REKLAMA

PFLEIDERER GROUP SA: wyniki finansowe

2019-09-25 17:09
publikacja
2019-09-25 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
signed_pol-2019-09-25_MANAGEMENT_REPORT___HY_2019_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
signed_pol-2019-09-25_PFL_Notes_Q2_2019_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSUP_2410_Sprawozdanie_MSR_34_Skrocone_skonsolidowane_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
signed_20190925_PFL_Group_S-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSUP_2410_Sprawozdanie_MSR_34_Skrocone_jednostkowe_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Fianancial_highlights_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019-09-25_MANAGEMENT_REPORT___HY_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019-09-25_PFL_Notes_Q2_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSUP_2410_Sprawozdanie_MSR_34_Skrocone_skonsolidowane_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20190925_PFL_Group_S.A._jednostkowe_HY.2019-_ang._FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSUP_2410_Sprawozdanie_MSR_34_Skrocone_jednostkowe_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 522 277 533 183
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 3 524 31 887
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem -10 243 13 537
IV. Zysk/strata netto -11 115 5 771
V. Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -11 115 5 771
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 30 112 29 800
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -33 832 -35 697
VIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -7 832 -27 837
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -11 552 -33 734
X. Aktywa, razem 931 351 902 167
XI. Zobowiązania 813 069 768 897
XII. Zobowiązania długoterminowe 570 912 545 827
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 242 157 223 070
XIV. Kapitał własny 118 282 133 270
XV. Kapitał akcyjny 6 692 6 692
XVI. Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego(w szt.) 64 701 007 64 701 007
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,21 0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,83 2,06
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,28
dane dotyczące skróconego (jednostkowego) sprawozdania finansowego
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
XXI. Zysk/strata na działalności operacyjnej -17 453 -7 433 -4 067 -1 761
XXII. Zysk/strata przed opodatkowaniem -5 715 22 614 -1 332 5 359
XXIII. Zysk/strata netto -8 070 27 333 -1 880 6 477
XXIV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -10 095 1 538 -2 352 364
XXV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 16 225 123 252 3 780 29 207
XXVI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -9 799 -120 904 -2 283 -28 650
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 669 3 886 -855 921
XXVIII. Aktywa, razem 2 269 066 2 278 687 533 948 529 755
XXIX. Zobowiązania 1 140 880 1 143 549 268 468 265 855
XXX. Zobowiązania długoterminowe 3 745 124 881 29
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 137 135 1 143 425 267 586 265 826
XXXII. Kapitał własny 1 128 186 1 135 138 265 481 263 900
XXXIII. Kapitał akcyjny 21 351 21 351 5 024 4 964
XXXIV. Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego(w szt.) 64 701 077 64 701 077 64 701 077 64 701 077
XXXV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* -0,16 0,46 -0,03 0,10
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,44 17,54 4,10 4,08
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 1,20 0,00 0,28


dla pozycji: X-XV, XXVIII-XXXIII dane są prezentowane odpowiednio:


kol.1 - na 30.06.2019


kol.2 - na 31.12.2018


kol.3 - na 30.06.2019


kol.4 - na 31.12.2018


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
signed_pol-2019-09-25 MANAGEMENT REPORT _ HY 2019 final-sig.pdfsigned_pol-2019-09-25 MANAGEMENT REPORT _ HY 2019 final-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej
signed_pol-2019-09-25 PFL Notes Q2 2019 final-sig.pdfsigned_pol-2019-09-25 PFL Notes Q2 2019 final-sig.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_skonsolidowane_PL.pdfRaport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_skonsolidowane_PL.pdf Raport Audytora dla Grupy Kapi tałowej
signed_20190925 PFL Group S-sig.pdfsigned_20190925 PFL Group S-sig.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Pfleiderer Group S.A,
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_jednostkowe_PL.pdfRaport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_jednostkowe_PL.pdf Raport Audytora dla Pfleiderer Group S.A.
Fianancial_highlights_1H2019.pdfFianancial_highlights_1H2019.pdf Financial Highlights
2019-09-25 MANAGEMENT REPORT _ HY 2019 final.pdf2019-09-25 MANAGEMENT REPORT _ HY 2019 final.pdf Director's Report - Pfleiderer Group
2019-09-25 PFL Notes Q2 2019 final.pdf2019-09-25 PFL Notes Q2 2019 final.pdf Consolidated Financial Statements - Pfleiderer Group
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_skonsolidowane_EN.pdfRaport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_skonsolidowane_EN.pdf Auditor's Reviev - Pfleiderer Group
20190925 PFL Group S.A. jednostkowe HY.2019- ang._FINAL.pdf20190925 PFL Group S.A. jednostkowe HY.2019- ang._FINAL.pdf Non-Consolidated Financial Statements - Pfleiderer Group S.A.
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_jednostkowe_EN.pdfRaport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_jednostkowe_EN.pdf Auditor's Reviev - Pfleiderer Group S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-25 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-25 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki