REKLAMA

PBG: wyniki finansowe

2021-09-30 23:38
publikacja
2021-09-30 23:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_spolki_PBG_za_I_polrocze_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PBG_za_I_polrocze_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PBG_za_I_polrocze_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PBG_za_I_polrocze_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_sprawozdan_2021_09_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_dot._zastrzezen_JSF_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_dot._zastrzezen_SSF_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
WYBRANE SKOSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 82 51 18 11
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (73 770) (80 705) (16 223) (18 172)
III. Zysk (strata) brutto (73 775) (80 716) (16 224) (18 174)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, przypadający (73 775) (80 716) (16 224) (18 174)
V. - akcjonariuszom jednostki dominującej (73 775) (80 716) (16 224) (18 174)
VI. - akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający (60 793) (378 573) (13 369) (85 240)
VIII. - akcjonariuszom jednostki dominującej (60 793) (195 664) (13 369) (44 056)
IX. - akcjonariuszom niekontrolującym - (182 909) - (41 184)
X. Całkowite dochody ogółem za okres, przypadające (60 767) (379 192) (13 364) (85 380)
XI. - akcjonariuszom jednostki dominującej (60 767) (195 915) (13 364) (44 113)
XII. - akcjonariuszom niekontrolującym - (183 277) - (41 267)
XIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,074) (0,239) (0,02) (0,05)
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,074) (0,239) (0,02) (0,05)
Rachunek przepływów pieniężnych
XVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 412 2 528 3 389 569
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 63 537 (150) 13 973 (34)
XIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (46 866) (2 349) (10 307) (529)
XX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 32 083 29 7 056 7
Bilans
XXI. Aktywa 157 335 166 939 34 802 36 175
XXII. Zobowiązania długoterminowe 797 772 176 167
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 276 250 5 225 080 1 167 105 1 132 244
XXIV. Kapitał podstawowy 16 368 16 368 3 621 3 547
XXV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (5 139 722) (5 078 955) (1 136 905) (1 100 580)
XXVI. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (6,28) (6,21) (1,39) (1,34)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 214 4 275 47 963
XXIX. Zysk (strata) z zaniechanej działalności operacyjnej (73 991) (102 015) (16 272) (22 970)
XXX. Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej (62 831) (98 125) (13 818) (22 094)
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (62 831) (98 125) (13 818) (22 094)
XXXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (62 831) (98 125) (13 818) (22 094)
XXXIII. Całkowite dochody ogółem za okres (62 831) (98 125) (13 818) (22 094)
XXXIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXXV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,00008) (0,00012) (0,00002) (0,00003)
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,00008) (0,00012) (0,00002) (0,00003)
Rachunek przepływów pieniężnych
XXXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (784) 589 (172) 133
XXXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 566 80 344 18
XL. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4) (34) (1) (8)
XLI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 779 635 171 143
Bilans
XLII. Aktywa 113 851 96 868 25 184 20 991
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 264 699 5 184 885 1 164 550 1 123 534
XLIV. Kapitał własny (5 150 848) (5 088 017) (1 139 367) (1 102 543)
XLV. Kapitał podstawowy 16 368 16 368 3 621 3 547
XLVI. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (6,29) (6,22) (1,39) (1,35)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki PBG za I półrocze 2021 roku.pdfSródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki PBG za I półrocze 2021 roku.pdf Sródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki PBG za I półrocze 2021 roku
Sródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2021 roku.pdfSródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2021 roku.pdf Sródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2021 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności PBG za I połrocze 2021 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności PBG za I połrocze 2021 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PBG za I połrocze 2021 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PBG za I połrocze 2021 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK PBG za I połrocze 2021 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PBG za I połrocze 2021 roku
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań 2021 09 30.pdfOświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań 2021 09 30.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań
Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej dot. zastrzeżeń JSF I półrocze 2021.pdfStanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej dot. zastrzeżeń JSF I półrocze 2021.pdf Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej dot. zastrzeżeń JSF I półrocze 2021
Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej dot. zastrzeżeń SSF I półrocze 2021.pdfStanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej dot. zastrzeżeń SSF I półrocze 2021.pdf Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej dot. zastrzeżeń SSF I półrocze 2021
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego JSF.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego JSF.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego JSF
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego SSF.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego SSF.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego SSF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Bartosz Sierakowski wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji Bartosz Sierakowski
2021-09-30 Piotr Zimmerman prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji Piotr Zimmerman
2021-09-30 Maciej Stańczuk wiceprezes zarządu PBG S.A. w restrukturyzacji Maciej Stańczuk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki