REKLAMA

OXYGEN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy wydawniczej

2021-07-22 21:11
publikacja
2021-07-22 21:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
OXYGEN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy wydawniczej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z Ubisoft Mobile Games z siedzibą we Francji (dalej: Ketchapp) umowę (dalej: Umowa), której przedmiotem jest współpraca w zakresie wydawania gry pod nazwą „Dino Diner” (dalej: Gra), stworzonej przez MTG.

Na podstawie Umowy, Ketchapp zyskał wyłączne prawa do publikacji Gry, w okresie trwania Umowy na wszystkich obecnych i przyszłych platformach, a także prawo do używania znaku towarowego. Zasięg terytorialny objął cały świat. Tym samym MTG zobowiązała się do niepublikowania Gry ani dysponowania prawami do niej na rzecz innych podmiotów wydawniczych.

Strony ustaliły, iż przekazanie Gry nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, a termin ten może zostać wydłużony do 3 miesięcy. MTG zobowiązała się do zapewnienia niezwłocznego wsparcia technicznego dla Gry, za wyjątkiem przypadków gdy wady Gry wynikną z modyfikacji dokonanych samodzielnie przez Ketchapp, po przekazaniu Gry.

Umowa zawierała także klauzule indemnifikacyjne, które określały odpowiedzialność MTG za roszczenia wynikające z naruszenia prawa skierowane do Ketchapp, a związane z Grą.

MTG nie jest także uprawniona do publikacji i rozporządzania prawami do sequela oraz spin-off’u Gry, bez uprzedniej propozycji złożonej Ketchapp, przy czym ewentualna współpraca w tym zakresie miała by się odbywać na takich samych warunkach jak dla Gry. Jednocześnie przewidziano okres 6 miesięcy, po upływie których MTG będzie mogła swobodnie dysponować sequelem oraz spin-off’em Gry, w przypadku gdy Ketchapp w żaden sposób nie odpowie na propozycję MTG lub udzieli jej odpowiedzi odmownej. Niezależnie od powyższego MTG nie jest uprawniona do przyznania jakichkolwiek praw do produkcji sequela lub spin-off’u Gry podmiotowi trzeciemu.

Strony ustaliły, iż MTG przysługiwać będzie wynagrodzenie, określone procentowo od zysku netto osiągniętego przez Ketchapp z dystrybucji Gry, a płatności będą dokonywane do 30 dnia po zakończeniu danego miesiąca, na podstawie faktury wystawionej przez MTG. Zyski z Gry określane będą na podstawie danych udostępnionych MTG przez Ketchapp do wglądu poprzez specjalną platformę.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez okres 10 lat, z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne okresy jednoroczne, z okresem wypowiedzenia wynoszącym 6 miesięcy. Umowa określała także dodatkowe, wyjątkowe przesłanki dla jej rozwiązania przed czasem, stanowiące typowe postanowienia umowne.

Zarząd wskazuje, iż podpisanie Umowy przez MTG będzie miało wpływ na poszerzenie możliwości wydawniczych oraz dotarcia do szerszego grona użytkowników. W dalszej perspektywie powinno się to przełożyć pozytywnie na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Edward Mężyk Prezes Zarządu Edward Mężyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki