REKLAMA

ORANGEPL: wyniki finansowe

2020-07-29 17:10
publikacja
2020-07-29 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MSSF_I_polrocze_2020_skrocone_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSSF_I_polrocze_2020_skrocone_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_PSr-2020_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_PSr_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Audytora_z_przegladu_Grupy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Audytora_z_przegladu_Orange_Polska_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OPL_1H2020_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 5 632 000 5 537 000 1 268 097 1 291 278
II. Zysk z działalności operacyjnej 197 000 213 000 44 356 49 674
III. Zysk przed opodatkowaniem 16 000 60 000 3 603 13 993
IV. Zysk netto 14 000 47 000 3 152 10 961
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 14 000 47 000 3 152 10 961
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) 0,01 0,04 - 0,01
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem (57 000) 24 000 (12 834) 5 597
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. (57 000) 24 000 (12 834) 5 597
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 598 000 1 240 000 359 805 289 179
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 111 000) (1 228 000) (250 152) (286 380)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (500 000) (200 000) (112 580) (46 642)
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (13 000) (188 000) (2 927) (43 843)
stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019 stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019
XIV. Aktywa obrotowe razem 3 508 000 3 493 000 785 490 820 242
XV. Aktywa trwałe razem 21 102 000 21 429 000 4 725 034 5 032 053
XVI. Suma aktywów 24 610 000 24 922 000 5 510 524 5 852 295
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 770 000 4 191 000 1 739 812 984 149
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 6 301 000 10 174 000 1 410 882 2 389 104
XIX. Kapitał własny razem 10 539 000 10 557 000 2 359 830 2 479 042
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 10 537 000 10 555 000 2 359 382 2 478 572
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 881 549 924 504
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 5 167 000 5 244 000 1 163 398 1 222 948
II. Zysk z działalności operacyjnej 178 000 192 000 40 078 44 776
III. Zysk przed opodatkowaniem 5 000 60 000 1 126 13 993
IV. Zysk netto 5 000 54 000 1 126 12 593
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) - 0,04 - 0,01
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312
VII. Całkowite dochody/(straty) ogółem (66 000) 31 000 (14 861) 7 229
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 608 000 1 318 000 362 056 307 369
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 143 000) (1 228 000) (257 357) (286 381)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (461 000) (251 000) (103 798) (58 535)
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 4 000 (161 000) 901 (37 547)
stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019 stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019
XII. Aktywa obrotowe razem 3 094 000 3 103 000 692 790 728 660
XIII. Aktywa trwałe razem 21 217 000 21 492 000 4 750 784 5 046 848
XIV. Suma aktywów 24 311 000 24 595 000 5 443 574 5 775 508
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 626 000 4 015 000 1 707 568 942 820
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 6 222 000 10 090 000 1 393 193 2 369 379
XVII. Kapitał własny razem 10 463 000 10 490 000 2 342 813 2 463 309
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 881 549 924 504
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MSSF I półrocze 2020 skrócone skonsolidowane.pdfMSSF I półrocze 2020 skrócone skonsolidowane.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane
MSSF I półrocze 2020 skrócone jednostkowe.pdfMSSF I półrocze 2020 skrócone jednostkowe.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe
Komentarz PSr-2020 skonsolidowany.pdfKomentarz PSr-2020 skonsolidowany.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie Zarządu Grupa PSr 2020.pdfSprawozdanie Zarządu Grupa PSr 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Raport Audytora z przeglądu Grupy.pdfRaport Audytora z przeglądu Grupy.pdf Raport z przeglądu - Grupa
Raport Audytora z przeglądu Orange Polska S.A..pdfRaport Audytora z przeglądu Orange Polska S.A..pdf Raport z przeglądu - Orange Polska S.A.
OPL_1H2020 report.pdfOPL_1H2020 report.pdf English version (angielskie tłumaczenie powyższych dokumentów)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-29 Jean-François Fallacher Prezes Zarządu
2020-07-29 Jacek Kunicki Członek Zarządu
2020-07-29 Mariusz Gaca Wiceprezes Zarządu
2020-07-29 Bożena Leśniewska Wiceprezes Zarządu
2020-07-29 Witold Drożdż Członek Zarządu
2020-07-29 Jolanta Dudek Członek Zarządu
2020-07-29 Piotr Jaworski Członek Zarządu
2020-07-29 Jacek Kowalski Członek Zarządu
2020-07-29 Maciej Nowohoński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki