REKLAMA
JUŻ JUTRO

PELION SA: wyniki finansowe

2017-08-28 17:12
publikacja
2017-08-28 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
PSr2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2017-08-28
PELION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PELION SA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
91-342 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zbąszyńska 3
(ulica) (numer)
+48 (42) 61 33 444 +48 (42) 61 33 535
(telefon) (fax)
sekretariat_pelion@pelion.eu www.pelion.eu
(e-mail) (www)
726-10-09-357 470929074
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 4 693 848 4 628 843 1 105 111 1 056 693
II. Zysk na działalności operacyjnej 42 793 48 031 10 075 10 965
III. Zysk brutto 30 768 37 335 7 244 8 523
IV. Zysk netto 4 445 22 391 1 047 5 112
V. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy 2 041 20 759 481 4 739
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (31 303) (105 407) (7 370) (24 063)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (35 188) (32 003) (8 285) (7 306)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 627 145 278 6 504 33 165
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (38 864) 7 868 (9 151) 1 796
X. Średnioważona liczba akcji (szt.) 11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
XII. Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 1,86 0,04 0,43
XIII. Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 1,82 0,04 0,42
KOLUMNA 1 - stan na dzień 30/06/2017
KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2016
KOLUMNA 3 - stan na dzień 30/06/2017
KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2016
XIV. Aktywa obrotowe 2 405 934 2 499 323 569 250 564 946
XV. Aktywa trwałe 1 250 087 1 283 393 295 774 290 098
XVI. Aktywa razem 3 656 021 3 782 716 865 024 855 044
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 473 763 2 558 272 585 298 578 271
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 521 586 530 419 123 408 119 896
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 655 199 685 412 155 022 154 930
XX. Udziały niekontrolujące 5 473 8 613 1 295 1 947
XXI. Liczba akcji (szt.) 11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
DANE DOTYCZĄCE PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 066 27 431 6 137 6 262
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (16 631) (7 952) (3 916) (1 815)
XXIV. Zysk (strata) brutto 29 584 61 698 6 965 14 085
XXV. Zysk (strata) netto 29 134 62 621 6 859 14 295
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 885) (7 354) (3 740) (1 679)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 351 24 852 789 5 673
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 912 (20 134) 3 511 (4 596)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 378 (2 636) 560 (602)
XXX. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
XXXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
XXXII. Zanualizowany zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,58 5,97 1,76 1,39
XXXIII. Zanualizowany zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,40 5,83 1,72 1,35
KOLUMNA 1 - stan na dzień 30/06/2017
KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2016
KOLUMNA 3 - stan na dzień 30/06/2017
KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2016
XXXIV. Aktywa razem 1 278 918 1 234 803 302 595 279 115
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 306 732 276 704 72 574 62 546
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 128 242 137 470 30 342 31 074
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 165 931 125 672 39 260 28 407
XXXVIII. Kapitał własny 972 186 958 099 230 022 216 568
XXXIX. Kapitał zakładowy 22 292 22 292 5 274 5 039
XL. Liczba akcji (szt.) 11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
XLI. Rozwodniona liczba akcji (szt.) 11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,23 85,96 20,64 19,43
XLIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,14 83,91 20,15 18,97
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr2017.pdfPSr2017.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pelion za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2017r. wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym Pelion S.A. za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2017r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-28 Jacek Szwajcowski Prezes Zarządu
2017-08-28 Zbigniew Molenda Wiceprezes Zarządu
2017-08-28 Ignacy Przystalski Wiceprezes Zarządu
2017-08-28 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu
2017-08-28 Mariola Belina-Prażmowska Wiceprezes Zarządu
2017-08-28 Alicja Balwierczyk Wiceprezes Zarządu BSS S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki