REKLAMA

ODLEWNIE: Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwał ZWZ z 28.07.2020 r.

2020-09-28 18:51
publikacja
2020-09-28 18:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwał ZWZ z 28.07.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) informuje, że 28 września 2020 r. wpłynął do Spółki z Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy („Sąd”) pozew akcjonariusza Adama Żyły z 28 sierpnia 2020 r. o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. z siedzibą w Starachowicach wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.
W otrzymanym pozwie akcjonariusz Adam Żyła, na podstawie art. 422 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnosi o uchylenie następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1)Uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 („Uchwała nr 18/2020”), w zakresie w jakim uchwała ta przeznacza kwotę 3.000.000 zł na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.04.2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce w celu sfinansowania zakupu akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego oraz przeznacza kwotę 5.166.030,25 zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy ponad kwotę 2.066.412,10 zł jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki;
2)Uchwały nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki („Uchwała nr 19/2020”) jako sprzecznej z dobrymi obyczajami, godzącej w interes Spółki, a także mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych, w tym powoda;
3)Uchwały nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki („Uchwała nr 20/2020”) jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki.
W związku z powyższym powództwem Sąd Okręgowy w Kielcach postanowieniem z 18 września 2020 r., doręczonym Spółce 28 września 2020 r., udzielił powodowi Adamowi Żyle zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały nr 18/2020 w zaskarżonej części, Uchwały nr 19/2020 oraz Uchwały nr 18/2020 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie oraz zakazał Spółce podejmowania do tego czasu jakichkolwiek czynności oraz uchwał mających na celu realizację Uchwały nr 18/2020 w zaskarżonej części, Uchwały nr 19/2020 oraz Uchwały nr 20/2020, w tym w zakresie Uchwały nr 18/2020 zakazał zarządowi Spółki wypłaty dywidendy za rok 2019 w kwocie przekraczającej 2.066.412,10 zł, a w zakresie Uchwały nr 20/2020 zakazał zarządowi podejmowania jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla nabycia akcji własnych Spółki z kapitału rezerwowego w ramach realizacji programu motywacyjnego.

Zarząd Spółki wskazuje, że działając zgodnie z treścią Uchwały nr 18/2020 w dniu 11 września 2020 r. Spółka dokonała wypłaty dywidendy na rzecz uprawnionych akcjonariuszy w kwocie określonej w tej uchwale, pomniejszonej o kwotę dywidendy przypadającej na akcje własne Spółki, tj. w kwocie 5.027.405,25 zł, o czym poinformowała w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 14 września 2020 r. Czynność tę Zarząd podjął przed wydaniem postanowienia Sądu o udzieleniu zabezpieczenia - zostało ono wydane 18 września 2020 r., a doręczone Spółce 28 września 2020 r., czyli już po dokonaniu wypłaty dywidendy.

Po dokonaniu szczegółowej analizy otrzymanego pozwu oraz postanowienia Sądu o udzieleniu zabezpieczenia Spółka podejmie stosowne kroki w celu ochrony swego interesu prawnego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-09-28 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-09-28 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki