REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): wyniki finansowe

2022-05-19 00:07
publikacja
2022-05-19 00:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_S.A._za_I_kwartal_2022_roku_(1607556).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_the_PKO_Bank_Polski_S.A._Group_for_the_first_quarter_of_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln zł mln zł mln EUR mln EUR
II. Wynik z tytułu odsetek 3 200 2 312 689 506
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 179 1 032 254 226
IV. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (504) (190) (108) (42)
V. Koszty działania (1 846) (1 643) (397) (359)
VI. Zysk brutto 1 866 1 477 402 323
VII. Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 1 415 1 175 304 257
VIII. Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 1 416 1 177 305 257
IX. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,13 0,94 0,24 0,21
X. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,13 0,94 0,24 0,21
XI. Dochody całkowite netto (1 979) 663 (426) 145
XII. Przepływy pieniężne netto (2 422) (2 919) (521) (638)
XIII. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XIV. Suma aktywów 421 576 418 086 90 622 90 900
XV. Kapitał własny ogółem 35 714 37 693 7 676 8 195
XVI. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 269 272
XVII. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,57 30,15 6,14 6,56
XIX. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,57 30,15 6,14 6,56
XXI. Łączny współczynnik kapitałowy 17,53 18,23 17,53 18,23
XXII. Kapitał Tier 1 36 644 38 524 7 876 8 376
XXIII. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 580 587
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Wynik z tytułu odsetek 2 878 2 027 619 443
XXV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 931 834 200 182
XXVI. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (288) (143) (62) (31)
XXVII. Koszty działania (1 600) (1 420) (344) (311)
XXVIII. Zysk brutto 1 698 1 295 365 283
XXIX. Zysk netto 1 312 1 009 282 221
XXX. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,05 0,81 0,23 0,18
XXXI. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,05 0,81 0,23 0,18
XXXII. Dochody całkowite netto (1 869) 414 (402) 91
XXXIII. Przepływy pieniężne netto (1 604) (2 863) (345) (626)
XXXIV. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XXXV. Suma aktywów 395 053 388 816 84 912 84 536
XXXVI. Kapitał własny ogółem 34 204 36 073 7 352 7 843
XXXVII. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 269 272
XXXVIII. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 27,36 28,86 5,88 6,27
XL. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 27,36 28,86 5,88 6,27
XLII. Łączny współczynnik kapitałowy 19,16 20,23 19,16 20,23
XLIII. Kapitał Tier 1 34 504 36 956 7 416 8 035
XLIV. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 580 587


WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG
NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW:średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów
(pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i
sprawozdania z przepływów pieniężnych) za okres od 01.01.2022 do
31.03.2022 = 4,6472; za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 = 4,5721
średnikurs NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej) na
31.03.2022 = 4,6525; na 31.12.2021 = 4,5994


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2022 roku (1607556).pdfRaport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2022 roku (1607556).pdf Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2022 roku
Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for the first quarter of 2022.pdfReport of the PKO Bank Polski S.A. Group for the first quarter of 2022.pdf Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for the first quarter of 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Danuta Szymańska Dyrektor Pionu Rachunkowości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki