REKLAMA

PKP CARGO S.A.: wyniki finansowe

2022-05-27 17:05
publikacja
2022-05-27 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_I_kwartal....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Grupa Kapitałowa PKP CARGO 2022-01-01 2021-01-01 2022-01-01 2021-01-01
II. Przychody z działalności operacyjnej 1 180,7 1 010,9 254,1 221,1
III. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej -31,5 -71 -6,8 -15,5
IV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -55,5 -85,2 -11,9 -18,6
V. Zysk / (strata) netto -47,6 -71,3 -10,2 -15,6
VI. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej -31,5 -62,6 -6,8 -13,7
VII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
IX. Zysk / (strata) na akcję -1,06 -1,59 -0,23 -0,35
X. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję -1,06 -1,59 -0,23 -0,35
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37,6 57,8 8,1 12,6
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -230,7 -161,8 -49,6 -35,4
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49,1 -78,5 10,5 -17,2
XIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -144 -182,5 -31 -39,9
XV. 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
XVI. Aktywa trwałe 6 492,2 6 458,7 1 395,40 1 404,3
XVII. Aktywa obrotowe 1 061,1 1 139,0 228,1 247,6
XVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane 5,2 15,7 1,1 3,4
jako przeznaczone do sprzedaży
XIX. Kapitał zakładowy 2 239,30 2 239,30 481,3 486,9
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 009,1 3 040,6 646,7 661,1
XXI. Zobowiązania długoterminowe 2 725,8 2 833,8 585,9 616,1
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 823,6 1 739,0 392 378,1
XXIII. PKP CARGO S.A. 2022-01-01 2021-01-01 2022-01-01 2021-01-01
XXIV. 2022-03-31 2021-03-31 2022-03-31 2021-03-31
XXV. Przychody z działalności operacyjnej 882,7 731,9 189,9 160,1
XXVI. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej -33,2 -77,3 -7,1 -16,9
XXVII. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -55 -89,7 -11,8 -19,6
XXVIII. Zysk / (strata) netto -46,2 -74 -9,9 -16,2
XXIX. Całkowite dochody -51,4 -77,1 -11,1 -16,9
XXX. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXXI. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXXII. Zysk / (strata) na akcję -1,03 -1,65 -0,22 -0,36
XXXIII. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję -1,03 -1,65 -0,22 -0,36
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26,3 23 5,6 5
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -216,6 -153,2 -46,6 -33,5
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 84,5 -19 18,2 -4,2
XXXVII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -105,8 -149,2 -22,8 -32,6
XXXVIII. 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
XXXIX. Aktywa trwałe 6 062,2 6 031,2 1 303,0 1 311,3
XL. Aktywa obrotowe 638,3 681,3 137,2 148,1
XLI. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 5 14,9 1,1 3,2
XLII. Kapitał zakładowy 2 239,30 2 239,30 481,3 486,9
XLIII. Kapitał własny 2 761,3 2 812,7 593,5 611,5
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 2 339,5 2 442,9 502,9 531,1
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 604,7 1 471,8 344,9 320
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">W
okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO</font></span><font face="Arial,sans-serif" color="black"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">oraz Kwartalną Informacją
Finansową PKP CARGO S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca
2022 roku<br style="line-height: 115%">do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku
do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">-
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">31.03.2022
– 4,6525 PLN/EUR,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">31.12.2021
- 4,5994 PLN/EUR,</font></span><br/><span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">01.01
- 31.03.2022 - </font><font face="Arial,sans-serif">4,6472 </font></span><span><font face="Arial,sans-serif" color="black">PLN/EUR,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">01.01
- 31.03.2021 - </font><font face="Arial,sans-serif">4,5721 </font></span><span><font face="Arial,sans-serif" color="black">PLN/EUR.</font></span>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitalowej PKP CARGO za I kwartal....pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitalowej PKP CARGO za I kwartal....pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Dariusz Seliga Prezes Zarządu
2022-05-27 Marek Olkiewicz Członek Zarządu ds. Operacyjnych
2022-05-27 Maciej Jankiewicz Członek Zarządu ds. Finansowych
2022-05-27 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych
2022-05-27 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki