REKLAMA

Narodowy Spis Powszechny. Blok czy dom, kto z nami mieszka czy ile mamy pokoi – co chcą wiedzieć o naszych mieszkaniach?

Marcin Kaźmierczak2021-04-10 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-04-10 06:00
fot. Mateusz Włodarczyk /

O powierzchnię nieruchomości, formę własności, sposób ogrzewania i wykorzystywane do tego paliwo zostaniemy zapytani podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 r. Do tego usłyszymy bądź przeczytamy szereg pytań dotyczących naszych domowników i współlokatorów. Większość zagadnień bezpośrednio lub przynajmniej po części dotyczy naszych mieszkań i domów.

Pierwsze pytanie dotyczące adresu zamieszkania pojawia się już na samym początku kwestionariusza w części dotyczącej podstawowych danych osobowych. Tak jak na wszystkie pytania i ta odpowiedź powinna być zgodna ze stanem na 31 marca 2021 r.

W przypadku braku numeru domu na liście należy zaznaczyć pozycję „numeru budynku nie ma na liście” i podać właściwy numer lub zaznaczyć „budynek nie ma nadanego numeru”, a następnie podać numer budynku sąsiadującego (tzn. znajdującego się w odległości do 1 km) lub numer działki ewidencyjnej.

Miejsce zamieszkania - gdzie się spisać?

Osoby mieszkające za granicą będą zobowiązane wskazać, kiedy wyjechały z Polski i jaki był ostatni adres zamieszkania w kraju.

Osoby, które 31 marca 2021 r. były czasowo nieobecne pod adresem miejsca zamieszkania w związku z: wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, sprawami biznesowymi (w tym delegacjami służbowymi), leczeniem medycznym (pobyt w szpitalu, sanatorium, hospicjum), przebywaniem w zakładach karnych, pielgrzymkami religijnymi, przebywaniem na placówkach dyplomatycznych (dotyczy to również rodzin personelu dyplomatycznego), przebywaniem na misjach pokojowych, zamieszkaniem czasowym uczniów w internatach, bursach lub stancjach, odbywaniem ćwiczeń wojskowych i zamieszkiwaniem w koszarach lub innych obiektach wojskowych, wykonywaniem określonego rodzaju pracy (dotyczy np. marynarzy i rybaków odbywających połowy dalekomorskie, kierowców na trasach zagranicznych, pilotów, stewardess, osób na kilkudniowych wyjazdach służbowych) powinny spisać się w miejscu zamieszkania, a nie tam, gdzie przebywały.

Z kolei studenci mieszkający poza domem rodzinnym zobowiązani są wskazać adres zamieszkania w miejscowości, w której mieszkają podczas studiów. Nie jest w tym przypadku istotne, czy wraca do domu w odwiedziny lub na wakacje. Regularność wizyt studenta w domu (nawet jeśli przyjeżdża do domu na weekendy) – nie ma w tym przypadku znaczenia. Natomiast osoby pracujące – jeżeli w związku z pracą mieszkają poza domem rodzinnym, ale wracają do niego zwykle częściej niż dwa razy w miesiącu, są spisywane pod adresem domu rodzinnego.

Następnie zostaniemy zapytani, czy mieszkamy w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, obiekcie zbiorowego zakwaterowania (np. domu pomocy społecznej/domu opieki, domu samotnej matki, domu studenckim, zakonie, mieszkaniu chronionym/treningowym itp.). Takie osoby spisują się wraz z członkami najbliższej rodziny (małżonek i dzieci) mieszkającymi w tym samym obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Zaznaczyć będzie można także „pomieszczenie inne niż mieszkanie”, przez co rozumiane jest np. pomieszczenie gospodarcze, piwnica, barak lub przyczepa kempingowa).

W części dotyczącej adresu zamieszkania rachmistrz spyta nas również, czy podany adres jest stały czy czasowy oraz jak długo mieszkamy we wskazanym miejscu.

Jeśli wybierzemy opcję „czasowy adres zamieszkania”, rachmistrz będzie wymagał od nas informacji, gdzie mieszkamy na stałe.

Kto z nami mieszka?

W kolejnej części kwestionariusza pytani będziemy o osoby mieszkające z nami pod wskazanym przez nas adresem. Będziemy musieli zaznaczyć, czy współlokatorami byli inni członkowie rodziny, czy osoby niespokrewnione.

Jeśli 31 marca 2021 r. posiadaliśmy współlokatorów, będziemy musieli podać ich dane osobowe: nazwisko, imię, drugie imię, płeć, datę urodzenia oraz numer PESEL. Ten ostatni nie będzie wymagany w przypadku dzieci oraz cudzoziemców bez nadanego numeru PESEL.

Zostaniemy zapytani także o to, jak długo dana osoba mieszka we wskazanym przez nas lokalu, czy jest on stałym, czy czasowym adresem. Podobnie jak w przypadku informacji o sobie, jeśli wybierzemy opcję „adres czasowy”, będziemy zobligowani podać adres stałego zamieszkania współlokatora.

Na koniec będziemy musieli potwierdzić, czy dopisaliśmy wszystkie mieszkające z nami osoby. W przypadku zaznaczenia opcji „tak” zostaniemy przekierowani do kolejnej części spisu.

Ta dotyczyć będzie osób przebywających za granicą, które są zameldowane w zamieszkiwanym przez nas lokalu. Również w ich przypadku trzeba będzie podać podstawowe dane, a także wskazać kraj, w którym przebywają, kiedy wyjechały. Zostaniemy zapytani również o ich obywatelstwo, kraj urodzenia, stan cywilny, wykształcenie i status na rynku pracy. Przy każdym z tych pytań będziemy mogli wybrać odpowiedź „nie mam żadnych informacji o tej osobie”.

Mieszkanie - jaka powierzchnia, ile pokoi, czym palisz w piecu?

O szczegóły dotyczące zamieszkiwanego przez nas lokalu zostaniemy zapytani w kolejnej części kwestionariusza.

W pierwszej kolejności będziemy musieli poinformować o tym, czyją własnością jest mieszkanie. Do wyboru będziemy mieli osiem możliwości:

 • osoba/osoby fizyczne (dotyczy także współwłasności np. małżeńskiej),
 • spółdzielnia mieszkaniowa (mieszkanie własnościowe),
 • spółdzielnia mieszkaniowa (mieszkanie lokatorskie),
 • gmina,
 • Skarb Państwa,
 • zakład pracy,
 • towarzystwo budownictwa społecznego (TBS),
 • inne.

Następnie zostaniemy zapytani o to, czy w lokalu mieszka:

 • przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem całego lub części mieszkania – opcję należy wybrać, jeśli mieszkanie zamieszkiwane jest przez właściciela lub współwłaściciela mieszkania lub domu,
 • przynajmniej jedna osoba mająca spółdzielcze prawo (własnościowe lub lokatorskie) do mieszkania (jeśli mieszkanie zamieszkuje przynajmniej jedna osoba posiadająca spółdzielcze prawo do mieszkania),
 • osoba(y) z tytułu najmu całego mieszkania (dotyczy mieszkań, w których co najmniej jeden mieszkaniec płaci czynsz najmu (na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego) za to mieszkanie,
 • przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania) – opcję tę należy zaznaczyć w przypadku, gdy mieszkanie zamieszkują osoby podnajmujące całe bądź część mieszkania od osoby posiadającej spółdzielcze prawo własnościowe do tego mieszkania lub wynajmujące część mieszkania od osoby fizycznej będącej właścicielem tego mieszkania,
 • osoba(y) na podstawie innego tytułu – (do tej grupy należy zaliczyć pozostałe nie ujęte wyżej sytuacje – na przykład pokrewieństwo z właścicielem lub głównym lokatorem mieszkania, z tytułu dożywocia, za pomoc w gospodarstwie domowym oraz bez tytułu prawnego jako tzw. dzicy lokatorzy.

Kolejne pytania będą dotyczyły metrażu, liczby izb, czyli pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 mkw. (pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym). Co istotne, w przypadku gdy kuchnia została połączona z pokojem, należy traktować je jako jedno pomieszczenie.

Rachmistrz zapyta nas również o główny sposób ogrzewania mieszkania. Będziemy mogli wybierać spośród ogrzewania z sieci, centralnego ogrzewania indywidualnego, pieca lub pieców na paliwo stałe oraz źródeł zasilających jeden budynek wielorodzinny. Ostatnią opcję należy wybrać w sytuacji, gdy kocioł centralnego ogrzewania zainstalowany jest we własnej kotłowni lub w innym pomieszczeniu, np. w piwnicy, bądź też zainstalowane jest elektryczne ogrzewanie podłogowe lub gdy źródło wytwarzania ciepła znajduje się poza budynkiem (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła).

Jeśli w poprzednim pytaniu wybraliśmy opcję „centralne ogrzewanie indywidualne”, „piec/piece” lub „pozostałe” będziemy musieli ustalić rodzaj paliwa wykorzystywanego do ogrzewania mieszkania lub domu. Jeżeli do wybranego sposobu ogrzewania stosowane jest kilka rodzajów paliw, należy ustalić, które z nich wykorzystywane jest najczęściej. Lista dostępnych opcji jest długa i składa się z 42 pozycji:

 • węgiel kamienny – ekogroszek,
 • węgiel kamienny – kostka,
 • węgiel kamienny – orzech,
 • węgiel kamienny – groszek,
 • węgiel kamienny – miał,
 • węgiel kamienny – kęsy,
 • węgiel kamienny – brykiety z węgla kamiennego,
 • węgiel kamienny – antracyt,
 • węgiel kamienny – pozostały,
 • węgiel brunatny – brykiety z węgla brunatnego,
 • węgiel brunatny – pozostały,
 • gaz ziemny,
 • gaz ciekły – propan-butan, LPG,
 • gaz ciekły – propan,
 • biogaz,
 • olej opałowy,
 • bioolej,
 • energia elektryczna,
 • drewno – polana,
 • drewno – wióry,
 • drewno – zrębki,
 • drewno – trociny,
 • drewno – pellet,
 • drewno – szczapy,
 • drewno – ścinki,
 • drewno – granulat drewniany,
 • drewno – pozostałe,
 • biomasa pochodząca z produkcji rolnej – słoma,
 • biomasa pochodząca z produkcji rolnej – ziarna zbóż,
 • biomasa pochodząca z produkcji rolnej – kukurydza,
 • biomasa pochodząca z produkcji rolnej – pozostała,
 • energia słoneczna – panele/instalacje fotowoltaiczne,
 • energia słoneczna – kolektory/instalacje słoneczne, solarne,
 • energia pozyskiwana z otoczenia – siła wiatru,
 • energia pozyskiwana z otoczenia – gorące źródła,
 • energia pozyskiwana z otoczenia – pompa ciepła,
 • energia pozyskiwana z otoczenia – pozostała (z wyjątkiem energii słonecznej),
 • pozostałe (inne) – torf,
 • pozostałe (inne) – koks,
 • pozostałe (inne) – odpady (śmieci),
 • pozostałe (inne) – benzyna,
 • pozostałe (inne) – olej napędowy.

Rachmistrz zapyta nas również, czy do ogrzewania mieszkania wykorzystujemy odnawialnych źródeł energii. Jeśli odpowiemy twierdząco, będziemy musieli doprecyzować, czy wspomnianym źródłem są: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, siła wiatru, gorące źródła, pompa ciepła czy jakiekolwiek inne źródło.

Następnie przejdziemy do pytań o budynek, w którym mieści się zajmowany przez nas lokal mieszkalny. W pierwszym kroku będziemy musieli zaznaczyć, czy mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym. W kolejnym należy wskazać, kto jest właścicielem budynku. Do wyboru otrzymamy siedem opcji: osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa, gmina, Skarb Państwa, zakład pracy, towarzystwo budownictwa społecznego (TBS), budynek stanowi współwłasność. Jak przy większości pytań będziemy mogli skorzystać z odpowiedzi „inny”.

Zostaniemy zapytani również o rok oddania budynku do użytku. Jeśli nie będziemy posiadali takiej wiedzy, będziemy zobowiązani podać przybliżoną datę. Można będzie zaznaczyć również odpowiedź, że budynek jest w budowie.

Na koniec rachmistrz zapyta nas o media doprowadzone do budynku: wodę (sieć wodociągowa lub studnia), gaz oraz w jaki sposób odprowadzane są ścieki (sieć kanalizacyjna, zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale bądź czasowo na terenie Polski. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy. Czas na spisanie się miał upłynąć 30 czerwca 2021 r., jednak został przedłużony do 30 września 2021 r.

Podstawową formą jest samospis w formule online. Można go dokonać bezpiecznie, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem strony spis.gov.pl, gdzie jest dostępna interaktywna aplikacja do uzupełnienia wpisu. Dostępne są tam formularze w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

Jeśli nie dokonamy samospisu, to po 15 kwietnia zadzwoni do nas rachmistrz spisowy, który na podstawie zadanych pytań wypełni odpowiednią ankietę.

Źródło:
Marcin Kaźmierczak
Marcin Kaźmierczak
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się tematyką nieruchomości. Przygotowuje raporty dotyczące cen mieszkań, pisze o trendach na tym rynku, monitoruje najciekawsze inwestycje w Polsce i za granicą. Na co dzień śledzi także rynek motoryzacyjny, a swoimi spostrzeżeniami dzieli się w sekcji Moto portalu Bankier.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (39)

dodaj komentarz
zenonn
Brakuje mieszkań?
Każdego samotnego starca wyrzuci się z jego domu i zakwateruje potrzebujących.
Mniej starym, którzy maja więcej niż 1 izbę na łeb dokwateruje się obcych.
Aspirujący do bogaczy mają mieć mniej.
zeus6161
Pytanie do autora: Czy podanie takich danych, w tym PESEL, jest zgodne z RODO?
zenonn
PESEL, adres, nazwiska mieszkańców i ich powiązania.
Bez peselu też skojarzą
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
rubikk
nie podam peselu żadnemu typowi, którego nie znam, jeśli ankietę będzie można kontynuować bez peselu, to nie ma sprawy a jak nie, to nie
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
carlito1
RODO powinno zarżnąć ten kretyński obyczaj...

Powiązane: Narodowy Spis Powszechny 2021

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki