PKOBP (PKO BP SA): wyniki finansowe

2019-11-07 06:29
publikacja
2019-11-07 06:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q_2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_3Q_2019_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
II. Wynik z tytułu odsetek 7 655 6 865 1 777 1 615
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 276 2 242 528 528
IV. Wynik z działalności operacyjnej 4 609 3 686 1 070 867
V. Zysk brutto 4 632 3 708 1 075 872
VI. Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 308 2 734 768 643
VII. Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 3 308 2 732 768 643
VIII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,65 2,19 0,61 0,51
IX. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,65 2,19 0,61 0,51
X. Dochody całkowite netto 3 707 2 792 860 657
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 521) (4 480) (353) (1 054)
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 608) 1 449 (2 230) 341
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 325) 1 089 (540) 256
XIV. Przepływy pieniężne netto (13 454) (1 942) (3 123) (457)
XV. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XVI. Suma aktywów 341 551 324 255 78 094 75 408
XVII. Kapitał własny ogółem 41 035 39 101 9 382 9 093
XVIII. Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 41 045 39 111 9 385 9 096
XIX. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 286 291
XX. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,83 31,28 7,51 7,27
XXII. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,83 31,28 7,51 7,27
XXIV. Łączny współczynnik kapitałowy 18,01% 18,88% 18,01% 18,88%
XXV. Kapitał Tier 1 35 748 35 150 8 174 8 174
XXVI. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 617 628
XXVII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
XXVIII. Wynik z tytułu odsetek 6 936 6 289 1 610 1 480
XXIX. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 846 1 865 428 439
XXX. Wynik z działalności operacyjnej 4 388 3 346 1 018 787
XXXI. Zysk brutto 4 388 3 346 1 018 787
XXXII. Zysk netto 3 231 2 510 750 591
XXXIII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,58 2,01 0,60 0,47
XXXIV. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,58 2,01 0,60 0,47
XXXV. Dochody całkowite netto 3 443 2 647 799 623
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 862 (1 231) 200 (290)
XXXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 873) 1 719 (2 059) 404
XXXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 529) (2 684) (1 283) (632)
XXXIX. Przepływy pieniężne netto (13 540) (2 196) (3 143) (517)
XL. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XLI. Suma aktywów 311 444 300 413 71 210 69 863
XLII. Kapitał własny ogółem 40 030 38 360 9 153 8 921
XLIII. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 286 291
XLIV. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,02 30,69 7,32 7,14
XLVI. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,02 30,69 7,32 7,14
XLVIII. Łączny współczynnik kapitałowy 20,90% 21,33% 20,90% 21,33%
XLIX. Kapitał Tier 1 36 152 35 070 8 266 8 156
L. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 617 628
WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG
NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW


30.09.2019


31.12.2018


30.09.2018
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku
zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych)


              4,3086


               4,2669


               4,2501
kurs średni NBP na dzień(pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej)


              4,3736


              4,3000


               4,2414W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q 2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfRaport 3Q 2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2019 roku
Raport 3Q 2019 wersja angielska.pdfRaport 3Q 2019 wersja angielska.pdf Rozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2019 roku - wersja angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 Danuta Szymańska Dyrektor Pionu Rachunkowości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki