REKLAMA

PCC EXOL S.A.: wyniki finansowe

2023-08-22 17:24
publikacja
2023-08-22 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PCC_EXOL_SSF_2023-06-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20230630_PCC_Exol_S.A._Raport_z_Przegladu_SSF_22082023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_EXOL_JSF_2023-06-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20230630_PCC_Exol_S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF_SzB_22082023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_EXOL_sprawozdanie_zarzadu_1H2023_22082023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2023-08/PCC-EXOL-WDF-2023-06-30_202308220761400256.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_EXOL_WDF_2023-06-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody ze sprzedaży 507 310 607 770 109 974 130 909
II. Zysk na działalności operacyjnej 39 692 95 059 8 604 20 475
III. Zysk przed opodatkowaniem 32 179 91 126 6 976 19 628
IV. Zysk netto 25 394 72 694 5 505 15 658
V. EBITDA 48 110 102 944 10 429 22 173
VI. Pozostałe dochody całkowite netto (5 126) 6 345 (1 111) 1 367
VII. Całkowite dochody ogółem 20 268 79 039 4 394 17 024
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 247 42 639 10 892 9 184
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 104) (27 144) (4 358) (5 847)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35 727) (20 536) (7 745) (4 423)
XI. Przepływy pieniężne netto (5 584) (5 041) (1 211) (1 086)
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 174 137 173 476 174 137 173 476
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 0,15 0,42 0,03 0,09
XIV. Stan na 30.06.2023 Stan na 31.12.2022 Stan na 30.06.2023 Stan na 31.12.2022
XV. Aktywa trwałe 530 681 521 143 119 246 111 121
XVI. Aktywa obrotowe 245 396 314 694 55 141 67 100
XVII. Kapitał własny 437 302 434 448 98 263 92 635
XVIII. Kapitał akcyjny 174 137 174 137 39 129 37 130
XIX. Zobowiązania długoterminowe 168 515 191 723 37 866 40 880
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 170 260 209 666 38 258 44 706
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 2,51 2,49 0,56 0,53
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_PCC_EXOL_SSF_2023-06-30.pdfGK_PCC_EXOL_SSF_2023-06-30.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2023
20230630_PCC Exol S.A. Raport z Przeglądu_SSF_22082023.pdf20230630_PCC Exol S.A. Raport z Przeglądu_SSF_22082023.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
PCC_EXOL_JSF_2023-06-30.pdfPCC_EXOL_JSF_2023-06-30.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2023
20230630_PCC Exol S.A._Sprawozdanie z badania JSF_SzB_22082023.pdf20230630_PCC Exol S.A._Sprawozdanie z badania JSF_SzB_22082023.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
PCC_EXOL_sprawozdanie_zarzadu_1H2023_22082023.pdfPCC_EXOL_sprawozdanie_zarzadu_1H2023_22082023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2023
GK/static/att/emitent/2023-08/PCC-EXOL-WDF-2023-06-30_202308220761400256.pdfGK/static/att/emitent/2023-08/PCC-EXOL-WDF-2023-06-30_202308220761400256.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
PCC_EXOL_WDF_2023-06-30.pdfPCC_EXOL_WDF_2023-06-30.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-22 Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu
2023-08-22 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki