REKLAMA

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Korekta raportu rocznego 2020 r.

2021-04-16 21:53
publikacja
2021-04-16 21:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_MSSF_31_12_2020_Platynowe_Inwestycje_1604.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Platynowe_Inwestycje_sprawozdanie_z_dzialalnosci_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ocena_rady_nadzorczej_dot_stanowiska_zarzadu_o_odstapieniu_ood_wydania_o....pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_Rady_Nadzorczej_SF_i_SzD_16.04.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
stanowisko_zarzadu_w_sprawie_odstapienia_od_opinii_bieglego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SzB_odmowa_wydania_opinii_JSF_JZP_Platynowe_Inwestycje_wersja_skorygowana.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Korekta raportu rocznego 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Korekta raportu rocznego 2020 r.
Zarząd Platynowe Inwestycje SE („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za okres 01.01-31.12. 2020r, opublikowanego przez Spółkę w dniu 15 kwietnia 2021 roku.
Korekta wynika:
1) ze zidentyfikowania w opublikowanym jednostkowym sprawozdaniu rocznym omyłek pisarskich na stronie 13, 14 i 48, w którym wskazano:
a) „Wraz z podpisaniem umowy inwestycyjnej z dnia 01 lutego 2021 roku, nowi inwestorzy zobowiązali się do odkupienia akcji od dotychczasowych akcjonariuszy i objęcia warunkowego podwyższenia kapitału przez co staną się właścicielami 72,67% akcji w kapitale zakładowym po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.”
Wskutek zmiany powyższy zapis przedstawia się następująco:
„Wraz z podpisaniem umowy inwestycyjnej z dnia 01 lutego 2021 roku, nowi inwestorzy tj. Marek Parzyński, Piotr Karbowski, Bartosz Graś, Delphine Group S.A. zobowiązali się do odkupienia akcji od dotychczasowych akcjonariuszy. Do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki natomiast zobowiązali się PlayWay S.A., Marek Parzyński, Piotr Karbowski i Bartosz Graś przez co, wszyscy inwestorzy staną się właścicielami w sumie 72,67% akcji w kapitale zakładowym po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego”.
b) „Ponadto, w związku z otrzymaniem przez Spółkę informacji z KNF o wydaniu postanowienia o wszczęciu w/w postępowania administracyjnego, Playway S.A., będąca akcjonariuszem Emitenta, (…)”
Wskutek zmiany powyższy zapis przedstawia się następująco:
„Ponadto, w związku z otrzymaniem przez Spółkę informacji z KNF o wydaniu postanowienia o wszczęciu w/w postępowania administracyjnego, Playway S.A., będąca posiadaczem warrantów subskrypcyjnych Emitenta, (…)”
c) Maksymalna możliwa kara w takich przypadkach (nakładana w takiej wysokości niezmiernie rzadko) wynosi 1 milion zł za każde stwierdzone naruszenie. Zarząd Spółki ocenia ryzyko nałożenia kary w takiej wysokości jako mało prawdopodobne, jednak biorąc pod uwagę fakt opisany w Nocie II Informacji Dodatkowej, że do Spółki wpłyną środki pieniężne o wartości przekraczającej wartość maksymalnej kary, Spółka będzie w stanie zapłacić ewentualna możliwą karę w każdej możliwej wysokości.
Wskutek zmiany powyższy zapis przedstawia się następująco:
Maksymalna możliwa kara w takich przypadkach (nakładana w takiej wysokości niezmiernie rzadko) wynosi 1 milion zł za każde stwierdzone naruszenie. Zarząd Spółki ocenia ryzyko nałożenia kary w takiej wysokości jako mało prawdopodobne, jednak biorąc pod uwagę fakty opisane w Nocie II Informacji Dodatkowej dotyczące przewidywanej wpłaty od podmiotów obejmujących warranty oraz ten opisany poniżej, Zarząd ocenia, że Spółka będzie w stanie zapłacić ewentualna możliwą karę.
2) ze zidentyfikowania nieścisłości w opublikowanym Sprawozdaniu zarządu z działalności spółki na stronie 22, w którym wskazano:
„Umowa Inwestycyjna dotyczyła objęcia akcji serii H oraz odkupienia od Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku „akcji serii F i G” w wyniku czego Inwestorzy mają stać się właścicielami 72,67% akcji w kapitale zakładowym spółki Platynowe Inwestycje SE”.
Wskutek zmiany powyższy zapis przedstawia się następująco:
„Umowa Inwestycyjna dotyczyła objęcia akcji serii H przez PlayWay S.A., Marka Parzyńskiego, Piotra Karbowskiego, Bartosza Graś oraz odkupienia przez Marka Parzyńskiego, Piotra Karbowskiego, Bartosza Graś, Delphine Group S.A. od Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku „akcji serii F i G” w wyniku czego Inwestorzy mają stać się właścicielami 72,67% akcji w kapitale zakładowym spółki Platynowe Inwestycje SE”
3) ze zidentyfikowania omyłki pisarskiej w opublikowanym Stanowisku Zarządu Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie dotyczącym odmowy wydania opinii przez niezależnego biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020, w którym wskazano:
„Istotne z punktu widzenia Spółki jest również przedłożenie Spółce przez jednego z akcjonariuszy - Playway S.A. tzw. listu wsparcia, w którym to liście akcjonariusz deklaruje dofinansowanie Spółki pożyczką w przypadku nałożenia na Spółkę kar administracyjnych wynikających z prowadzonego postępowania administracyjnego.”
Wskutek zmiany powyższy zapis przedstawia się następująco:
„Istotne z punktu widzenia Spółki jest również przedłożenie Spółce przez jednego z posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki - Playway S.A. tzw. listu wsparcia, w którym to liście ten podmiot deklaruje dofinansowanie Spółki pożyczką w przypadku nałożenia na Spółkę kar administracyjnych wynikających z prowadzonego postępowania administracyjnego.”
4) ze zidentyfikowania omyłek pisarskich w opublikowanej Ocenie rady nadzorczej dotyczącej stanowiska zarządu o odstąpieniu od wydania opinii przez biegłego odnoszącej się do stanowiska Zarządu do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania odmowy wydania o opinii o sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2020., w której wskazano:
a) „W szczególności, wpływy z planowanej emisji warrantów subskrypcyjnych, o których Spółka informowała w Sprawozdaniu finansowym za 2019 r. przewyższą najwyższy możliwy wymiar kary, który za opisane naruszenie może nałożyć KNF.”
Wskutek zmiany powyższy zapis przedstawia się następująco:
„W szczególności, wpływy z planowanej emisji warrantów subskrypcyjnych, o których Spółka informowała w Sprawozdaniu finansowym za 2020 r. przewyższą najwyższy możliwy wymiar kary, który za opisane naruszenie może nałożyć KNF.”
b) „Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia to, że Zarząd Spółki podjął działania w celu zabezpieczenia Spółki przed ryzykiem utraty płynności finansowej, w szczególności doprowadził do przedłożenia Spółce przez akcjonariusza Spółki - Playway S.A. tzw. listu wsparcia, w którym to liście Playway S.A. deklaruje dofinansowanie Spółki pożyczką w przypadku nałożenia na Spółkę kar administracyjnych wynikających z prowadzonego postępowania administracyjnego.”
Wskutek zmiany powyższy zapis przedstawia się następująco:
„Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia to, że Zarząd Spółki podjął działania w celu zabezpieczenia Spółki przed ryzykiem utraty płynności finansowej, w szczególności doprowadził do przedłożenia Spółce przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych Spółki - Playway S.A. tzw. listu wsparcia, w którym to liście Playway S.A. deklaruje dofinansowanie Spółki pożyczką w przypadku nałożenia na Spółkę kar administracyjnych wynikających z prowadzonego postępowania administracyjnego.”
5) ze zidentyfikowania omyłki pisarskiej w opublikowanej Ocenie Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.E. dotyczącej Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania z Działalności za 2020 r., w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, w której wskazano:
„Spółka pozyskała także finansowanie bieżące w kwocie 100 tys. zł od jednego z głównych akcjonariuszy tj. Playway S.A., a także list wsparcia, w którym ten akcjonariusz deklaruje wsparcie w sytuacji konieczności zapłaty kar, o których mowa powyżej.”
Wskutek zmiany powyższy zapis przedstawia się następująco:
„Spółka pozyskała także finansowanie bieżące w kwocie 100 tys. zł od jednego z podmiotów, które objęły warranty subskrypcyjne Spółki, tj. Playway S.A., a także list wsparcia, w którym ten podmiot deklaruje wsparcie w sytuacji konieczności zapłaty kar, o których mowa powyżej.”
Zarząd wyjaśnia, iż korektą objęto jednocześnie drobne zmiany natury redakcyjnej, powyżej wyszczególnione zmiany stanowią jedyne zmiany treści merytorycznej, tym samym wszelkie inne informacje przekazane w raporcie podanym do publicznej wiadomości w dniu 15 kwietnia 2021 roku, w tym przede wszystkim dane finansowe za rok 2020, pozostają niezmienione i zgodne z rzeczywistością.
Zarząd Spółki niezwłocznie przekaże do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie raport roczny za okres 01.01. – 31.12.2020 zawierający prawidłowe dane.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
SF MSSF 31 12 2020 Platynowe Inwestycje_1604.pdfSF MSSF 31 12 2020 Platynowe Inwestycje_1604.pdf Sprawozdanie Finansowe
Platynowe_Inwestycje_sprawozdanie_z_dzialalnosci_.pdfPlatynowe_Inwestycje_sprawozdanie_z_dzialalnosci_.pdf Sprawozdanie z Działalności Zarządu
ocena rady nadzorczej dot stanowiska zarządu o odstąpieniu ood wydania o....pdfocena rady nadzorczej dot stanowiska zarządu o odstąpieniu ood wydania o....pdf Ocena RN dot stanowiska zarządu o odstąpieniu od wydania opinii
Ocena Rady Nadzorczej SF i SzD 16.04.2020.pdfOcena Rady Nadzorczej SF i SzD 16.04.2020.pdf Ocena RN Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania z Działalności
stanowisko zarządu w sprawie odstąpienia od opinii biegłego.pdfstanowisko zarządu w sprawie odstąpienia od opinii biegłego.pdf Stanowisko zarządu w sprawie odstąpienia od opinii biegłego
SzB_odmowa wydania opinii_JSF_JZP_Platynowe Inwestycje_wersja skorygowana.pdfSzB_odmowa wydania opinii_JSF_JZP_Platynowe Inwestycje_wersja skorygowana.pdf Odmowa wydania opinii

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki