REKLAMA

PBG: wyniki finansowe

2021-05-31 22:47
publikacja
2021-05-31 22:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_GK_PBG_za_1Q2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 22 568 5 129
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (36 507) (20 288) (7 985) (4 615)
III. Zysk (strata) brutto (36 475) (20 273) (7 978) (4 611)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, przypadający (36 475) (20 273) (7 978) (4 611)
V. - akcjonariuszom jednostki dominującej (36 475) (20 273) (7 978) (4 611)
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający (26 707) (27 199) (5 841) (6 187)
VII. - akcjonariuszom jednostki dominującej (26 707) (26 558) (5 841) (6 041)
VIII. - akcjonariuszom niekontrolującym - (641) - (146)
IX. Całkowite dochody ogółem za okres, przypadające (26 634) (27 513) (5 825) (6 258)
X. - akcjonariuszom jednostki dominującej (26 634) (26 707) (5 825) (6 075)
XI. - akcjonariuszom niekontrolującym - (806) - (183)
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,033) (0,032) (0,01) (0,01)
XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,033) (0,032) (0,01) (0,01)
XVI. Średni kurs PLN / EUR x x 4,5721 4,3963
Rachunek przepływów pieniężnych
XVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 995 3 780 874 860
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 35 5 8 1
XIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (877) (1 294) (192) (294)
XX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 153 2 491 690 567
XXI. Średni kurs PLN/EUR x x 4,5721 4,3963
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXII. Aktywa 182 757 166 939 39 216 36 175
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 772 772 166 167
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 267 568 5 225 080 1 130 307 1 132 244
XXV. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 20 041 20 041 4 300 4 343
XXVI. Kapitał podstawowy 16 368 16 368 3 512 3 547
XXVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (5 105 623) (5 078 955) (1 095 557) (1 100 580)
XXVIII. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (6,24) (6,21) (1,34) (1,34)
XXX. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,6603 4,6148
WYBRANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXXI. Przychody ze sprzedaży 30 3 765 7 856
XXXII. Zysk (strata) z zaniechanej działalności operacyjnej (33 644) (25 814) (7 358) (5 872)
XXXIII. Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej (27 697) (46 105) (6 058) (10 487)
XXXIV. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (27 697) (46 105) (6 058) (10 487)
XXXV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (27 697) (46 105) (6 058) (10 487)
XXXVI. Całkowite dochody ogółem za okres (27 697) (46 105) (6 058) (10 487)
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXXVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,034) (0,056) (0,007) (0,013)
XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,034) (0,056) (0,007) (0,013)
XLI. Średni kurs PLN / EUR x x 4,5721 4,3963
Rachunek przepływów pieniężnych
XLII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 303 2 941 285 669
XLIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 35 3 8 1
XLIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2) (12) (0) (3)
XLV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 336 2 933 292 667
XLVI. Średni kurs PLN/EUR x x 4,5721 4,3963
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XLVII. Aktywa 108 889 96 868 23 365 20 991
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 224 603 5 184 885 1 121 087 1 123 534
L. Kapitał własny (5 115 714) (5 088 017) (1 097 722) (1 102 543)
LI. Kapitał podstawowy 16 368 16 368 3 512 3 547
LII. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
LIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (6,25) (6,22) (1,34) (1,35)
LIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - -
LV. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,6603 4,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport GK PBG za 1Q2021_signed.pdfRaport GK PBG za 1Q2021_signed.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za 1 kwartał 2021 roku: Grupa Kapitałowa PBG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Bartosz Sierakowski Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji Bartosz Sierakowski
2021-05-31 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu Maciej Stańczuk
2021-05-31 Wojciech Komer Sporządzający sprawozdanie finansowe Wojciech Komer
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki