REKLAMA

PCF Group S.A.: wyniki finansowe

2022-11-28 17:53
publikacja
2022-11-28 17:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20221128_PCF_SSF_Q3_2022_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 130921 131797 27927 28912
II. Zysk (strata) netto 42133 46410 8987 10181
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 74728 36142 15940 7928
IV. Przepływy pieniężne netto razem (24644) 108150 (5257) 23724
V. Aktywa 384937 316692 79046 68855
VI. Kapitał własny 303681 259542 62360 56430


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych średni kurs w okresie, obliczony jako średnia kursów
określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu sprawozdawczego,


- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień
okresu sprawozdawczego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20221128_PCF SSF Q3 2022_signed.pdf20221128_PCF SSF Q3 2022_signed.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 3 kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Sebastian Kamil Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Kamil Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki