REKLAMA
PIT 2023

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: wyniki finansowe

2023-11-29 18:05
publikacja
2023-11-29 18:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_okresowy_za_III_kw._2023_-_PGF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 657 472 35 939 143 638 7 666
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 417 -64 1 183 -14
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 475 13 236 2 288 2 823
IV. Zysk (strata) brutto 16 747 -197 257 3 659 -42 077
V. Zysk (strata) netto 8 192 -153 743 1 790 -32 795
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -903 13 677 -197 2 917
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -77 -4 430 -17 -945
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 129 -5 347 -247 -1 141
IX. Przepływy pieniężne netto razem -2 109 3 900 -461 831
X. Aktywa razem 212 671 195 542 45 878 41 694
XI. Zobowiąznia długoterminowe 28 125 20 891 6 067 4 454
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 40 709 45 720 8 782 9 749
XIII. Kapitał własny 143 837 128 931 31 029 27 491
XIV. Kapitał podstawowy 100 499 87 668 21 680 18 693
XV. Liczba akcji w szt. 100 498 437 87 667 925 100 498 437 87 667 925
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/Eur) 0,08 -1,75 0,02 -0,37
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/Eur) 1,43 1,47 0,31 0,31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 - 0 -
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 214 -124 -265 -26
XX. Zysk (strata) brutto 19 364 -209 600 4 230 -44 710
XXI. Zysk (strata) netto 15 280 -185 545 3 338 -39 579
XXII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 030 0 -225 0
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 955 133 209 28
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 98 506 21 108
XXV. Przepływy pieniężne netto razem 23 639 5 136
XXVI. Aktywa razem 152 848 131 473 32 973 28 033
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 17 340 11 806 3 741 2 517
XXVIII. Kapitał własny 130 388 115 108 28 128 24 544
XXIX. Kapitał podstawowy 100 498 87 668 21 680 18 693
XXX. Liczba akcji ( w szt) 100498 437 87 667 925 100 498 437 87 667 925
XXXI. Zysk (strata)na jedną akcję ( w zł/Eur) 0,19 -2,12 0,04 -0,45
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/Eur) 1,30 1,31 0,28 0,28


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu
średniego obowiązującego na dzień 30 września 2023r. ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski dla EUR , czyli 4,6356 zł oraz odpowiednio według
kursu 4,6899 zł. za 1EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2022r.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią
arytmentyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego
okresu i wynoszącego 4,5773 zł. za 1EUR oraz odpowiednio według kursu
4,6880 zł. za 1EUR dla analogicznego okresu 2022 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport okresowy za III kw. 2023 - PGF.pdfraport okresowy za III kw. 2023 - PGF.pdf Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.za III kw.2023r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Wiktor Niedziela Wiceprezes Zarządu Wiktor Niedziela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki