REKLAMA

PHARMENA S.A.: wyniki finansowe

2022-06-08 17:20
publikacja
2022-06-08 17:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAQS_PHAR_122_KOREKTA_8-06-2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WYKAZ_ZMIAN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 3 626 3 297 780 721
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 124 (319) 27 (70)
III. Zysk (strata) brutto (25) (415) (5) (91)
IV. Zysk (strata) netto (182) (576) (39) (126)
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy (171) (568) (37) (124)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (272) (2 596) (59) (568)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12) (38) (3) (8)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (89) 3 766 (19) 824
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (373) 1 132 (81) 248
X. Średnioważona liczba akcji (szt.) 11 137 758 11 025 558 11 137 758 11 025 558
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 11 137 758 11 137 758 11 137 758 11 137 758
XII. Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) (0,05) (0,00) (0,01)
XIII. Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) (0,05) (0,00) (0,01)
XIV. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XV. Aktywa obrotowe 7 662 8 198 1 647 1 782
XVI. Aktywa trwałe 2 670 2 953 574 642
XVII. Aktywa razem 10 332 11 151 2 221 2 424
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 546 11 578 2 482 2 517
XIX. Zobowiązania długoterminowe 4 119 4 694 885 1 021
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej (5 066) (4 865) (1 089) (1 058)
XXI. Udziały niekontrolujące (267) (256) (57) (56)
XXII. Liczba akcji (szt.) 11 137 758 11 137 758 11 137 758 11 137 758
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 10/2022 z dnia 2022-06-08 o treści:


Zarząd
Pharmena S.A z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości
korektę jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku,
opublikowanego w dniu 27 maja 2022 roku w raporcie kwartalnym nr 1/2022.

Zarząd Spółki
wyjaśnia, iż publikując Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 rok
wskutek omyłki pisarskiej zamieścił błędne dane w Skróconym Sprawozdaniu z
Wyniku na dzień 31.03.2022 w następujących pozycjach:Koszt
własny sprzedaży Było:
(1489) Jest: (1425)Zysk
(strata) ze sprzedaży było:
2379 jest: 2443     
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej było:  469jest:
533 Wynik finansowy brutto oraz
netto za okres 1 kwartału 2022 roku nie uległy zmianie. Spółka
przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany skonsolidowany i jednostkowy
raport kwartalny zawierający prawidłowe dane. Szczegółowa
podstawa prawna§ 15 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim                          

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SAQS_PHAR 122_KOREKTA_8-06-2022.pdfSAQS_PHAR 122_KOREKTA_8-06-2022.pdf Pharmena Raport za I kwartał 2022 skorygowany
WYKAZ ZMIAN.pdfWYKAZ ZMIAN.pdf WYKAZ ZMIAN DO SKORYGOWANEGO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 MARCA 2022 R.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-08 Konrad Palka Prezes Zarządu
2022-06-08 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki