 103
- - inne 35 5
odniesionych na kapitał własny
b) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
- c) odniesione na wartość środków trwałych w budowie 452 46
- -wycena kredytu długoterminowego (IRR, wycena walutowa) 444 34
- -prowizja nienotyfikowane 8 12Przewidywana data wygaśnięcia ujemnych różnic
przejściowych dla poszczególnych tytułów jest następująca :                                                                                                                                                                                             

 - rezerwa na
odprawy jubileuszowe i emerytalne - w okresie, w którym pracownicy
nabędą odpowiednie uprawnienia i świadczenie zostanie im wypłacone
 - rezerwa na
premię roczną - w okresie roku następnego po dniu bilansowym

 - prawo
wieczystego użytkowania gruntu - w okresie, w którym nastąpi
sprzedaż PWUG
 - rezerwa na
należności od dłużników - w okresie, w którym utworzony odpis stanie
się kosztem uzyskania przychodu w myśl art.16 ust.2a o CIT
 - inne
rezerwy - rok następny po dniu bilansowym, na który zostały
utworzone rezerwy i dotyczące ich aktywa na odroczony podatek
dochodowy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0
- stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

ZAPASY w tys.
2020 2019
a) materiały 12 719 12 233
b) półprodukty i produkty w toku 4 624 991
c) produkty gotowe 8 931 14 915
d) towary 0 0
e) zaliczki na dostawy i usługi 191 0
Zapasy, razem 26 465 28 139


Na dzień 31.12.2020r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt
Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski był zastaw
rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość
gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych
oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów,
materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz
towarów) o wartości 26,5 mln PLN na dzień 31.12.2020r. do wysokości
263,9 mln PLN.Na dzień 31.12.2019r. jednym z zabezpieczeń Umowy
Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank
Śląski był zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach
stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z
aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z
zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych
oraz towarów) o wartości 28,1 mln PLN na dzień 31.12.2019r. do wysokości
263,9 mln PLN.Na dzień 31.12.2020r. wartość odpisów aktualizujących
wyroby gotowe wynosiła 210 tys. zł wobec 273 tys. zł na dzień
31.12.2019r.Wartość odpisów aktualizujących materiały na dzień
31.12.2020r. wynosiła 4 tys. zł wobec 9 tys. zł na dzień 31.12.2019r.


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 0 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 0 0
c) należności od pozostałych jednostek 44 802 35 071
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0
- do 12 miesięcy 24 784 12 497
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 677 4 928
- dochodzone na drodze sądowej 11 789 0
- inne 7 552 17 646
Należności krótkoterminowe netto, razem 44 802 35 071
d) odpisy aktualizujące wartość należności 296 216
Należności krótkoterminowe brutto, razem 45 098 35 287


Na dzień 31.12.2020r. jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt
Inwestycyjny i Wieloproduktowy zawartej z ING Bank Śląski była umowa
przelewu praw z tytułu Kontraktów na Zabezpiecznia do umowy Faktoringu z
ING Commercial Finance Polska S.A.Na dzień 31.12.2019r. jednym z
zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i Wieloproduktowy
zawartej z ING Bank Śląski była umowa przelewu praw z tytułu Kontraktów
na Zabezpiecznia do umowy Faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
b) inne, w tym: 0 0
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
b) inne, w tym: 0 0
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0 0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 24 784 12 497
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 24 784 12 497
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 677 4 928
c) inne, w tym: 7 552 17 646
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 7 552 17 646
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 11 789 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 11 789 0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 44 802 35 071
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 296 216
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 45 098 35 287

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 216 203
a) zwiększenia (z tytułu) 115 84
- - utworzenia odpisów aktualizujących 115 84
b) zmniejszenia (z tytułu) 35 71
- - rozwiązanie odpisów aktualizujących 0 5
- - wykorzystanie odpisów aktualizujących 35 66
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 296 216

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 41 546 31 625
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 3 552 3 662
b1. w walucie w tys. USD 39 0
po przeliczeniu na tys. zł 148 0
b2. w walucie w tys. EUR 738 860
po przeliczeniu na tys. zł 3 404 3 662
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 45 098 35 287

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 12 555 7 381
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 856 2 635
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0
e) powyżej 1 roku 0 0
f) należności przeterminowane 8 669 2 697
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 25 080 12 713
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 296 216
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 24 784 12 497


Preferowany termin płatności z tytułu należności wynosi 30 dni.
Stosowane są także następujące terminy zapłaty: 90 dni, 60 dni, 45 dni,
21 dni, 14 dni, 7 dni, 5 dni oraz 3 dni.


W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 8 261 2 205
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 173 278
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 36 12
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 34 9
e) powyżej 1 roku 165 193
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 8 669 2 697
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 296 216
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 8 373 2 481

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”


Nie występują inne przeterminowane należności długo- i krótkoterminowe
poza ujawnionymi w Nocie 7 f należnościami z tytułu dostaw i usług.
Wartość brutto należności spornych wyniosła 155 tys. zł na dzień
31.12.2020r. i 160 tys. zł na dzień 31.12.2019r. Na wszystkie
"Należności sporne" został utworzony odpis w 100% wartości.


Należności inne do ORLEN Projekt S.A. w kwocie 9.877 tys. zł zostały w I
kwartale 2020r. przekwalifikowane do "Należności dochodzonych na drodze
sądowej" ze względu na włączenie ich do pozwu sądowego przeciwko ORLEN
Projekt S.A. Także zaliczki zapłacone do ORLEN Projekt S.A. na poczet
dostawy urządzeń do inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie
instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z
instalacjami pomocniczymi" w kwocie 1.912 tys. zł zostały
przekwalifikowane z "Zaliczek na środki trwałe w budowie" do "Należności
dochodzonych na drodze sądowej".


Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach zależnych 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w jednostkach współzależnych 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
d) w znaczącym inwestorze 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
f) w jednostce dominującej 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
g) w pozostałych jednostkach 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 515 6 194
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14 515 6 176
- inne środki pieniężne 0 18
- inne aktywa pieniężne 0 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 14 515 6 194

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem 0 0
Wartość na początek okresu, razem 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0
Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 0 0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 13 933 4 858
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 582 1 336
b1. w walucie w tys. EUR 125 307
po przeliczeniu na tys. zł 575 1 308
b2. w walucie w tys. USD 2 7
po przeliczeniu na tys. zł 7 28
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 14 515 6 194


Jednym z zabezpieczeń Umowy Kredytowej o Kredyt Inwestycyjny i
Wieloproduktowy był zastaw finansowy na wierzytelnościach z tytułu umów
o rachunki bankowe.Na dzień 31.12.2020r. wartość środków pieniężnych
na rachunku VAT wyniosła 1.061 tys zł.


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 343 224
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe 185 134
- Prenumerata 8 2
- Usługi doradcze 0 0
- Pozostałe 150 88
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
- - krótkoterminowe koszty finansowe - odsetki leasigowe… 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 343 224

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
0 0 0 0 0
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa
0 0 0

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Plik Opis
ESPI-Pozostale aktywa obrotowe.pdfESPI-Pozostale aktywa obrotowe.pdf Nota: Pozostałe aktywa obrotowe

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
B zwykłe na okaziciela brak brak 6 440 000 322 akcje za udziały spółki przejmowanej 28.09.2012 wg ksh
C zwykłe na okaziciela brak brak 2 010 773 101 akcje za udziały spółki przejmowanej 28.09.2012 wg ksh
C imienne uprzywilejowane co do głosu x2 brak 1 549 227 77 akcje za udziały spółki przejmowanej 28.09.2012 wg ksh
D zwykłe na okaziciela brak brak 82 375 4 gotówka 11.03.2015 wg ksh
D zwykłe na okaziciela brak brak 82 375 4 gotówka 13.10.2015 wg ksh
D zwykłe na okaziciela brak brak 135 250 7 gotówka 31.08.2016 wg ksh
E zwykłe na okaziciela brak brak 20 600 000 1 030 gotówka 22.10.2020 od 2019 roku
Liczba akcji, razem 30 900 000
Kapitał zakładowy, razem 1 545
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,05
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - 31.12.2019
Seria / emisja


Rodzaj akcji


Rodzaj uprzywilejowania akcji


Rodzaj ograniczenia praw do akcji


Liczba akcji


Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej


Sposób pokrycia kapitału


Data rejestracji


Prawo do dywidendy (od daty)zwykłe na okaziciela (zdematerializowane)


brak


brak


6 440 000


322


gotówka 


28.09.2012


wg ksh
C


zwykłe na okaziciela


brak


brak


1 780 327


89


gotówka 


28.09.2012


wg ksh
C


imienne uprzywilejowane


co do głosu x2


 


1 779 673


89


gotówka 


28.09.2012


wg ksh
w tym


Czasowe ograniczenie w zbywalności akcji wg Umowy
LOCK-UP zawartej przez akcjonariusza (obecnym Członkiem Zarządu) w
związku z zawartą umową kredytową z Bankiem ING Bank Śląski S.A.


88 893


 


 


 


 
brak


1 690 780


 


 


 


 
D


zwykłe na okaziciela


brak


brak


82 375


4


gotówka 


11.03.2015


wg ksh
D


zwykłe na okaziciela


brak


brak


82 375


4


gotówka 


13.10.2015


wg ksh
D


zwykłe na okaziciela


brak


brak


135 250


7


gotówka 


31.08.2016


wg ksh
Liczba akcji razem


 


 


 


10 300 000


 


 


 


 
Kapitał zakładowy, razem


 


 


 

515,00

 


 
Wartość nominalna jednej akcji = 0,05


 


 


 


 


 


 


 

  Kapitał
zakładowy (struktura własności) 31.12.2020 

 Akcjonariusze  Liczba akcji w tym liczba akcji uprzywilejowanych


Seria


Uprzywilejowanie co do głosu


Wartość nominalna akcji


Udział % w kapitale zakładowym


Udział % w zarządzaniu
 Krzysztof
Moska* 


7 351 890


1 000


C imienne oraz B/C/D/E


2


367,60


23,79


22,66
 Nationale
Nederlanden PTE (wcześniej OFE ING)** 


2 100 000


0


B/C/D/E


 


105,00


6,80


6,47
 Leszek Sobik
wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny*** 6 992 114


1 198 213


C imienne oraz B/C/D/E


2


349,61


22,63


25,24
 Pozostali
akcjonariusze 


14 455 996


350 014


C imienne oraz B/C/D/E


2


722,79


46,78


45,63
 Razem 30 900 000


1 549 227


x


x


1 545,00


100,00


100,00


B/C/D/E akcje notowane na GPW
*dane z zawiadomienia akcjonariusza z dnia
29.12.2020r.
**wg obliczeń Spółki dokonanych na podstawie
ostatniego zawiadomienie akcjonariusza OFE ING z dnia 02.10.2014
roku, które otrzymała Spółka, w którym akcjonariusz poinformował o
przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz o stanie posiadania akcji w ilości 700.000; w
związku z podwyższaniem kapitału zakładowego w dniu 22 października
2020 roku związanym z emisją akcji serii E , Spółka dokonała
przeliczania stanu posiadania akcji przez akcjonariusza, przy
założeniu, że akcjonariusz ww. ilość akcji posiadał w dniu Praw
Poboru oraz nabył przysługującą mu z praw poboru ilość akcji tj.
1.400.000 akcji serii E. Powyższe dane zostały również przeliczone
przez Spółkę w zakresie udziału procentowego głosów na 
Walnym Zgromadzeniu w związku z zamianą w dniu 17.12.2020
roku 230 446 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (razy 2)
serii C na akcje zwykłe na okaziciela, w związku z czym nastąpiło
zmniejszenie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a co z
tego wynika zmienił się udział procentowy głosów na Walnym
Zgromadzeniu dla tej samej ilości akcji posiadanych przez
akcjonariusza.
*** Leszek Sobik posiada bezpośrednio 5.156.003 akcji
Spółki, co stanowi 16,69% kapitału zakładowego uprawniających do
19,58% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tj.
uprawniających do wykonywania  6.354.216 głosów na Walnym
Zgromadzeniu , natomiast pośrednio poprzez spółkę „Sobik” Zakład
Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. posiada
1.836.111 akcji Spółki, co stanowi 5,94 % kapitału zakładowego,
uprawniających do 5,66 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym
tj. uprawniających do wykonywania 1.836.111  głosów na Walnym
Zgromadzeniu – dane z zawiadomienia akcjonariusza z dnia 27.10.2020
roku. Powyższe dane z zawiadomienia zostały przeliczone przez Spółkę
w zakresie udziału procentowego głosów na  Walnym
Zgromadzeniu w związku z zamianą w dniu 17.12.2020 roku 230 446
akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (razy 2) serii C na
akcje zwykłe na okaziciela, w związku z czym nastąpiło zmniejszenie
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a co z tego wynika
zmienił się udział procentowy głosów na Walnym Zgromadzeniu dla tej
samej ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza. 

  Kapitał
zakładowy (struktura własności) 31.12.2019 

 Akcjonariusze  Liczba akcji w tym liczba akcji uprzywilejowanych


Seria


Uprzywilejowanie co do głosu


Wartość nominalna akcji


Udział % w kapitale zakładowym


Udział % w zarządzaniu
 Patrycja
Stokłosa 


350 014


350 014


C


2


18,00


3,40


5,80
 Krzysztof
Moska 


1 818 717


0


AKCJE ZDEMATERIALIZOWANE


 


91,00


17,66


15,06
 Nationale
Nederlanden PTE (wcześniej OFE ING) 


700 000


0


AKCJE ZDEMATERIALIZOWANE


 


35,00


6,80


5,79
 Leszek Sobik
wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny 


2 137 250


1 198 213


C, AKCJE ZDEMATERIALIZOWANE


2


107,00


20,75


27,61
 Pozostali
akcjonariusze 


5 294 019


231 446


C, AKCJE ZDEMATERIALIZOWANE (B, C, D)


2


264,00


51,39


45,74
 Razem 10 300 000


1 779 673


x


x


515,00


100,00


100,00


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2020 2019
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0
b) utworzony ustawowo 515 172
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 60 536 116 114
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
e) inny (wg rodzaju) 18 058 0
- - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 18 058 0
Kapitał zapasowy, razem 79 109 116 286

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2020 2019
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0
c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0
e) inny (wg rodzaju) 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2020 2019
a) z dopłat do kapitału (cel inwestycyjny) 5 100 5 100
b) niezarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 0 0
- c/ utworzony zgodnie ze statutem/umową 0 0
- d/ na akcje/udziały własne 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 5 100 5 100

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 476 548
a) odniesionej na wynik finansowy 430 457
- - wycena należności, zobowiązań, środków pieniężnych 0 27
- - naliczone odsetki od należności (Jeronimo) 131 123
- -ujmena wartość firmy Jasło 49 75
- -ujemna wartość firmy Czechowice 209 232
- -niezapłacona nota obciążeniowa od Orlen Projekt 41 0
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie 46 91
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR 34 79
- - odsetki nienotyfikowane 12 12
2. Zwiększenia 557 209
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 530 163
- - wycena należności, zobowiązań, środków pieniężnych 415 0
- - naliczone odsetki od należności (Jeronimo) 115 122
- -ujmena wartość Jasło 0 0
- -ujemna wartość firmy Czechowice 0 0
- -niezapłacona nota obciążeniowa od Orlen Projekt 0 41
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- -ujmena wartość Jasło 0 0
- -ujemna wartość firmy Czechowice 0 0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie 27 46
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR 19 34
- - odsetki nienotyfikowane 8 12
3. Zmniejszenia 145 281
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 133 190
- - odwrócenia wyceny należności, zobowiązań, środków pieniężnych 0 27
- - odwrócenie rezerwy z tytułu zapłaty odsetek od należności 122 114
- - ujmena wartość Jasło 4 26
- -ujemna wartość firmy Czechowice 7 23
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie 12 91
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR 0 79
- - odsetki nienotyfikowane 12 12
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 888 476
a) odniesionej na wynik finansowy 827 430
- - wycena należności, zobowiązań, środków pieniężnych 415 0
- - naliczone odsetki od należności (Jeronimo) 124 131
- -ujmena wartość Jasło 45 49
- -ujemna wartość firmy Czechowice 202 209
- -niezapłacona nota obciążeniowa od Orlen Projekt 41 41
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
- d) odniesionej na wartość środków trwałych w budowie 61 46
- - wycena kredytu długoterminowego wg IRR 53 34
- - odsetki nienotyfikowane 8 12


Datą wygaśnięcia wszystkich wymienionych w nocie tytułów dodatnich
różnic przejściowych jest rok nastepujący po dniu bilansowym, na który
została utworzona dotycząca ich rezerwa na odroczony podatek dochodowy,
za wyjątkiem różnic dotyczących środków trwałych, dla których data
wygaśnięcia przypada na dzień zrównania odpisów amortyzacyjnych
bilansowych i podatkowych lub dzień ich sprzedaży bądź likwidacji.


Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 3 408 3 513
- - odprawa emerytalna 764 710
- - odprawa jubileuszowa 2 644 2 803
b) zwiększenia (z tytułu) 670 593
- - odprawa emerytalna 162 198
- - odprawa jubileuszowa 508 395
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
- - odprawa emerytalna 0 0
- - odprawa jubileuszowa 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 849 698
- - odprawa emerytalna 150 144
- - odprawa jubileuszowa 699 554
e) stan na koniec okresu 3 229 3 408
- - odprawa emerytalna 776 764
- - odprawa jubileuszowa 2 453 2 644

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 772 543
- - odprawa emerytalna 23 23
- - odprawa jubileuszowa 318 234
- - nie wykorzystane urlopy 431 286
- - premie 0 0
- - inne 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 751 761
- - odprawa emerytalna 60 23
- - odprawa jubileuszowa 337 319
- - nie wykorzystane urlopy 354 419
- - premie 0 0
- - inne 0 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 741 508
- - odprawa emerytalna 14 6
- - odprawa jubileuszowa 299 228
- - nie wykorzystane urlopy 428 274
- - premie 0 0
- - inne 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 28 24
- - odprawa emerytalna 9 17
- - odprawa jubileuszowa 19 7
- - nie wykorzystane urlopy 0 0
- - premie 0 0
- - inne 0 0
e) stan na koniec okresu 754 772
- - odprawa emerytalna 60 23
- - odprawa jubileuszowa 337 318
- - nie wykorzystane urlopy 357 431
- - premie 0 0
- - inne 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
e) stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
e) stan na koniec okresu 0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0
aa) wobec jednostek zależnych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
ab) wobec jednostki dominującej 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym 237 151
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- kredyty i pożyczk 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
cc) wobec innych jednostek 237 151
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 237 151
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 237 151

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2020 2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat 237 151
b) powyżej 3 do 5 lat 0 0
c) powyżej 5 lat 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 237 151

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 237 151
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 237 151

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
Brak 0 0 0 0

19 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
31.12.2019


 


 


 


 
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej


Siedziba


Kwota kredytu / pożyczki wg umowy


Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty


Warunki oprocentowania


Termin spłaty


Zabezpieczenia


Innewaluta 

waluta
Brak


 


                        -                           -                 -     0,00


 


 


 


 
Razem PLN


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Razem EUR


 


 


 


 


 


 


 


 


 
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
0 19 e  ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH - 31.12.2019
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju


Wartość nominalna


Warunki oprocentowania


Termin wykupu


Gwarancje/ zabezpieczenia


Dodatkowe prawa


Rynek notowań


InneRazem


0,00


 


 


 


 


 


 
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych 0 0
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
c) wobec pozostałych jednostek, w tym: 0 0
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek 41 486 52 392
- kredyty i pożyczki, w tym: 20 192 36 267
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 186 205
- - leasing finansowy 186 205
- - z tytułu wyceny foward 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 796 3 551
- do 12 miesięcy 5 796 3 551
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 1
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 776 1 119
- z tytułu wynagrodzeń 799 939
- inne (wg tytułów) 9 737 10 310
d) fundusze specjalne (wg tytułów) 237 235
- - ZFŚS 237 235
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 41 723 52 627

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 19 445 51 785
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 22 278 842
b1. w walucie w tys. USD 0 1
po przeliczeniu na tys. zł 0 4
b2. w walucie w tys. EUR 4 825 197
po przeliczeniu na tys. zł 22 278 838
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 41 723 52 627

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
ING Bank Śląski S.A. Katowice 6 500 w tys. EUR 4 388 w tys. EUR EURIBOR 1M+marża 31.12.2026 1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru 70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,
2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn) o wartości 102.380 tys. PLN na dzień 31.07.2019r. do wysokości 264 mln PLN,
3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów) o wartości 77.217 tys. PLN na dzień 31.07.2019r. do wysokości 264 mln PLN, 4. zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych,
5. hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w Jaśle (KS1J/00072881/6, KS1J / 00079718/2) oraz w Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8, KA1P/00057291/7, KA1P/00080652/6, KA1P/00082505/5)
6. przelew praw z wierzytelności z tytułu ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i kontraktów, co do których nie ma zobowiązania cesji na bank,
7. przelew praw z tytułu wybranych kontraktów na zabezpieczenie,
8. pełnomocnictwo do rachunków bankowych,
9. oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,
10. umowa przelewu praw wierzytelności z tytułu gwarancji zabezpieczajacych projekt "Instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych", w tym zabezpieczenia doradcy technicznego oraz prawidłowego wykonania projektu,
11. gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz kredytodawcy.
Kwota 6.500 tys. EUR = 27.591 tys. zł ;
Kwota 4.388tys. EUR = 20.192tys. zł
Razem PLN
Razem EUR 6 500 w tys. EUR 4 388 w tys. EUR Kwota 6.500 tys. EUR = 27.591 tys. zł ;
Kwota 4.388tys. EUR = 20.192tys. zł20 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
31.12.2019


 


 


 


 
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej


Siedziba


Kwota kredytu / pożyczki wg umowy


Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty


Warunki oprocentowania


Termin spłaty


Zabezpieczenia


Innewaluta 

waluta
ING Bank Śląski S.A.


Katowice


 


6 500 tys. EUR/ 27 591 tys. zł


 


6 500 tys. EUR/ 27 591 tys. zł


EURIBOR 1M+marża


31.12.2026


1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru
70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,2.
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących
całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów
trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w
tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn) o wartości
14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,3.
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących
całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów
obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z
zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów
gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN na dzień
30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,                                                                                                      
4. zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych
ustanowiony na postawie umowy zastawu z dnia 26 września 2016r.5.
hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w
Jaśle (KS1J/00072881/6, KS1J / 00079718/2) oraz w
Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8, KA1P/00057291/7,
KA1P/00080652/6, KA1P/00082505/5)6. przelew praw z
wierzytelności z tytułu ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i
kontraktów, co do których nie ma zobowiązania cesji na bank,7.
przelew praw z wierzytelności z tytułu wybranych kontraktów,8.
pełnomocnictwo do rachunków bankowych,9. oświadczenie
w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w
trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,                                                              
10. umowa przelewu praw wierzytelności z tytułu gwarancji
zabezpieczajacych projekt "Instalacja odolejania rozpuszczalnikowego
gaczy parafinowych", w tym zabezpieczenia doradcy technicznego oraz
prawidłowego wykonania projektu,                                
11.umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia
dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczneia dostawcy
technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty
budowlane projektu "Instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy
parafinowych" (jeśli będzie w formie kaucji)


 
ING Bank Śląski S.A.


Katowice


 68 000 tys. zł 


 


 8 675 tys. zł 


 


WIIBOR 1M+marża


31.12.2026


1. zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie o ogólnej wartości zbioru
70.483 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,2.
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących
całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów
trwałych będących rzeczami ruchomymi oraz praw z nimi związanych, w
tym w szczególności z urządzeń technicznych i maszyn) o wartości
14.211 tys. PLN na dzień 30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,3.
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących
całość gospodarczą o zmiennym składzie (składający się z aktywów
obrotowych oraz praw z nimi związanych, w tym w szczególności z
zapasów, materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów
gotowych oraz towarów) o wartości 55.884 tys. PLN na dzień
30.06.2016r. do wysokości 264 mln PLN,                                                                                                      
4. zastaw finansowy na prawach z tytułu rachunków bankowych
ustanowiony na postawie umowy zastawu z dnia 26 września 2016r.5.
hipoteka umowna łączna do kwoty 264 mln PLN na nieruchomościach w
Jaśle (KS1J/00072881/6, KS1J / 00079718/2) oraz w
Czechowicach-Dziedzicach (KA1P/00049235/8, KA1P/00057291/7,
KA1P/00080652/6, KA1P/00082505/5)6. przelew praw z
wierzytelności z tytułu ubezpieczeń, za wyjątkiem ubezpieczenia OC i
kontraktów, co do których nie ma zobowiązania cesji na bank,7.
przelew praw z wierzytelności z tytułu wybranych kontraktów,8.
pełnomocnictwo do rachunków bankowych,9. oświadczenie
w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w
trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,                                                              
10. umowa przelewu praw wierzytelności z tytułu gwarancji
zabezpieczajacych projekt "Instalacja odolejania rozpuszczalnikowego
gaczy parafinowych", w tym zabezpieczenia doradcy technicznego oraz
prawidłowego wykonania projektu,                                
11.umowa lub umowy kaucji bądź inne zabezpieczenia
dotyczące środków trwałych w ramach zabezpieczneia dostawcy
technologii i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty
budowlane projektu "Instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy
parafinowych" (jeśli będzie w formie kaucji)


 
Razem PLN


 


 68 000 tys. zPLN 


 


 8 675 tys. PLN 


 


 


 


 


 
Razem EUR


 


 


 6 500 tys. EUR 


 


 6 500 tys. EUR 


 


 


 


 
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
020 d ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH - 31.12.2019
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju


Wartość nominalna


Warunki oprocentowania


Termin wykupu


Gwarancje/ zabezpieczenia


Dodatkowe prawa


InneRazem


0,00


 


 


 


 


 
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 1 212 1 358
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- - zakupu ZCP LOTOS Lab Jasło 0 0
- - zakupu ZCP LOTOS Lab Czechowice 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 146 146
- - odpis ujemnej wartości firmy - laboratorium Jasło 101 101
- - odpis ujemnej wartości firmy - laboratorium Czechowice 45 45
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 1 066 1 212


Ujemna wartość firmy wynika z transakcji nabycia w 2015 roku
zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Lab, natomiast podatek
odroczony związany jest z różnicami przejściowymi powstałymi pomiędzy
wartością podatkową i bilansową przejętych aktywów i zobowiązań.


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 200 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 200 0
- dotacja na prace badawcze 200 0
- pozostałe 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 200 0

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału
własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby zarejstrowanych w dniu
bilansowym akcji serii B i C oraz serii D. Rozwodnioną wartość księgową
na jedną akcję na dzień 31.12.2020r. obliczono jako realację wartości
kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji serii B i C oraz
serii D powiekszonej o potencjalne akcje zwykłe z tytułu Programu Opcji
Menadżerskich. Na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły potencjalne akcje
zwykłe, gdyż Program Opcji Menadżerskich został zakończony w roku 2016.Wartość
księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału
własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby zarejstrowanych w dniu
bilansowym akcji serii B i C oraz serii D. Rozwodnioną wartość księgową
na jedną akcję na dzień 31.12.2019r. obliczono jako realację wartości
kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji serii B i C oraz
serii D powiekszonej o potencjalne akcje zwykłe z tytułu Programu Opcji
Menadżerskich. Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły potencjalne akcje
zwykłe, gdyż Program Opcji Menadżerskich został zakończony w roku 2016.
Nota 22

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję


 


2020


2019
wartość księgowa w  zł


 


88 787 670,88


66 322 480,01
licza akcji w szt.


 


30 900 000


10 300 000
wartość księgowa na jedną akcję w zł


 


2,87


6,44
rozwodniona liczba akcji


30 900 000


10 300 000
rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)


2,87


6,44
Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
b) pozostałe (z tytułu) 0 0
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności warunkowe, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
a) udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
b) pozostałe (z tytułu) 0 0
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem 0 0
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- a_ sprzedaż wyrobów gotowych 211 926 211 116
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 211 926 211 116
- b_sprzedaż usług 3 677 3 324
- - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- - od jednostek zależnych 0 0
- - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale w tym: 0 0
- - od jednostek współzależnych 0 0
- - od jednostek stowarzyszonych 0 0
- - od innych jednostek 0 0
- - od pozostałych jednostek 3 677 3 324
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 215 603 214 440
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 215 603 214 440

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 161 551 154 349
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 161 551 154 349
- - aa_- sprzedaż wyrobów gotowych na kraj 157 938 151 119
- - w tym: od jednostek powiązanych na kraj 0 0
- - od pozostałych jednostek na kraj 157 938 151 119
- - ab_- sprzedaż usług na kraj 3 613 3 230
- - w tym: od jednostek powiązanych na kraj 0 0
- - od pozostałych jednostek na kraj 3 613 3 230
b) eksport 54 052 60 091
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 54 052 60 091
- - ba_- sprzedaż wyrobów gotowych na eksport 53 989 59 997
- - w tym od jednostek powiązanych na eksport 0 0
- - od pozostałych jednostek na eksport 53 989 59 997
- - bb_- sprzedaż usług na eksport 63 94
- - w tym od jednostek powiązanych na eksport 0 0
- - od pozostałych jednostek na eksport 63 94
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 215 603 214 440
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 215 603 214 440

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- - sprzedaż towarów 891 1 092
- - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- - od pozostałych jednostek 891 1 092
- - sprzedaż materiałów 24 16
- - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- - od pozostałych jednostek 24 16
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 915 1 108
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 915 1 108

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 915 455
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 915 455
- - sprzedaż towarów 891 439
- - sprzedaż materiałów 24 16
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
b) eksport 0 653
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 653
- - sprzedaż towarów 0 653
- - sprzedaż materiałów 0 0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 915 1 108
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 915 1 108

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2020 2019
a) amortyzacja 3 676 4 226
b) zużycie materiałów i energii 157 507 171 049
c) usługi obce 24 655 19 941
d) podatki i opłaty 1 428 1 476
e) wynagrodzenia 13 875 15 245
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 3 433 3 518
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 776 856
- - podróże służbowe 100 162
Koszty według rodzaju, razem 205 350 216 311
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 2 185 571
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -12 980 -10 699
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -13 258 -13 406
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 181 297 192 777

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 2 198 21 262
- - gwarancja należytego wykonania robót 445 0
- - nadwyżki, róznice wagowe 39 2
- - z tytu różnic inwentaryzacyjnych 12 143
- - uzyskane kary, grzywny, odszkodowania 1 20 908
- - otrzymane dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników 1 462 0
- - ujemna wartość firmy 146 146
- - otrzymane dofinansowanie do kosztów energii 35 0
- - pozostałe 58 63
Inne przychody operacyjne, razem 2 198 21 262


W związku ze zmianami w Ustawie o
rachunkowości od dnia 1 stycznia 2016 roku w Rachunku Zysków i Strat w
obszarze POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH osobno jest wykazywana
pozycja INNE PRZYCHODY OPERACYJNE oraz osobno pozycja AKTUALIZACJA
WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH:27 a  AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH


 


2020


2019
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)


 


278


152
    - odwrócenie odpisu na wyroby gotowe


 


268


17
    - odrócenie odpisu na surowce i
opakowania


 


6


131
    - rozwiązanie odp.akt.wartość
należności


 


4


4
    - rozwiązanie odp.akt.wartość
srodków trwałych


 


0


0


- Aktualizacja wart.aktywów niefinansowych,razem


 


278


152
INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 845 358
- - składki członkowskie 3 6
- - darowizny 14 36
- - niedobory różnice wagowe 0 26
- - koszty postępowania spornego 401 80
- - koszty likwidacji zapasów 31 5
- - niedobory inwentaryzacyjne 42 54
- - inne… 177 151
- - koszty zaniechanej inwestycji 177 0
Inne koszty operacyjne, razem 845 358


W związku ze zmianami w Ustawie o
rachunkowości od dnia 1 stycznia 2016 roku w Rachunku Zysków i Strat w
obszarze POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH osobno jest wykazywana pozycja
INNE KOSZTY OPERACYJNE oraz osobno pozycja AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW
NIEFINANSOWYCH:
28 a  POZOSTAŁE  KOSZTY
OPERACYJNE


 


2020


2019
 a) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych:


 


4 365


77 474
    - odpis aktualizujące nalezności


 


0


6
    - odpisy aktualizujące wyroby gotowe
(ostrożna wycena)


 


205


273
    - odpisy aktualizujące surowce i
opakowani ( zapasy zalegające)


 


0


0
    - odpisy aktualizujące pozostałe
aktywa obrotowe


 


4 160


77 195
b) utworzone rezerwy (z tytułu)


 


0


0
   
c) pozostałe, w tym:


 


845


358
    - składki członkowskie


 


3


6
    - darowizny


 


14


36
    - niedobory różnice wagowe


 


0


26
    - koszty postępowania spornego


 


401


80
    - koszty likwidacji zapasów


 


31


5
    - niedobory inwentaryzacyjne


 


42


54
    - inne…


 


177


151
    - koszty zaniechanej inwestycji


 


177


0


Pozostałe koszty operacyjne, razem


 


5 210


77 832W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
c) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
b) pozostałe odsetki 800 867
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
od pozostałych jednostek, w tym: 800 867
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 800 867
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 800 867

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) dodatnie różnice kursowe 1 415 905
- zrealizowane 1 263 897
- niezrealizowane 152 8
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym: 0 0
- - zbycie wierzytelności 0 0
Inne przychody finansowe, razem 1 415 905


Dodatnie i ujemne różnice kursowe oraz wynik na sprzedaży wierzytelności
zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w szyku zwartym.


KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) od kredytów i pożyczek 860 880
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla innych jednostek 0 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 860 880
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla innych jednostek 860 880
b) pozostałe odsetki 830 821
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla innych jednostek 0 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 830 821
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla innych jednostek 830 821
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 690 1 701

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 1 037 1 463
- zrealizowane 974 1 364
- niezrealizowane 63 99
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym: 600 0
- - koszty finansowania 600 0
- - inne 0 0
Inne koszty finansowe, razem 1 637 1 463


Dodatnie i ujemne różnice kursowe zostały zaprezentowane w rachunku
zysków i strat w szyku zwartym.


UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2020 2019
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki


Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.


Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2020 2019
1. Zysk (strata) brutto 4 765 -59 664
2. Korekty konsolidacyjne 0 0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 4 832 78 474
- a) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w tym: 7 948 81 169
- odwrócone różnice kursowe 0 0
- wpłaty na PFRON 234 277
- koszty nkup i reprezentacja * 30 27
- prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzacja 102 102
- straty i niedobory inwentaryzacyjne,straty z likwidacji zapasów 0 0
- różnica z tytu. odsetek między wyc.kredytu wg IRR, a fakt. zapł.odsetkami 0 0
- zapłacone odsetki na rzecz budżetu 0 0
- niezrealizowane różnice kursowe z tyt. wyc. Forwardów 0 0
- pozostałe zawiązane rezerwy 5 84
- odpis z tyt. wyceny wyrobów gotowych i materiałów 205 274
- odpisy aktualizujące należności od dłużników 0 6
- odpis aktualizujący pozostałe aktywa obrotowe 4 160 77 474
- darowizna wyrobów gotowych, pieniężna 2 0
- opłata REACH, różnice wynikające z księgowego i podatkowego ujęcia REACH 1 56
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 354 420
- niezapłacony ZUS od wynagrodzeń na dzień bilansowy 427 442
- niezapłacone składki PPK 13 13
- niezapłacona prowizja w banku ING 0 0
- niewyplacone delegacje pracownicze 2 3
- utworzona rezerwa na premię roczną dla pracowników, rezerwa emerytalno-rentowa 1 068 934
- utworzona rezerwa na koszty transportu 0 0
- niedobory-różnice wagowe 0 23
- składki członkowskie dobrowolne 3 6
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0 0
- rezerwa na odsetki należne 115 46
- różnice kursowe z tyt.wyceny rozrachunków i środków pieniężnych 103 120
- różnica pomiędzy wartością godziwą, a wartością podatkową niskocennych skał. majątku 0 0
- różnica pomiędzy amortyzacją od wartości godziwej, a amort. od wartości podatkowej ŚT 59 268
- inne rezerwy na świadczenia pracownicze 0 0
- wynagrodzenia naliczone, a nie wyplacone 34 83
- rezerwa na ubezpieczenie kredytu kupieckiego 0 0
- koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji na realizacje projektu INNOLOT,BIOSTRATEG 434 277
- wartość niezamortyzowana ŚT(brak LT fizycznej) 125 0
- koszty NKUP związane z eksploatacją, ubezpieczeniem samochodów 90 106
- różnice wynikające z podatkowego ujęcia przekszt. Leasingu operacyjego w finansowy 163 0
- koszty Rady Nadzorczej 7 19
- koszty procesu 0 80
- pomoc de minimis 187 0
- koszty dotyczace emisji akcji 0 9
- pozostale koszty 25 20
- b) koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów bilansowych, w tym: 2 476 1 769
- zrealizowana rezerwa dotycząca ISO 0 0
- rozwiązana rezerwa na wyplacone wynagrodzenia 96 85
- rozwiązana rezerwa emerytalno-rentowa 1 191 956
- odwrocona rezerwa na niewykorzystany urlop 428 273
- zapłacony ZUS 442 444
- wypłcona delegacja 3 3
- różnice wynikające z podatkowego ujęcia przekszt. Leasingu operacyjego w finansowy 239 5
- inne rezerwy 76 3
- pozostałe koszty 1 0
- c) przychody bilansowe nie zaliczane do podatkowych, w tym: 1 484 1 280
- przychody z tyt. rozwiązanych odp. aktual., które w latach ub. nie stanowily kup 0 0
- nalezne odsetki od należności - pozostałe 115 46
- naliczone a niezapłacone odsetki - Jeronimo 598 643
- odwrócone odpisy wyceny wyrobów 273 148
- różnice kursowe niezrealizowane z tyt. wyc. rach. dewizowych i rozrachunkow, z wyc. należ. i środ pieniężnych 164 14
- odwrócenie prowizji nienotyfikowanej od kredytu 0 66
- rozliczona w pozostałe przychody operacyjne ujemna wartość zakupionej firmy 146 146
- niezapłacona nota obciązeniawa Orlen Projekt 0 217
- otrzymana pomoc de minimis 187 0
- pozostale przychody 1 0
- d) przychody podatkowe nie zaliczane do bilansowych, w tym: 844 631
- zapłacone odsetki od należności, nal. na koniec poprzed. roku sprawozdawczego 643 631
- niewykorzystana dotacja do projektu Biostrateg 199 0
- przychód z pokrycia kosztów przelotu przez zagranicznego kontrahenta 2 0
- przychód z nieodpłatnego świadczenia w związku z nieodpłatnym pełnieniem funkcji członków RN 0 0
- e) odliczenia od dochodu darowizny 19 0
- f) odliczenia od dochodu z art. 17 ust 1 pkt 48 Projekt INNOLOT 0 0
- g) odliczenia od dochodu z art. 17 ust 1 pkt 48 Projekt BIOSTRATEG 634 277
- h) odliczenie z tytyłu ulgi na prace badawczo-rozwojowe 0 0
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 8 944 18 533
5. Podatek dochodowy według stawki 19 % 1 699 3 521
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 699 3 521
- wykazany w rachunku zysków i strat 1 699 3 521
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2020 2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 32 -7 607
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0
Podatek dochodowy odroczony, razem 32 -7 607

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2020 2019
- ujętego w kapitale własnym 0 0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2020 2019
- działalności zaniechanej 0 0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2020 2019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe35 a Podział zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe


2020


2019
I. Zysk/Strata netto


3 034


-55 578
II. Podział zysku/pokrycie straty


3 034


-55 578
  - zwiększenie kapitału zapasowego


3 034


0
  - dywidenda 


0


0
  - zmniejszenie kapitału zapasowego


0


-55 578
Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


Zysk przypadający na jedną akcję. Podstawowy zysk na akcję oblicza się
jako iloraz zysku netto za okres oraz średniej ważonej liczby akcji
zwykłych występujących w ciągu okresu. Rozwodniony zysk na akcję wylicza
się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak
gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie
potencjalnych akcji zwykłych.
Nota 36

Sposób obliczenia zysku(straty)na jedną akcję


 


2020


2019
zysk(strata)netto


 


3.034.022,84


-55.578.083,76
średnio ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)


 


14 296 175


10 300 000
zysk(strata)na jedną akcję zwykłą (w zł)


 


0,21


-5,40
średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.)


14 296 175


10 300 000
rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)


0,21


-5,40Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Plik Opis
Noty_objasn_do_RPP2020.pdfNoty_objasn_do_RPP2020.pdf Dodatkowe noty objaśniające do RPP
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2020 2019
I. Zysk (strata) netto 3 034 -55 578
II. Korekty razem 9 009 74 376
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 3 676 4 226
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -23 6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 575 1 651
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4 235 76 961
6. Zmiana stanu rezerw 214 53
7. Zmiana stanu zapasów 1 675 20 896
8. Zmiana stanu należności -7 820 -8 994
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 957 -12 561
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -446 -7 585
11. Inne korekty -34 -277
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 12 043 18 798

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
B-Dodatkowe noty objas SF2020.pdfB-Dodatkowe noty objas SF2020.pdf Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2021-04-22 Jarosław Świć Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Marta Wojdyła Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki