REKLAMA

PLAY COMMUNICATIONS S.A.: Szacunek wpływu przewidywanych ograniczeń dla Huawei we wdrażaniu usług 5G

2020-09-16 12:58
publikacja
2020-09-16 12:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Temat
Szacunek wpływu przewidywanych ograniczeń dla Huawei we wdrażaniu usług 5G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) niniejszym przedstawia szacunki dotyczące wpływu możliwych ograniczeń dla Huawei we wdrażaniu usług 5G przez P4 sp. z o.o. ("Play"), spółkę w 100% zależną od Spółki.
Wpływ na koszty może się różnić w zależności od czasu udostępnionego operatorom na wdrożenie niezbędnych zmian w ich sieciach. Play zakłada, na podstawie podobnych przypadków za granicą, że okres ten może wynosić 7 lat.
Po przeanalizowaniu potencjalnych scenariuszy przez Play, Spółka przewiduje, że maksymalny zakres ograniczeń w perspektywie 7-letniej pociągnie za sobą dodatkowe łączne inwestycje w wysokości około 0,9 mld zł, czyli znacznie poniżej krążących ostatnio spekulacji medialnych.
Ten maksymalny wpływ na koszty obejmuje wymianę warstwy 4G, przeniesienie sprzętu sieciowego oraz wymianę sprzętu radiowego Huawei 4G i 5G po ich całkowitej amortyzacji.
Warto przypomnieć, że Spółka korzysta z usług dwóch dostawców sieci (Huawei i Ericsson), a proces wymiany rozpoczęła już od wdrożenia niezależnej sieci rdzeniowej dla 5G, która ma zostać zakończona w przyszłym roku i jest objęta obecnym planem inwestycyjnym. Ponadto Spółka spodziewa się całkowitego wyłączenia systemów 2G-3G w ciągu najbliższych 7 lat. Spółka nie przewiduje przyspieszonej amortyzacji jakiegokolwiek sprzętu ani kosztów wymiany wycofywanego z eksploatacji w kolejnych latach sprzętu 2G-3G.
Pomimo wpływu ewentualnego ograniczenia wykorzystywania sprzętu Huawei, całkowity stosunek gotówkowych nakładów inwestycyjnych do przychodów Spółki pozostanie w zakresie porównywalnych wskaźników dla rynku telekomunikacyjnego po zakończeniu przyspieszonej budowy własnej sieci do końca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2020-09-16


Current Report No. 30/2020


Foreseen impact of possible restrictions for Huawei in implementation
of 5G services


The Board of Directors of Play Communications S.A. (the “Company”)
hereby assesses the foreseen impact of possible restrictions for Huawei
on the implementation of 5G services by the Company’s fully owned
operating subsidiary, P4 sp. z o.o. (“Play”).


The cost impact may vary depending on the time given to operators to
implement the necessary changes in their networks. Play’s assumption,
based on similar cases abroad, is that this period would be of 7 years.


Following a review of potential scenarios by Play, the Company foresees
that the maximum scope of restrictions in a 7-year perspective would
drive additional total investments of approximately PLN 0.9bn, which is
much below recent media speculations.


This maximum potential cost impact includes the swap of a 4G layer, the
relocation of network equipment and progressive replacement of Huawei’s
4G and 5G RAN equipment after their full depreciation.


It is important to remind that the Company uses two network vendors
(Huawei and Ericsson) and has already started the process of the swap
with the implementation of an independent core network for 5G which is
due to be completed next year and covered by current investment plan.
Moreover, the Company expects to fully switch off 2G-3G systems within
the next 7 years. The Company anticipates neither any accelerated
depreciation nor any cost of replacement for decommissioned 2G-3G
equipment.


Despite the impact of a possible Huawei ban, the Company’s total cash
capex to revenue ratio will remain within the range of
telecommunications market benchmarks after completion of the accelerated
own network roll out by the end of 2021.


Legal basis: Art. 17, point 1 MAR – inside information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Bruce McInroy Dyrektor
2020-09-16 Rouben Bourlas Dyrektor
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki