REKLAMA

PMPG POLSKIE MEDIA: wyniki finansowe

2021-04-26 17:20
publikacja
2021-04-26 17:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_PMPG_Polskie_Media_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_BADANIA_PMPG_Polskie_Media_S.A._31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_zgodnosci_Jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_PMPG_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. AKTYWA, RAZEM 34.783 32.628 7.537 7.662
II. AKTYWA OBROTOWE 7.070 7.580 1.532 1.780
III. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 16.850 17.665 3.651 4.148
IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 4.757 245 1.031 58
V. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 12.093 17.420 2.620 4.091
VI. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 17.932 14.963 3.886 3.514
VII. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
VIII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ./EUR) 1,73 1,44 0,37 0,34
IX. OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 R. OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 R. OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 R. OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 R.
X. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 22.706 30.881 5.075 7.179
XI. ZYSK (STRATA) NETTO 3.211 -10.309 718 -2.396
XII. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XIII. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ./ EUR) 0,31 -0,99 0,07 -0,23
XIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -2.120 -800 -474 -186
XV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 3.125 1.038 698 241
XVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 44 -1.298 10 -302
XVII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 1.049 -1.060 234 -246


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu:31 grudnia
2020 r.: 1 euro = 4,6148 zł, 31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:średni
kurs w okresie styczeń-grudzień 2020 r.: 1 euro = 4,4742 zł,

średni
kurs w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: 1 euro = 4,3018 zł.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe PMPG Polskie Media S.A..pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe PMPG Polskie Media S.A..pdf Sprawozdanie finansowe PMPG Polskie Media S.A. za okres roczny od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
SPRAWOZDANIE Z BADANIA PMPG Polskie Media S.A. 31.12.2020.pdfSPRAWOZDANIE Z BADANIA PMPG Polskie Media S.A. 31.12.2020.pdf Sprawozdanie z badania sprawozdania PMPG Polskie Media S.A.
Jednostkowe Sprawozdanie z Działalności Zarządu.pdfJednostkowe Sprawozdanie z Działalności Zarządu.pdf Sprawozdanie z Działalności Zarządu PMPG Polskie Media S.A.
Oświadczenie o zgodnosci_Jednostkowe.pdfOświadczenie o zgodnosci_Jednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu PMPG Polskie Media S.A.
List PMPG 2020.pdfList PMPG 2020.pdf List Zarządu PMPG Polskie Media S.A.
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdfOcena_Rady_Nadzorczej.pdf Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki PMPG Polskie Media S.A.
Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdfOświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki PMPG Polskie Media S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Katarzyna Gintrowska Prezes Zarządu
2021-04-26 Jolanta Kloc Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Edyta Kiełbicka Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki