REKLAMA

NGGAMES: Zmiana treści Statutu Emitenta

2022-09-27 23:00
publikacja
2022-09-27 23:00
Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) w dniu 26.09.2022 roku. Na podstawie uchwały nr 13 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano następujących zmian w statucie Spółki:

w § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

słowa:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.897.500,00 zł (szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się̨ na:

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów),

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),

3) 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć),

4) 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden),

5) 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery),

6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów),

7) 14.218.619 (czternaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 14.218.619 (czternaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście),

8) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów),

9) 16.471.817 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 (jeden) do 16.471.817 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście).

10) 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 0000000001 (jeden) do 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy).”

zastąpiono słowami:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.975.638,10 zł (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się̨ na:

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów),

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),

3) 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć),

4) 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden),

5) 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery),

6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów),

7) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 15.000.000 (piętnaście milionów),

8) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów),

9) 16.471.817 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 (jeden) do 16.471.817 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście).

10) 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 0000000001 (jeden) do 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy).”

Do niniejszego komunikatu zostaje załączony tekst jednolity statutu Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect"
Załączniki
20220927_230041_0000143321_0000145212.pdf
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki