REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 21:55
publikacja
2021-09-30 21:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_BR_NTT_SYSTEM_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_BR_SSF_GK_NTT_SYSTEM_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SkroconeSrodroczneSkonsolidowaneSprawozdanieMSSF_30_06_2021_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarzadu_30_06_2021_GK_NTT_System.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_30_06_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 461 207 289 438 101 427 65 170
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 573 5 966 2 325 1 343
III. Zysk (strata) brutto 10 646 5 243 2 341 1 181
IV. Zysk (strata) netto 8 407 4 116 1 849 927
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 565 -14 072 1 664 -3 168
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -71 -36 -16 -8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 332 11 084 -1 832 2 496
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -838 -3 024 -184 -681
IX. Liczba akcji 13 549 416 13 552 546 13 549 416 13 552 546
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0.62 0.30 0.14 0.07
30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XI. Aktywa razem 322 363 273 358 71 307 59 235
XII. Zobowiązania długoterminowe 391 391 86 85
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 169 484 128 886 37 490 27 929
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 152 488 144 081 33 730 31 222
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 18 382 18 007
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 549 416 13 549 416 13 549 416
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11.25 10.63 2.49 2.30
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego:
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 461 111 289 397 101 405 65 160
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 785 6 097 2 372 1 373
XX. Zysk (strata) brutto 10 858 5 374 2 388 1 210
XXI. Zysk (strata) netto 8 619 4 247 1 895 956
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 903 -13 055 1 738 -2 939
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -71 -36 -16 -8
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 332 11 084 -1 832 2 496
XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -500 -2 007 -110 -452
XXVI. Liczba akcji 13 549 416 13 552 546 13 549 416 13 552 546
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0.64 0.31 0.14 0.07
30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXVIII. Aktywa razem 320 170 268 196 70 822 58 116
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 220 220 49 48
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 169 088 125 733 37 402 27 246
XXXI. Kapitał własny 150 862 142 243 33 371 30 823
XXXII. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 18 382 18 007
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 549 416 13 549 416 13 549 416
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11.13 10.50 2.46 2.27


Wybrane dane
finansowe ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej uwzględniają
dane na dzień 31.12.2020 r.

Ponadto,
w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio
na 30.06.2021 oraz na 30.06.2020/31.12.2020 przeliczone na walutę EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RAPORT BR_NTT SYSTEM 30.06.2021.pdfRAPORT BR_NTT SYSTEM 30.06.2021.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
RAPORT BR_SSF GK NTT SYSTEM 30.06.2021.pdfRAPORT BR_SSF GK NTT SYSTEM 30.06.2021.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SkroconeSrodroczneSkonsolidowaneSprawozdanieMSSF 30 06 2021_GK.pdfSkroconeSrodroczneSkonsolidowaneSprawozdanieMSSF 30 06 2021_GK.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 - PSr2021
sprawozdanie_zarzadu_30_06_2021_GK_NTT_System.pdfsprawozdanie_zarzadu_30_06_2021_GK_NTT_System.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2021
oswiadczenie zarzadu 30_06_2021.pdfoswiadczenie zarzadu 30_06_2021.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności spr. finansowych i w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-09-30 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2021-09-30 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarzadu Witold Markiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki