REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 19:58
publikacja
2021-04-30 19:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy_NTT_System_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieMSSF_31.12.2020_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarzadu_31_12_2020_NTT_System.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_NTT_System_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ws_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_1_30_04_2021_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_3_30_04_2021_przyjecie_sprawozdania_RN_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020o.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 786 368 536 792 175 756 124 783
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 933 5 790 2 891 1 346
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 010 5 488 2 237 1 276
IV. Zysk (strata) netto 8 007 4 474 1 790 1 040
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 493 18 272 -4 357 4 248
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -730 -192 -163 -45
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 935 -13 917 5 573 -3 235
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 712 4 163 1 053 968
IX. Liczba akcji (w szt.) 13 550 972 13 575 297 13 550 972 13 575 297
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.59 0.33 0.13 0.08
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XI. Aktywa razem 268 196 185 747 58 116 43 618
XII. Zobowiązania długoterminowe 220 217 48 51
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 125 733 50 227 27 246 11 795
XIV. Kapitał własny 142 243 135 303 30 823 31 772
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 18 007 19 514
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 549 416 13 564 478 13 549 416 13 564 478
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10.50 9.97 2.27 2.34


Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
Euro w następujący sposób:


-
pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten
wyniósł za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 – 1 Euro = 4,4742 PLN, a za
okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 – 1 Euro = 4,3018 PLN;

- pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł
na dzień 31 grudnia 2020 r. - 1 Euro = 4,6148 PLN; na dzień 31 grudnia
2019 r. - 1 Euro = 4,2585 PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_do_Akcjonariuszy_NTT_System_2020.pdfList_do_Akcjonariuszy_NTT_System_2020.pdf List Prezesa Zarządu
SprawozdanieMSSF_31.12.2020_jednostkowe.pdfSprawozdanieMSSF_31.12.2020_jednostkowe.pdf Sprawozdanie finansowe za rok 2020
sprawozdanie_zarzadu_31_12_2020_NTT_System.pdfsprawozdanie_zarzadu_31_12_2020_NTT_System.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
Sprawozdanie_z_badania_NTT_System_SA.pdfSprawozdanie_z_badania_NTT_System_SA.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sprawozdan.pdfoswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_sprawozdan.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdfInformacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ws_Komitetu_Audytu.pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ws_Komitetu_Audytu.pdf Oświadczenie RN NTT System SA w sprawie KA
Uchwala_1_30_04_2021_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020.pdfUchwala_1_30_04_2021_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020.pdf Ocena RN NTT System SA w sprawie oceny sprawozdań
Uchwala_3_30_04_2021_przyjecie_sprawozdania_RN_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020o.pdfUchwala_3_30_04_2021_przyjecie_sprawozdania_RN_ws_oceny_SF_i_spr_z_dzialalnosci_2020o.pdf Uchwała RN NTT System SA w sprawie oceny spr NTT i rekomendacji dla WZA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-04-30 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarzadu Jacek Kozubowski
2021-04-30 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarzadu Witold Markiewicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Monika Skwierczyńska Główna Księgowa Monika Skwierczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki