REKLAMA

MIESZKO: Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

2015-01-29 21:22
publikacja
2015-01-29 21:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-29
Skrócona nazwa emitenta
MIESZKO
Temat
Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA ("Emitent") informuje, iż:
1.po zawarciu w dniu 28 stycznia 2015 r. umowy nabycia obligacji za pośrednictwem domu maklerskiego, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2015, Emitent zawarł umowę ("Umowa") której stronami są Emitent oraz:
•BISANTIO INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Limassol, Karaiskaki 13, 3032 Limassol, Republika Cypryjska, wpisaną do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 275308 ("BISANTIO"). Emitent jest spółką w 100% zależną od BISANTIO.
•UAB "TB Investicija", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną zgodnie i działającą na podstawie prawa Republiki Litewskiej, z siedzibą pod adresem V.A. Graiciuno str. 26, Wilno, Litwa, numer osoby prawnej 301732878 ("TBI"). TBI jest spółką w 100% zależną od Emitenta
2.Na podstawie przedmiotowej Umowy:
2.1.W dniu 28 stycznia 2015 roku, BISANTIO ceduje na rzecz TBI prawo do żądania od Emitenta:
•kwoty 26 251 025,43 EUR tytułem zapłaty części pierwszej ceny nabycia obligacji określonej w umowie nabycia obligacji za pośrednictwem domu maklerskiego (powołanej w pkt 1 niniejszego raportu).
•Odsetek za zwłokę w wysokości 10% procent w skali roku od kwoty, co do której Emitent pozostaje w zwłoce
Zasady oraz czas zapłaty wynagrodzenia należnego BISANTIO od TBI z tytułu przelewu wierzytelności (o czym mowa w niniejszym punkcie 2.1. raportu) nastąpi w odrębnie zawartej umowie.
2.2.W dniu 28 stycznia 2015 roku nastąpi potrącenie następujących wierzytelności:
•Wierzytelności przysługującej Emitentowi od TBI wynikającej z obowiązku zapłaty dywidendy w kwocie 22 182 008,98 EUR
•Wierzytelności przysługującej TBI od EMITENTA wynikającej z obowiązku zapłaty pierwszej części ceny nabycia obligacji w kwocie 22 182 008,98 EUR
2.3.Pozostała po potrąceniu (o którym mowa w punkcie 2.2. raportu ) kwota 4 069 016 ,45 EUR należna TBI od Emitenta z tytułu wierzytelności TBI (o której mowa w punkcie 2.1.) zostanie zapłacona poprzez potrącenie tej kwoty z wierzytelnością EMITENTA przysługującą EMITENTOWI od TBI z tytułu obowiązku wypłaty Emitentowi kwoty 4 069 016 ,45 EUR w związku z obniżeniem kapitału zakładowego TBI.
2.4.umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.
•Kryterium będącym podstawą uznania Umowy za umowę znaczącą jest jej wartość stanowiąca co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-29 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała
2015-01-29 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki