REKLAMA

PME SA: wyniki finansowe

2018-11-22 15:39
publikacja
2018-11-22 15:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PME_raport_okresowy_za_III_kwartal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży - 547 - 129
II. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 75 174 18 41
III. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -86 176 -20 41
IV. Zysk (strata) z działalności zaniechanej operacyjnej -71 577 -17 136
V. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -11 350 -3 82
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -11 323 -3 76
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -431 -908 -101 -213
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 397 26 606 93 6 250
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
X. Przepływy pieniężne netto razem -34 25 698 -8 6 037
XI. Wybrane dane finansowe w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO
XII. III kwartał roku 2018 rok 2017 III kwartał roku 2018 rok 2017
XIII. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XIV. 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XV. Aktywa razem 27 417 27 736 6 419 6 650
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 128 435 30 104
XVII. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 332 3 80
XIX. Kapitał własny 27 289 27 301 6 389 6 545
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 26 394 25 141 6 179 6 028
XXI. Kapitał zakładowy 12 153 12 153 2 845 2 914
XXII. Liczba akcji (w szt.) 30 381 625 30 381 625 30 381 625 30 381 625
XXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR -0,0004 0,0115 -0,0001 0,0027
XXIV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,0004 0,0115 -0,0001 0,0027
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 0,8982 0,8986 0,2103 0,2154
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,8982 0,8986 0,2103 0,2154
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję


Wybrane dane finansowe prezentowane w
sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób: -pozycje
dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
za III kwartał roku 2018 rok (odpowiednio za III kwartał 2017)
przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs ten za III kwartał roku 2018 wyniósł 1 euro = 4,2535 zł i
odpowiednio za III kwartał roku 2017 wyniósł 1 euro = 4,2566 zł -pozycje
bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 września 2018
roku 1 euro = 4,2714 zł; na 31 grudnia 2017 roku 1 euro = 4,1709 zł


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PME raport okresowy za III kwartał 2018.pdfPME raport okresowy za III kwartał 2018.pdf Raport kwartalny PME za III kwartał 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-22 Tomasz Drobisz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki