REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PLAYWAY S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 17:30
publikacja
2021-09-30 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PlayWay_SSF_IIq_2021_end-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PLAYWAY_PSF_2021_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PLAYWAY_PSSF_2021_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / półrocze / 2021 półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 047 95 578 20 243 21 521
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 839 75 646 13 599 17 033
III. EBITDA 62 111 75 979 13 659 17 108
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 67 632 186 705 14 873 42 039
V. Zysk (strata) netto 61 477 159 946 13 520 36 014
VI. przypadający na jednostkę dominującą 51 158 150 207 11 250 33 821
VII. przypadający na udziały niedające kontroli 10 320 10 735 2 270 2 417
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 205 23 684 9 941 5 333
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 872) 26 396 (1 291) 5 943
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (123 095) (43 363) (27 071) (9 764)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem (83 762) 6 716 (18 421) 1 512
XII. Liczba akcj 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,31 24,23 2,05 5,46
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 60,50 62,93 13,31 14,17
XV. Na dzień 30.06.2021 PLN'000 Na dzień 31.12. 2020 PLN'000 Na dzień 30.06.2021 EUR'000 Na dzień 31.12.2020 EUR'000
XVI. Aktywa / Pasywa razem 447 554 458 598 98 999 99 375
XVII. Aktywa trwałe 210 751 201 715 46 618 43 710
XVIII. Aktywa obrotowe 236 803 256 883 52 381 55 665
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 338 179 356 396 74 805 77 229
XX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 250 43 281 10 673 9 379
XXI. Zobowiązania długoterminowe 38 894 36 507 8 603 7 911
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 356 6 774 2 070 1 468


Powyższe dane
finansowe za okres 6 miesięcy 2021 i 2020 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:-
pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na
dzień 30 czerwca 2021 r. – 4,5208 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2020
r. – 4,6148 PLN/EURO; -
pozycje
skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia
do 30 czerwca 2021 r.  – 4,5472 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 czerwca
2020 r.  – 4,4413 PLN/EUR;*EBITDA
liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PlayWay_SSF IIq 2021 end-sig-sig.pdfPlayWay_SSF IIq 2021 end-sig-sig.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku
PLAYWAY_PSF_2021_raport.pdfPLAYWAY_PSF_2021_raport.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PLAYWAY S.A.
PLAYWAY_PSSF_2021_raport.pdfPLAYWAY_PSSF_2021_raport.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
PLAYWAY S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki