REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 21:24
publikacja
2023-11-29 21:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SprawozdanieMSSF_30.09.2023_srodroczne_skonsolidowane_GK_NTT.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody ze sprzedaży 1 135 750 898 764 248 127 191 716
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 531 26 448 6 233 5 642
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 451 16 051 4 031 3 424
IV. Zysk (strata) netto 14 969 11 855 3 270 2 529
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 309 -33 854 3 781 -7 221
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -283 -255 -62 -54
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 929 40 026 -4 354 8 538
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 903 5 917 -634 1 262
IX. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 1.10 0.88 0.24 0.19
30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XI. Aktywa razem 649 358 379 474 140 081 80 913
XII. Zobowiązania długoterminowe 275 275 59 59
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 461 505 205 642 99 557 43 848
XIV. Kapitał własny 187 578 173 557 40 465 37 007
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 926 17 719
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13.85 12.81 2.99 2.73
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):
XVIII. Przychody ze sprzedaży 1 134 252 897 323 247 799 191 408
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 855 26 897 6 085 5 737
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 17 776 16 500 3 884 3 520
XXI. Zysk (strata) netto 14 336 12 331 3 132 2 630
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 828 -31 242 4 113 -6 664
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -283 -255 -62 -54
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 941 40 027 -4 356 8 538
XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 396 8 530 -305 1 820
XXVI. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 1.06 0.91 0.23 0.19
30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XXVIII. Aktywa razem 561 682 377 640 121 167 80 522
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 275 275 59 59
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 376 044 205 389 81 121 43 794
XXXI. Kapitał własny 185 363 171 976 39 987 36 669
XXXII. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 926 17 719
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13.68 12.69 2.95 2.71


Wybrane
dane finansowe, ze sprawozdania z sytuacji finansowej, zaprezentowane w
kolumnach: drugiej i czwartej uwzględniają dane na dzień 31.12.2022 r.
Ponadto, w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe
odpowiednio na 30.09.2023 r. oraz na 30.09.2022r./31.12.2022 r.
przeliczone na walutę w EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SprawozdanieMSSF_30.09.2023_srodroczne_skonsolidowane_GK_NTT.pdfSprawozdanieMSSF_30.09.2023_srodroczne_skonsolidowane_GK_NTT.pdf Raport kwartalny QSr_3 2023 (za III kwartał 2023 r.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2023-11-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2023-11-29 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarządu Witold Markiewicz
2023-11-29 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarządu Marcin Olszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki