REKLAMA

ODLEWNIE: Rejestracja zmiany w Statucie Spółki

2020-10-19 12:37
publikacja
2020-10-19 12:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_SPOLKI_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Rejestracja zmiany w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 13.10.2020 roku przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie przyjętym uchwałą nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zgodnie z ww. uchwałą zmieniony został § 22 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. 13 o następującej treści:

„dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 90h ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czy zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki”


W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający opisaną powyżej zmianę.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
STATUT SPOLKI 2020.pdfSTATUT SPOLKI 2020.pdf Statut Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-10-19 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-10-19 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki