REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 21:37
publikacja
2021-11-29 21:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SprawozdanieMSSF_30.09.2021_srodroczne_skonsolidowane_GK_NTT.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody ze sprzedaży 742 744 501 821 162 936 112 972
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 527 10 072 3 626 2 267
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 495 8 893 3 399 2 002
IV. Zysk (strata) netto 12 488 7 081 2 739 1 594
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 622 -9 825 1 891 -2 212
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -103 -87 -23 -20
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 643 13 169 -2 554 2 965
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 124 3 257 -685 733
IX. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 551 495 13 549 416 13 551 495
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.92 0.52 0.20 0.12
30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XI. Aktywa razem 301 813 273 358 65 146 59 235
XII. Zobowiązania długoterminowe 392 391 85 85
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 146 886 128 886 31 705 27 929
XIV. Kapitał własny 154 535 144 081 33 356 31 222
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 937 18 007
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 549 416 13 549 416 13 549 416
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11.41 10.63 2.46 2.30
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):
XVIII. Przychody ze sprzedaży 742 381 501 068 162 856 112 802
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 629 9 903 3 648 2 229
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 597 8 724 3 422 1 964
XXI. Zysk (strata) netto 12 590 6 937 2 762 1 562
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 315 -8 361 2 043 -1 882
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -103 -87 -23 -20
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 643 13 169 -2 554 2 965
XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 431 4 721 -533 1 063
XXVI. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 551 495 13 549 416 13 551 495
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.93 0.51 0.20 0.12
30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXVIII. Aktywa razem 299 523 268 196 64 651 58 116
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 220 220 47 48
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 146 503 125 733 31 622 27 246
XXXI. Kapitał własny 152 800 142 243 32 982 30 823
XXXII. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 937 18 007
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 549 416 13 549 416 13 549 416
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11.28 10.50 2.43 2.27


Wybrane
dane finansowe z bilansu zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej
uwzględniają dane na dzień 31.12.2020 r. Ponadto, w kolumnach: trzeciej
i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio na 30.09.2021 r.
oraz na 30.09.2020 r./31.12.2020 r. przeliczone na walutę w EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SprawozdanieMSSF_30.09.2021_srodroczne_skonsolidowane_GK NTT.pdfSprawozdanieMSSF_30.09.2021_srodroczne_skonsolidowane_GK NTT.pdf Raport kwartalny QSr_3 2021 (za III kwartał 2021 r.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-11-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2021-11-29 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarządu Witold Markiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki