REKLAMA
WAŻNE

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2020-11-23 07:49
publikacja
2020-11-23 07:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_III_KWARTAL_2020_GK_MW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 1 021 187 926 013 229 894 214 922
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 74 266 38 150 16 719 8 854
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 693 6 628 5 334 1 538
IV. Zysk (strata) brutto 6 519 -9 530 1 468 -2 212
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 892 -12 755 1 326 -2 960
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VII. Zysk (strata) netto 5 892 -12 755 1 326 -2 960
VIII. przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 3 151 -13 717 709 -3 184
IX. przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 2 741 962 617 223
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -61 149 -71 901 -13 766 -16 688
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 653 38 207 147 8 868
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -77 274 -7 867 -17 396 -1 826
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 135 913 112 952 30 024 26 524
XIV. Stan na 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XV. Aktywa razem 956 284 1 035 884 211 249 243 251
XVI. Zobowiązania długoterminowe 113 924 103 567 25 167 24 320
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 788 370 882 409 174 156 207 211
XVIII. Zobowiązania razem 902 294 985 976 199 323 231 531
XIX. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 40 332 40 140 8 910 9 426
XX. Kapitał własny ogółem 53 990 49 908 11 927 11 720
XXI. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 897 10 520
XXII. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 3 151 -13 717 709 -3 184
XXIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,16 -0,69 0,04 -0,16
XXVI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,16 -0,69 0,04 -0,16
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT III KWARTAŁ 2020 GK MW.pdfRAPORT III KWARTAŁ 2020 GK MW.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kw. 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2020-11-23 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki