6,1500 zł
-2,38% -0,1500 zł
OT Logistics S.A. (OTS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_09_OTL_GK__Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_09_OTL_Sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_09_OTL_GK_Pozostale_informacje.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_09_Zaswiadczenie_o_wskaznikach_WEO_G.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_09_Zaswiadczenie_o_wskaznikach_WEO_H.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczace skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 758 705 724 297 176 091 170 283
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 409 -9 069 3 112 -2 132
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -28 565 -37 575 -6 630 -8 834
IV. Zysk (strata) netto -26 462 -35 618 -6 142 -8 374
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -28 961 -35 140 -6 722 -8 261
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 594 35 962 16 385 8 455
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 675 -4 281 -1 781 -1 006
VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -68 513 -78 701 -15 901 -18 503
IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 593 -47 020 -1 298 -11 054
X. Liczba akcji (szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -2,21 -2,97 -0,51 -0,7
XII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą -2,41 -2,93 -0,56 -0,69
XIII. Aktywa trwałe 1 619 668 1 027 159 370 328 238 874
XIV. Aktywa obrotowe 218 801 256 472 50 028 59 645
XV. Aktywa razem 1 838 469 1 283 631 420 356 298 519
XVI. Zobowiązania długoterminowe 869 980 265 933 198 916 61 845
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 521 678 632 658 119 279 147 130
XVIII. Kapitał własny 446 812 385 040 102 161 89 544
XIX. Wyemitowany kapitał akcyjny 2 880 2 880 658 670
XX. Liczba akcji (szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję 37,24 32,09 8,51 7,46
XXII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy 0 0 0 0
XXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe 0 0 0 0
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 216 928 192 043 50 348 45 149
XXV. Zysk z działalności operacyjnej 4 442 -3 005 1 031 -707
XXVI. Zysk (strata) brutto 10 510 -10 090 2 439 -2 372
XXVII. Zysk (strata) netto 7 481 -7 856 1 736 -1 847
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 254 14 323 -1 219 3 367
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 333 -5 482 3 095 -1 289
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 535 -45 516 -1 981 -10 701
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -455 -36 676 -106 -8 622
XXXII. Liczba akcji (szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,62 -0,65 0,14 -0,15
XXXIV. Aktywa trwałe 530 539 536 120 121 305 124 679
XXXV. Aktywa obrotowe 63 083 77 849 14 423 18 104
XXXVI. Aktywa razem 593 621 613 969 135 728 142 783
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 456 080 475 760 104 280 110 642
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 157 583 147 722 36 030 34 354
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 281 671 324 489 64 403 75 463
XL. Kapitał (fundusz) własny 137 542 138 209 31 448 32 142
XLI. Kapitał podstawowy 2 880 2 880 658 670
XLII. Liczba akcji (szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję 11,46 11,52 2,62 2,68
XLIV. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00
XLV. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe 0,00 0,00 0,00 0,00


Wybrane dane ze
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według
następujących zasad:-  
poszczególne
pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na
ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.-  
poszczególne
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego dla EUR.


Wybrane dane z
bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-  
poszczególne
pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego
obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski dla EUR,-  
poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.

 
01.01.2019-30.09.2019
01.01.2018-30.09.2018
01.01.2018-31.12.2018

Kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN)
4,3736
4,2714
4,3000

Średni
kurs okresu (EUR/PLN)
4,3086
4,2535
4,2669

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019_09_OTL_GK_ Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf2019_09_OTL_GK_ Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK OT Logistics
2019_09_OTL_Sprawozdanie_finansowe.pdf2019_09_OTL_Sprawozdanie_finansowe.pdf Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A.
2019_09_OTL_GK_Pozostale_informacje.pdf2019_09_OTL_GK_Pozostale_informacje.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Q32019
2019_09_Zaświadczenie o wskaźnikach_WEO G.pdf2019_09_Zaświadczenie o wskaźnikach_WEO G.pdf Zaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii G
2019_09_Zaświadczenie o wskaźnikach_WEO H.pdf2019_09_Zaświadczenie o wskaźnikach_WEO H.pdf Zaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii H

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Radosław Krawczyk Prezes Zarządu
2019-11-29 Kamil Jedynak Członek Zarządu
2019-11-29 Daniel Ryczek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.