REKLAMA

MNI: Treść ogłoszenia złożonego w dniu dzisiejszym do Monitora Sądowego i Gospodarczego:

2018-10-26 22:10
publikacja
2018-10-26 22:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-26
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Treść ogłoszenia złożonego w dniu dzisiejszym do Monitora Sądowego i Gospodarczego:
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MNI S.A. ("Spółka", "Emitent") w związku z informacjami przekazanymi w RB 15/2018 przedstawia poniżej treść ogłoszenia złożenego w dniu dzisiejszym do Monitora Sądowego i Gospodarczego:

"Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa (KRS 0000003901) („Spółka”), informuje że w związku z wydaniem w dniu 04.04.2018 r. przez Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowienia o oddaleniu na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki (sygn. akt X GU 2043/17) stosownie do przepisów art. 91 ust. 9 i 10 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się ww. postanowienia następuje z mocy prawa skutek prawny zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z ww. ustawy, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Spółkę postanowienie stało się prawomocne dnia 26.04.2018 r.
Spółka informuje, iż w związku z regulacją art. 91 ust. 11 Ustawy o ofercie w przypadku uprawomocnienia się postanowienia, o którym mowa w art. 91 ust. 9 Ustawy o ofercie, uczestnicy Krajowego Depozytu są obowiązani przekazać spółce, w terminie wskazanym przez Krajowy Depozyt, dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych na dzień zniesienia dematerializacji tych akcji.
W związku z powyższym, celem doprowadzenia do przywrócenia akcjom formy dokumentu, Spółka wzywa akcjonariuszy do przedłożenia Spółce w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00-17.00 w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym w siedzibie spółki tj. ul. Polna 42/2, 00-635 Warszawa, swoich danych osobowych ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych na dzień zniesienia dematerializacji tych akcji wraz z dokumentacją potwierdzającą posiadane prawa do akcji."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-26 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki